Druidordenen eier og holder til i dette bygget.:

Den første druidelosje i Norge, losje Nordstjernen i Oslo, ble stiftet i 1935. I dag er det rundt 55 losjer i Norge, og ordensarbeidet vinner stadig større tilslutning. Fra Norge har Ordenen spredt seg videre til Island.

I losjene vil du finne åpne, vennligsinnede menn fra forskjellige yrker og i alle aldre. Medlem kan alle bli som har fylt 25 år og som har god vandel og velordnet økonomi. Stilling og tittel er uten betydning. Det er bare personligheten og interesse for Ordenens høye formål som teller.

Les mer
Se bilde av stedet idag

Losjene har møter hver 14. dag, bortsett fra skoleferien om sommeren. Den som søker medlemskap må være forberedt på at det koster noe å være medlem. Årskontingent og gradsavgifter finansierer kostnadene til drift og produksjon av utstyr som er nødvendig for å kunne drive ordensarbeid. Ved hvert møte er det et brodermåltid som er en del av losjemøtet, og dette måltidet bekostes av den enkelte.

Ordenen er noe mer enn vanlig foreningsliv. Hovedsaken er arbeidet med Ordenens ideelle formål, arbeidet med å utvikle seg som et bedre medmenneske, og arbeidet med å tilegne seg kunnskaper av varig verdi. Et viktig element i dette arbeidet, er den rituelle del av et losjemøte. Gjennom tidløse, faste ritualer meddeles medlemmene kunnskaper og holdninger.

På møtene er det også foredrag og musikalske innslag. For å angi retningen på foredragenes innhold, kalles de " ideelle innlegg".

Ordenen arbeider gjennom et gradssystem der medlemmene tilegner seg skrittvise kunnskaper om Ordenen og dens idealer. Nye medlemmer opptas i 1. grad. I alt er det 7 grader, hvorav 7. grad er en spesiell æresgrad som bare et fåtall brødre kan innstilles til.

De vanlige losjene kalles grunnlosjer og arbeider i 1., 2. og 3. grad. Grunnlosjene er tilsluttet såkalte storlosjer som arbeider i 4., 5. og 6. grad. Storlosjene dekker et større geografisk område som f. eks. et fylke, deler av et fylke eller flere fylker, avhengig av antall grunnlosjer i området.

Grunnlosjene er av variert størrelse fra de nystiftede med 15-25 medlemmer til de største og eldste losjer med 80-100. Et medlemstall midt i mellom er ideelt for at brødrene skal bli godt kjente med hverandre og for å gi de fleste som ønsker det en oppgave for losjen. Losjene velger hvert annet år medlemmer til å lede losjen og til de forskjellige utvalg. Det første utvalget som et nytt medlem stifter bekjentskap med er festutvalget som blant annet har ansvaret for å servere ved brodermåltidet.

Medlemskapet varer for de aller fleste hele livet. Men en forutsetning er at ektefelle/samboer er godt kjent med losjearbeidet og hva det innebærer av tidsbruk og kostnader. De hjemme er meget viktige støttespillere, og det legges vekt også på en grundig orientering før opptagelsen av et nytt medlem. De fleste losjer arrangerer også utflukter, fester og ulike arrangement der våre damer er med. Det finnes også vel etablerte druidiske dameforeninger og kvinnelosjer i mange av de steder der Druidordenen er etablert.

Birgittalosjen har sitt utspring fra Druidordenen og er en kvinnelosje.