Trygve Tellefsen ble født 18. april i 1892 i Kristiansand. Hans liv ble på mange måter et økonomisk eventyr, men det hele startet beskjedent og sårt: Moren døde ved fødselen, og etter at faren giftet seg på nytt ble vesle Trygve sendt på barnehjem i Oddernes, som den gang var egen kommune. Her vokste han opp til konfirmasjons-alderen. Veien videre gikk til Danmark der han som tenåringen kom i gartnerlære. Etter å ha arbeidet en tid for skipsreder Klavenes på Lysaker, kom han som 28-åringen til Sandefjord i 1920. Her fikk han arbeid som gartner ved Sandefjord Bads gartneri som lå like ved Hjertnes hovedgård, omtrent der hvor Rådhuset i Sandefjord ligger i dag.

 

 

Trygve Tellefsen ble født 18. april i 1892 i Kristiansand. Hans liv ble på mange måter et økonomisk eventyr, men det hele startet beskjedent og sårt: Moren døde ved fødselen, og etter at faren giftet seg på nytt ble vesle Trygve sendt på barnehjem i Oddernes, som den gang var egen kommune. Her vokste han opp til konfirmasjons-alderen. Veien videre gikk til Danmark der han som tenåringen kom i gartnerlære

 

 

Les mer

 

MØTTE ANDERS JAHRE

Det var ved Sandefjord Bads gartneri den flittige gartneren traff Anders Jahre. Jahre var på dette tidspunkt en ung og kreativ jurist som drømte om å skaffe seg selv og lokalsamfunnet en lysere fremtid gjennom en ny måte å drive hvalfangst på i Sydis-havet. Jahre bodde den gang i Hystadveien og på sine daglige spaserturer mot sentrum, ble han kjent med Tellefsen. Etter hvert fikk badets gartner tillit til Anders Jahre og hans visjoner om å starte pelagisk hvalfangst med nye metoder. Da Jahre etablerte Aktieselskapet Kosmos i 1928, satset Tellefsen sparepengene på aksjer i selskapet. Han ikke bare deltok ved stiftelsen av selskapet, men var lojal mot Jahre og hvalfangst-selskapet under og etter det store internasjonale børskrakket i 1929 og senere i opplagsåret 1931-32. Han ikke bare beholdt Kosmosaksjene under tilbakeslagene, men kjøpte flere aksjer som da var blitt billigere. Det glemte Anders Jahre aldri.

FORRETNINGSMANNEN TELLEFSEN

Kosmos ble en suksess og tjente gode penger i 30-årene. Trygve Tellefsen fikk avkastning på sin investering og kjøpte etter hvert også andre verdipapirer. Han ble økonomisk uavhengig og forlot gartneryrket for godt. På dette tidspunkt skaffet han seg en smie på Moveien og begynte å produsere hvalharpuner. Jahre og Kosmos ble en av hans faste kunder. Nå hadde han råd til å bygge sitt eget hus i Øvre Lunden, tett innunder Mokollen.

Under krigen ble det slutt på harpunproduksjonen, men smia ble drevet videre. Etter freden fortsatte Tellefsen å kjøpe aksjer, vesentlig i shipping og store, norske selskaper, som papirfabrikken Union. Her var han også en tid medlem av representantskapet. Samtidig drev han også harpunproduksjon og tjente penger både på den og på aksjeinvesteringene. Etter hvert ble han en ganske formuende mann.

TESTAMENTET

Den vennlige og beskjedne Trygve Tellefsen giftet seg aldri og levde til tross for sin voksende formue et svært nøkternt liv. Ved sin døde 22. desember 1975 hadde han ingen livsarvinger. Han ble gravlagt i Kristiansand, sammen med sin mor.

Noen år tidligere, i 1969, skrev han sitt testamente, og der var det bestemt at han ønsket å opprette en stiftelse og et legat som skulle tre i kraft etter hans død. Til stiftelsen testamenterte han en gave, som ved opprettelsen av Trygve Tellefsens Legat i februar 1976 hadde en verdi på kr. 5.698.794,-, noe som var en betydelig formue den gang.

LEGATET

Det var viktig for Trygve Tellefsen at legatet ble opprettet som en privat stiftelse. Da ville man stå friere til å investere i det private verdipapirmarkedet Legatet har som formål å yte økonomisk støtte til ”hjelp til utdannelse av lovende og evnerike barn eller unge mennesker, fortrinnsvis til dem som har mistet sine foreldre eller uforskyldt ellers helt eller delvis mangler støtte hjemmefra”. Under ellers like vilkår skal ungdom fra Tellefsens fødeby Kristiansand og den byen der han levde mesteparten av sitt liv, Sandefjord, ha fortrinnsrett.

Som et resultat av en nøktern forretningsførsel og en fornuftig investeringsstrategi har det vært mulig å øke formuen til dagens nivå. I starten og i tråd med Trygve Tellefsens ønske var kapitalen investert i solide norske aksjer og verdipapirer. Midlene ble de første 25 årene forvaltet av styret, men i takt med økende internasjonalisering og risikosvingninger har man i dag knyttet til seg profesjonelle forvaltere som har et langt videre mandat. Legatet har i dag en betydelig formue til tross for at det er delt ut betydelige beløp.

Styret består av tre personer, hvorav ett styremedlem blir oppnevnt av h.h.v. Sandefjord Kommune, Kristiansand Kommune og Sorenskriveren i Sandefjord.