Gamle Sande skole, som sto ferdig i 1867, lå nederst i Dølebakken. Skolen brant ned i 1921, og ny skole ble deretter bygget i Orelund på østsiden av Mølleråsen. Nesten 100 år «yngre» er Mosserød skole på Mosserødjordet, som sto ferdig i 1965.

Les mer

Etter Skoleloven av 1827 skulle alle kommuner ha minst én fast skole, en «kirkeskole», men i Sande­herred tok det tid før en slik skole ble bygget. I 1839 ble det satt i gang en betalings­skole, og i 1841 ble det inngått avtale med garver Steen om kjøp av et av hans hus. Året etter startet skolen, med 93 elever, og med kirkesangeren som eneste lærer. Skolekretsen var stor og omfattet det som senere ble både Sande, Breili, Virik og Framnes skoler. I 1865 vedtok kommunen å bygge ny skole på nordre del av Sandar kirkegården. Vel 10 år senere ble dette området skilt ut fra kirke­gården pga. den nye jernbanelinja. Dermed ble skolen liggende nederste i Døle­bakken, omtrent der Tingretten ligger nå (2020), til Sanda­rvein 1. I tillegg til skolen, skulle bygningen også romme kontorer for kommune­bestyrelsen og Sandeherred spare­­bank. Skolen ble først planlagt med ett klasse­­rom, men da en skjønte at den ville få vel 150 elever, ble den utvidet til to klasserom. Skolen ble tatt i bruk ved nyttår 1867.

Da kirken ble restaurert i to år senere, ble skolen også brukt til gudstjenester. Samme år ble navnet endret fra Sandeherreds 1ste Kreds til Sande Kredsskole. Senere ble byg­ning­en utvidet flere ganger, først med to rom i 1870-årene, så med en ny fløy med ytterligere to rom 1881, hvorav det ene til bruk i faget ”Haandgjerning for Piger”, og så i 1881 med enda 4 klasserom og et sløydrom på loftet. I 1891 flyttet Sandar Folke­bok­­samling også inn i bygget. Antall elever fortsatte å øke, og ved århundreskiftet hadde skolen nærmere 300 elever. Samtidig kom det nye skolelover, som bl.a. medførte utvidet skoletid, og dermed ble skolen for liten. I 1901 ble Breili skole bygget, og i 1908 ble Virik skilt ut som egen krets. Etter hvert omfattet Sande skole Nedre Gokstad, Hasle, Ragn­hild­bru, Preste­gården (Preste­hagan), Lunden, Mo og Mosse­rød, helt til Mosserød krets ble skilt ut i 1963.

17. juni 1921 brant skolen ned til grunnen. Så godt som alle bøker ved biblioteket gikk også med. Lenge etter kunne en se spor etter flammene i barken på allétrærne på den andre siden av Dølebakken. Da ny skole skulle bygges, ble den lagt til Pyntestuetraet, øst for Mølleråsen, der skolen fortsatt ligger. Den nye skolen sto ferdig i 1923.

Tanken om en skole på Mosserød ble først lansert i 1951, men det gikk enda 10 år før Sandar kommune vedtok å bygge skolen. Vedtaket var da en konse­kvens av den store boligbyggingen på Mosserød, først på Huslysletta etter krigen, og dernest på Mosserødjordet rundt 1960. Kapasiteten ved Sande skole var også «sprengt». Mosserød skolekrets ble opprettet fra skole­året 1963/1964, men skolen sto ikke ferdig før høsten 1965, og den formelle innvielsesfesten først fant sted 29. april 1966. I mellomtiden fikk skolen låne rom på Breida­blikk ungdoms­skole. Skolen hadde fra starten av 10 klasserom, 2 aktivitetsrom, 6 grupperom og et noe større rom, administrasjonsfløy med 2 kontorer og lærerrom med tekjøkken. Skolens første og mange­årige rektor, Georg Buøen, kunne ved skolens 25 års jubileum i 1988 fortelle at det var en hard kamp å få gjennomslag for å bygge grupperom. Det samme gjaldt egen gymna­stikk­sal, bl.a. fordi svært få politikere skjønte at en sal også kunne brukes til aktiviteter etter skole­tid. De fikk imidlertid gjennomslag også for dette, og gymnastikksalen sto ferdig ved års­skiftet 1965/1966. Allerede i 1967 var skolen for liten. I 1972/1973 ble derfor annet bygge­trinn gjennomført, og i 1973 kunne skolen ta i bruk 4 nye klasserom og 2 grupperom, pluss bibliotek.

Natt til lørdag 12. februar 2000 brant gymnastikksalen ned, fordi en ung gutt hadde tent på en del papir som lå i en container, som sto bare en halv meter fra gym­na­stikksalen. Dermed tok det fyr i veggen og verdier for mellom 10 og 15 millioner kroner gikk tapt. I tillegg mistet Mosserød Turn- og idretts­forening alt sitt utstyr. Bygging av ny gymnastikksal begynte samme høst, men mens en arbeidet pågikk, måtte lærerne improvi­sere med ulike aktiviteter, mange av disse utendørs. Dette var en utfordring, spesielt når det var vind, regn, sludd og snø. Dessuten fantes ikke skikkelige garderobe- eller dusj­forhold.

Skolen har i alle år arbeidet for et godt sosialt miljø og barna har deltatt aktivt i mange aktivi­teter, som innsamling til barn i India og flyktninger i Kosovo, deltagelse i Gaiapro­sjektet (kommunens miljøprosjekt for barn), teaterforestillinger, kunnskaps­kon­kurranser og konkur­ransen Avis i skolen, NRK Vestfolds radioprogram «5 på» m.m. De senere år er skolens lokaler bygget om til «en ny skole», med bl.a. åpne klasserom og ny sløyd­sal, tegnesal og tekstilavdeling i sammenheng. Hvert klassetrinn har sin inngang og under­visningsbase, med garderober og toaletter. I tillegg finnes store uteområder, med muligheter for mange ulike aktiviteter. I dag har skolen 7 klassetrinn med i alt nærmere 400 elever.

Kilder: Møller, Vilhelm: Sandar, bind 1 og 2, 1977 og 1980; Tollnes, Roar L: Dølebakken, Kulturminner, Sandar Historielag, 1992; Minskole.no; Slektsdata.no; Sandefjords Blad; Mosserød skoles arkiver.