Sande skole ble grunnlagt i 1867, men har hatt sin nåværende plassering siden 1923.
Det karakteristiske hovedbygget har samme utseende i 2018, som den gang. 

Det kan vi gjøre takket være Bjørgulv Liens artikkel ”Litt fra skolens 150-årige historie” i Sandar Historielags
Kulturminner utgitt høsten 1992, vi gå litt tilbake i den lokale skolehistorien i Sandefjord

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.
 

Les mer

Skoleloven av 1827 tilsa at det skulle være minst én fast skole, såkalt kirkeskole, i hver kommune. I Sandeherred tok det tid å etterleve dette. Det var nemlig slik at klokkeren skulle være lærer. Klokkeren i Sandeherred var gammel og passet ikke særlig bra til å gå inn i et nytt yrke, i tillegg til klokkerstillingen. Da han sluttet i 1839, så man en mulighet til å komme à jour med loven.

Da ble E. Sivertsen ansatt som kirkesanger. Han satte i gang en betalingsskole. I 1841 ble det gjort avtale med garver Steen om kjøp av et hus av ham, mot at han skulle flytte det ned til Prestegårdskjona (omtrent der Sandar menighetshus nå ligger). Steen skulle også gjøre huset i stand til å tjene som skole. Skolen kom i gang 31. januar 1842 med 93 elever, og med kirkesangeren som eneste lærer. Dette ble begynnelsen til Sande skole. Skolekretsen var stor i utstrekning og omfattet det som senere ble Sande, Breili, Virik og Framnes skoler.

Den opprinnelige skolen holdt ikke mål, og det ble vedtatt å bygge en ny skolebygning nederst i Dølebakken, der Sandefjord tingrett ligger nå (2018). Skolebygningen skulle også romme kommunale kontorer og ha plass til Sandeherred Sparebank. Skolen fikk to klasserom, og det ble innredet en lærerbolig. Den nye skolen ble tatt i bruk i januar 1867. I 1881 ble den utvidet med en fløy som ga to ekstra klasserom, hvorav det ene ble forutsatt brukt til faget ”Haandgjerning for Piger”. Det enkle navnet Sande skole kom først i bruk i 1869, etter at skolen først het Sandeherreds 1ste Kreds, senere Sande Kredsskole.
Etter hvert som nye skolelover kom til, utdannede lærere ble fast ansatt og lønnet, ble skolevesenet og undervisningsmåten sterkt forbedret i store deler av landet. Kroppslig straff ble avskaffet i Sandeherred i 1891. Skoletiden ble utvidet. Da elevtallet ved Sande økte sterkt i 1890-årene, ble det besluttet å dele kretsen ved at Breili skole ble opprettet i 1901 og tilført flere av Sandes kretser. Da Virik krets ble opprettet i 1908, førte det til enda en skolekretsendring. Etter det ble Sande skole stående igjen med Nedre Gokstad, Hasle, Ragnhildbru, Prestegården (Prestehagan), Lunden, Mo og Mosserød. Dette kretsomfanget ble i store trekk beholdt til Mosserød krets ble skilt ut i 1963.

17. juni 1921 brant Sande skole ved Dølebakken. Ny skole ble bygget på det som het Pyntestuetraet, der skolen ligger i dag. Åpningsåret ble 1923, som står påført skolen fasade. Den nye skolen fikk 10 klasserom, tre lærerleiligheter, vaktmesterleilighet, sentralfyring og vannklosetter i kjelleren. Og det ble rom for håndarbeid, sløyd og skolekjøkken. I 1939 fikk Sande skole Sandar kommunes første gymnastikksal, men på grunn av krigen ble den tatt i bruk først i 1945. Å dømme etter et bilde vi har sett av en stor folkemasse ved Sande skole som i 1945 var kommet for å hente beslaglagte radioer, ble gymnastikksalen brukt av tyskerne fra 1941 til radiolagring.

Under krigsårene ble Sande skole en tid også brukt til undervisning for Byskolen, mens den var okkupert av tyske militære. Senere ble Sande inntatt av tyskerne, noe som medførte betydelig ramponering og slitasje. Reparasjonsarbeid pågikk i et par år etter krigen. På 1950-tallet gikk skolen inn i en rik utviklingsperiode med en rekke dyktige lærere som også utviklet nye metoder i undervisningen. En periode var det også framhaldsskole på Sande, og med et stadig økende antall folkeskoleelever ble plassproblemene så store at det ble oppført en egen bygning for framhaldsskolen. Denne undervisningsdelen ble flyttet til Breidablikk ungdomsskole da den sto ferdig i 1960.

Det må også nevnes at Sande skolekorps ble en viktig del av skolemiljøet etter opprettelsen i 1958. Da Mosserød skole ble opprettet i 1963, ble denne innlemmet i korpsmiljøet, slik at korpsets navn ble Sande og Mosserød skolekorps.
En langt mer utførlig historisk beskrivelse av Sande skole kan leses i Bjørgulv Liens beretning fra høsten 1992. Den inngår i serien Kulturminner utgitt av Sandar historielag.

Innholdet er derimot fornyet og utviklet. Det samme er også de tekniske hjelpemidlene i alle undervisningsrom. Vi pleier å si at Sande skole er en moderne skole i gammel drakt. Som rektor er jeg den første til å skrive under på at dette er en riktig beskrivelse.

Sande skole ligger flott til med gangavstand til sentrum, og elevene kan gå til kirke, rådhus, bibliotek, torg og parker.
Vi har også lett tilgang til Preståsen og Mølleråsen, med utsikt over hele byen.

Hvis du er i sentrum eller på kjøretur, anbefaler vi at du tar en tur til oss for en nærmere befaring av området.
Har du behov for å snakke med ledelsen direkte, så finner du oss i 3.etasje i det store gule hovedbygget. Velkommen skal du være!

Kilde: Sandefjord Kommune og Bjørgulv Liens Artikler

  • Totalt bilder i artikkelen: 8

    Skolebygninger

  • Totalt bilder i artikkelen: 9

    Klassebilder