Privatbanken i Sandefjord A(S ble etablert i 1928.  I 1970 fusjonerte banken med Den Norske Creditbank (DnC).  DnC fusjonerte i 1990 med Bergen Bank til DnB.  I 2004 fuisjonerte DNB med Sparebanken NOR til DNB NOR. Senere ble bankens navn endret tilbake til DNB.  I denne artikkelen har vi valgt å skrive alt som om det fortsatt var Privatbanken i Sandefjord A/S.  Du vil således finne historien til DnC og DNB i Sandefjord i denne artikkelen om Privatbanken i Sandefjord AS.

Les mer

Den 10. oktober 1928 ble det avholdt konstituerende generalforsamling i Privatbanken i Sandefjord A/S, og den nye banken startet sin virksomhet den 10. desember samme år.  Etter en god start, kom depresjonsårene fra 1930-35.  De derav følgende vanskeligheter for distriktets næringsliv og befolkning virket selvsagt inn på bankens drift. Etter disse år og fram til okkupasjonen i 1940, var der en stadig økende virksomhet for banken.

I okkupasjonsårene frm til 1945, ble det naturlig noken stagnasjon i bankens vekst.  Sandefjordsdistriktets befolkning og næringsliv ble i denne perioden avskåret fra sine daværende to viktigste inntektskilder, hvalfangsten og skipsfarten.

I krigsårene var flere av bankens funksjonærer utskrevet til ved- og tømmerhogst.  Noen var også med i Milorg.  Våren 1944 satte tyskerne i gang en storrazzia i distriktet.  Noen av de ansatte måtte gå i dekning og senere over til Sverige.  En av de ansatte, Karl Ludvig Sørensen ble arrestert og senere henrettet.

Etter fredsåret 1945 har banken hatt en meget tilfredsstillende økning, både i arbeidsmengde, omsetning og forvaltningskapital.  På grunn av bankens vekst, ble en utvidelse av bankens lokaler nødvendig og et tilbygg i 3 etasjer ble oppført i 1953/54 etterfulgt av en omfattende modernisering av bankens ekspedisjonslokale.  Senere er ekspedisjonslokalet utvidet ytterligere og en god del av 2. etasje i begge bygninger er tatt i bruk av banken.  Således flyttet bankens fondsavdeling til nyinnredede lokaleri 2. etasje i tilbygget i oktober 1972.

Som et supplement til den økende arbeidsmengde og utvidelsene forøvrig, kan nevnes at bankens personale har øket fra 11 ansatte i 1928 til 28 i 1953 (da banken feiret 25 års jubileum). Senere har personalet øket vesentlig og banken hasse i 1972 82 ansatte.

På grunn av Sandefjordsdistriktets ekspansive næringsliv og økende befolkningsmengde og for på en bedre måte kunne imøtekomme de fremtidige krav banken ville bli stillet overfor, besluttet bankens ledelse å innlede fusjonsforhandlinger med landets srørste forretningsbank, Den norske Creditbank.  Med godkjennelse av generalforsamlingen, var sammenslutningen et faktum fra 1. november 1970. 

Etter fusjonen har banken stadig styrket sin posisjon i distriktet. Den har blant annet kunne bevilge flere og større lån.

I mars 1990 ble Den norske Creditbank og Bergen Bank, fusjonert og tok navnet: Den norske Bank (DNB)  Den lokale banken het da: DNB Sandefjord.

I 2004 ble DNB og Sparebanken NOR fusjonert og tok navnet: DNB NOR.  Her i Sandefjord, resulterte dette i at den sammensluttede banken holdt til i tidligere Sparebanken NOR sine lokaler i Rådhusgata 15.  Senere skiftet banken igjen navn, da den tok tilbake det gamle: DNB.  Etterhvert ble bygningen i Rådhusgata 15 alt for store, og i 2017 flyttet banken til Jernbanealleen 13, ved siden av Vinmonopolet.

Organisatorisk ble banken delt i 2, Personkundeavdeling, og Bedriftsmarkedsavdelingen.  Monica Schjelderup ble banksjef for Personkundeavdelingen.  Hun hadde samtidig ansvar for tilsvarende avdeling i DNB Larvik.  Hanna K. Aronsen ble leder for Bedritsmarkedsavdelingen.  Hun er også leder for de øvrige Bedriftsmarkedsavdelingene i DNB i Vestfold

Banksjefer:
Per Gulliksen  1928 - 1946
Reidar Ødegaard  1946 - 1966
Karl Rygh 1966 - 1986
Sten Hovden  1986 - 1988
Thor Steinar Mathiassen 1988 - 1990
Terje Aanensen  1990
Thor Steinar Mathiassen 1990 - 2005
Espen Løkkevol 2005 - 
Styreformenn:
Konsul Lars Christensen  1928 - 1932
H.r.advokat P. Irgens Odberg
Skipsreder Einar Brun   ?? - 1972
Advokat Per Odbeerg 1972 - 
Styret ble oppløst på 1990 tallet.  En av hovedfunksjonene til styret, var kredittgiving.  Denne funksjonen ble overtatt av kredittutvalg.

Formenn i Representantskapet:
Skipsreder Anders Jahre 1928 - 

 

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  Bygninger/lokaler

 • Totalt bilder i artikkelen: 29

  Ansatte

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Banksjefer

 • Totalt bilder i artikkelen: 10

  Styret / styreformann

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Annonser

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  DnC og Bergen Bank blir til DNB