1919 vedtok Forstanderskapet i daværende Sandarherreds Sparebank med 15 mot 5 stemmer å kjøpe gården.

Bygget var oppført i 1910