Starter i nord som tverrgate til Bugårdsgata ved Sandefjord sykehus. Videre sydover passerer og krysser den mange gater for å ende opp i en bratt bakke opp til Leikvollgata. Siste nr. i Kathrineborggata er nr. 50 hvorfra det går offentlige spaserveier opp til Hjertnesskogen, ned til Hystadveien ved. nr. 66 og sydover til Hystadveien nr. 78.
Fra Leikvollgata 56 går det en stor spaservei opp til Hjertnesskogen forbi Jettegrytene og Svarttjern. Litt vanskelig tilgjengelig for barnevogn og rullestol.
Kathrineborggata har navn etter den storslåtte villaen Katrineborg (Brydeslottet) som Johan Mauritz Bryde lot bygge og ga navn etter sin kone.

Kathrineborggata – lokalhistoriewiki.no

10.10.1929: Vestfoldgaten forlænges over Hystadveien op til Bakkegaten. Kathrineborggaten forlænges frem til Leikvoldgaten.
19.11.1929: Beslutning om gater/gatenavn: Kathrineborggaten forlænges frem til Leikvoldgaten.
08.10.1931: Tomtebortfeste en tomt ved Kathrineborggaten og C. A. Larsens gate ("Moratta") til adjunkt Bredo Haraldsen.
06.10.1932: Fortsettelse av oparbeidelse av Ekeberggaten og Kathrineborggaten.
09.11.1933: Regulering av nordre del av Pukkestadarealet. Kathrineborggaten føres i en bue langs lærer Stouslands eiendom ned til Schelvens gate. Ekeberggaten stopper, der hvor denne gate treffer ovennevnte forlengelse av Kathrineborggaten. Om mulig bør Kathrineborggatens forlengelse rettes noget ut i sin øverste del, således at denne nye tverrgate tar av fra Kathrineborggaten litt lengre syd.
30.01.1936: Kathrineborggatens forlengelse til Prinsensgate. Lærer Hallingbys og gartner Petersens eiendommer forandres overensstemmende med plan av Sandefjord Stadskonduktørkontor desember 1935, i det Ottesensgate foreslås sløifet og Ekeberggaten foreløbig stopper ved bekken langs lærer Stouslands eiendom. Der blir også en forbindelsesgate fra Kathrineborggaten langs bekken ned til Schelvens gate. Kathrineborggaten kommer til å gå i en bue bak Hallingbys uthus, over Petersens eiendom (østre del) og munner ut ved redaktør Sørensens og Sigurd B. Gades eiendommer.
20.02.1936: Forandring av gatenavn. Hystadveien føres helt frem til Prinsensgate. Kathrineborggaten forlenges sydover og nordover. Vestfoldgaten forlenges vestover. Pukkestadveien forlenges op til Vesle Hauan. Gamle Pukkestadvei gis navnet Bakkegaten.
02.04.1936: Forbindelsesvei Ekeberggaten - Kathrineborggaten. Man besluttet å anlegge en spaservei fra Ekeberggaten til Kathrineborggaten langs den overbyggede bekk langs lærer Stousland og lærer Hallingbys og kommunens tomtearealer. Spaserveien kommer til å gå utelukkende på kommunens grunn og blir ca. 3 meter bred. Der har tidligere vært en gangsti nogenlunde der hvor spaserveien nu skal legges.
17.09.1936: Kantsten ved Kathrineborggaten. Etter andragende fra endel huseiere ved Kathrineborggatens midtre og østre del skal det legges kantsten på strekningen fra Pukkestadveien og nordover for å hindre overvann i å trenge ned på de østenfor gaten beliggende eiendommer.
17.11.1938: Nye veinavn. Hjertnesskogen: Fortsettelse av Leikvollgaten: Leikvollveien. Fortsettelse av Kathrineborggaten: Kathrineborgveien.

Mai 1938: I forbindelse med en større omregulering førte dette til endring av diverse hus- og gatenavn med nye husnummer. Oversikten omfattet følgende (gammel adresse i parantes):
Kathrineborggaten:
31 Einar Hansen (tidl. Bakkegaten 14)
42 R. A. Ingebrigtsen (tidl. Bakkegaten 15)

03.03.1947: Kathrineborggata. Dette navnet burde gata bare ha så langt nord som til Christensens plass. Den del som ligger lenger nord, burde få et nytt navn, både fordi navnet Kathrineborg egentlig bare hører hjemme på Brydeløkka og de strøk som ligger nærmest, og dessuten har jo denne gata en litt annen retning fra Christensen plass og nordover, så det strengt talt er et nytt gateløp vi har her. Utvalget har tenkt å foreslå navnet Jasongata for dette gatestykket. Som kjent har navnet Jason god klang i Sandefjord. Det var Sandefjords første selfanger. Den førte Nansen til Grønland, og var også den første skute herfra som dro til Antaaktis. Den var bygd på Framnæs og eides av kommandør Christensen. Ved å trekke Jason-navnet inn her, får en et naturlig bindeledd mellom to store navn i byen hvlfangsthistorie i forrige århundre. Chr. Christensen og C. A. Larsen. Jasongata blir nemlig da den natrulige "koplingen" mellom Christensens plass og C. A. Larsens gate.

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kathrineborggata

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 1 A

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 1 B

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 1 C

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kathrineborggata 11

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 12

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kathrineborggata 13

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Kathrineborggata 14

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 16

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 18

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 23

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 25

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 26

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 27

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 28

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 29

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 32

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Kathrineborggata 34 - Brydeslottet, "Kathrineborg"

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 34 A

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 36

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 38

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 40

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kathrineborggata 42

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Kathrineborggata 46, "Berghammer"

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kathrineborggata 48, "Eikestua"

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kathrineborggata div.

   
https://www.lardex.net