31.07.1930: Ferdig nybygg, Kathrineborggaten 23.

   
https://www.lardex.net