I 1816 bygslet lensmann Thore Klaveness den del av gården Nedre Rød der maskinverksted, kontorbygning, smie og snekkerverksted senere ble liggende. Her begynte han å kjølhale skip. Fra 1832 kom sønnen, Aage Klaveness, med i virksomheten. I 1838 kjøpte de gården Nedre Rød og fortsatte med bygging inntil de døde i 1853 og 1854. Aages sønn, Henrik Klaveness, Gokstad, fortsattte da driften inntil han i 1861 solgte både gården og verven til Joseph Lyhmann. Denne eldste verv, som lenge ble kalt Klavenessverven, lå antakelig slik at beddingen pekte i retning over til et sted mellom Stub og Strømbadet.

I 1830-årene hadde Anders Christensen Goen med tillatelse fra Klaveness kjølhalingsplass sønnenfor Klavenessverven.

Kilde: "Skipsverver i Sandar og Sandefjord" ved Haakon Hansen, Utgitt av Hvalfangernes Assuranceforening, Sandefjord 1961