DS/HVB HAUKEN Tilbake til søk
HAUKEN
Nasjonalitet
Norge
Rederi A/S Ørnen
Off nr 23135
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 1904
Bruttotonn/BT 114
Nettotonn/NT 40
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 97'0"
Skrog LBP 88' 9"
Bredde 18' 1"
Dypgående 11' 10,5"
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 12,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype Ildrørskjel (fire tube boiler), dim.: 11,5' x 11,0', kullfyrt m/2 fyrganger, heteflate (HF): 1.535 kv/ft
Kjelebygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 11"-18"-29", slag 29", 36 NHK/350 IHK
Maskin-/motorbygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1904 Bygget som hvalbåt HAUKEN ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord. Den tredje hvalbåten fra Framnæs mek. Verksted tegnet og konstruert av eldste sønn av Chr. Christensen, Søren Lorentz Christensen som fra 1912 overtok styringen av A/S Ørnen.
Satt i fangst for kokeriet ADMIRALEN sammen med hvalbåten ØRNEN ved Bjørnøya og Svalbard.
1905 Etter endt sesong ble det bestemt å søke andre felt. Etter en oppgradering og overhaling ved Framnæs mek. Værksted for en kostnad av Kr.1.176,60, var hun med på å skrive hvalfangsthistorie da hun avgikk Sandefjord 21/10-1905 sammen med hvalbåten ØRNEN og kokeriet ADMIRALEN på verdens første pelagisk/antarktiske hvalfangstekspedisjon
1906 Etter sesongen 1905/06 ble HAUKEN og ØRNEN lagt i opplag i Port Stanley med to medlemmer av besetningen hver, for vasking, vedlikehold og klargjøring til kommende sesong. ADMIRALEN avgikk Port Stanley, Falklandsøyene med kurs for Sandefjord 19/04-1906.
1907 Skrev mer historie da den 23/02 1907 skjøt norsk hvalfangsts første retthval på den sydlige halvkule.
1910 Om høsten overtar Carl Anton Hansen, Breili, som skytter.
1912 Man finner ut at hvalbåten er for liten til benyttelse i Antarktis. Solgt til The Norwegian-Canadian Whaling Co. (S. Th. Sverre, disponent, Christiania (Oslo for kr 97.952. Satt i fangst i St. Lawrence bukten fra landstasjon i Labrador.
1916 Solgt til Frankrike i forbindelse med utbruddet av WWI, omBygget og benyttet som patruljebåt. Omdøpt ROITELET 1920 Solgt(? 22/05 til M. Soubitz, Paris. Navn uendret, men ukjent formål. Avgår Sandefjord 10/11. 1921 Tilbake i Sandefjord 11/05 og dokksettes. Går ut av dokken 25/05. Nå igjen med navnet HAUKEN.
1910 Om høsten overtar Carl Anton Hansen, Breili, som skytter.
1912 Man finner ut at hvalbåten er for liten til benyttelse i Antarktis. Solgt til The Norwegian-Canadian Whaling Co. (S. Th. Sverre, disponent), Christiania (Oslo) for kr 97.952. Satt i fangst i St. Lawrence bukten fra landstasjon i Labrador.
1916 Solgt til Frankrike i forbindelse med utbruddet av WWI, ombygd og benyttet som patruljebåt. Omdøpt ROITELET
1920
Solgt(?) 22/05 til M. Soubitz, Paris. Navn uendret, men ukjent formål. Avgår Sandefjord 10/11.
1921 Tilbake i Sandefjord 11/05 og dokksettes. Går ut av dokken 25/05. Nå igjen med navnet HAUKEN.
1922 Forhales fra lagerplass til verkstedet 16/10 og går i dokk. Forlater dokken 18/10 og forhales til lagerplass 19/10.
1923 Ankommer verkstedet i Sandefjord for dokking 15/03 til 17/03. Forhales fra opplagsplass 26/04 og tilbake til byen 30/04. Solgt til A/S Suderø (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord. Selskapet hadde sin base på Trangisvaag, Færøyene. Omdøpt til LOPRA. Registreres i Trangisvaag på Færøyene under dansk flagg.
Fanger i området rundt Færøyene fra hvalstasjonen Lopra i sommersesongen. Resultatet blir 2.971 fat hvalolje, samt 2.293 sekker guano og benmel. Det fanges med tre hvalbåter. Man var plaget med mye dårlig vær med tåke denne sommeren.
Ankommer verkstedet på Framnæs 21/11. Dokksatt fra 22/11 til 26/11.
LOPRA er navnet på en bygd på den sydligste av øyene på Færøyene, Suderø.
1924 Fanger i området rundt Færøyene som tidligere. Det fanges med de samme tre hvalbåter som forrige sesong. LOPRA, SKULD I og SUDERØ. Ankommer verkstedet i Sandefjord 27/10 og går i dokk 07/11 til 11/11. Forlater verkstedet i desember.
1925 Ankommer Sandefjord 05/05 og legger til på Framnæs. Går i dokk samme dag.
Ankommer Framnæs mek. Værksted 04/12
1926 Går i dokk på Framnæs mek. Værksted fra 15/02 til 05/03. Forhales fra verkstedet 18/03. Tilbake på verkstedet 23/10 og dokksettes 25/10 og frem til 27/10. Forhales fra verkstedet samme dag.
1928 LOPRA tilhører nå Johan Rasmussen & Co, Sandefjord. Fartøyet registrert i Sandefjord.
Ankommer verkstedet 09/05 for klassing. Eiere er nå A/S Framnæs mek. Værksted. Benyttes som slepebåt på verkstedet.
Går i dokk 14/11 og frem til 24/11. Forhales fra verkstedet 15/12.
1929 Forhales til verkstedet 08/04. Dokksettes fra 11/04 til 12/04. Forhaler fra verkstedet 20/04. Forlater Sandefjord 03/05.
Brukt som taubåt ved sjøsetningen av den første seksjonen til den nye dokken på Framnæs gikk av stabelen 29/10. LOPRA måtte nappe i sleperen for å få dokken av beddingen. Når den først begynte å skli av holdt den på å nå igjen taubåten. Den nye dokken ble tatt i bruk året etter.
1930 Ankommer verkstedet for dokking 19/04. Forlater dokken 24/02. Forhaler fra verkstedet 28/02. Gikk fra Sandefjord 05/04. Returnerer til Sandefjord 15/09.
1931 Solgt til Hvalfangerselskapet Ishavet A/S (Leif Bryde), Sandefjord.
1933 Solgt til Compania Chilena Norugua de Pesca (A. Andresen, Sandefjord), Magallanes, Chile.
Ankom verkstedet og gikk direkte i dokk 20/10. Dokket ut og forhalte 27/10. Het LOPRA en kort tid før den ble omdøpt til NORUEGA før avgang Sandefjord. Gikk fra Sandefjord for siste gang 28/10.
1936 Solgt til Cia. Industrial SA, Valparaiso, Chile og omdøpt INDUS 2, registrert i Valparaiso. Fanget på Chile kysten i 9 år.
1939 Ny tonnasje: 131 brt, 31 nrt.
1945 Solgt til Cia. Chilena de Pesca y/Comercio, (Hermanos), San Vicente, Chile og omdøpt JUAN PRIMERO. Satt i fangst fra landstasjonen Mocha Island, (eller Islas Mocha).
1961 Hugget i Talcahuano, Chile.Ingen sikker tidsangivelse, men hugget engang på ’60-årene.

1904 Built as whale catcher HAUKEN by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord.
The third whale catcher from Framnæs mek. Værksted designed and constructed by the eldest son of Chr. Christensen, Søren Lorentz Christensen who from 1912 took over the management of A/S Ørnen.
Set to serve the factory ADMIRALEN together with the catcher ØRNEN round Bjørnøya and Svalbard.
1905 After end of season, a new decision taken to seek other whaling grounds. After upgrading and overhaul at the yard Framnæs mek. Værksted for a cost of NOK 1.176,60, she became a part of the whaling history as she departed Sandefjord on 21/10-1905 in the first attempt of pelagic whaling in Antarctic ever, in company with the catcher ØRNEN and the floating factory ADMIRALEN.
1906 At the end of season 1905/06 was HAUKEN and ØRNEN laid up in Port Stanley, Falkland Isl., each with two of her crew members left onboard for cleaning, maintenance and preparation for the coming season. ADMIRALEN departed Port Stanley heading for Sandefjord on 19/04-1906.
1907 Wrote more history on the 23/02 1907 as she catches the first right whale ever in the Norwegian whaling history in the Southern Seas.
1910 The autumn of 1910, Mr. Carl Anton Hansen, Breili, Sandefjord employed as shooter.
1912 HAUKEN found too light for the Southern Seas. Sold to The Norwegian-Canadian Whaling Co. (S. Th. Sverre as manager), Christiania (Oslo), Norway for NOK 97.952. Started catching in the Gulf of St. Lawrence.
1916 Sold to France in connection with the outbreak of WWI. Converted and used as patrol boat. Renamed ROITELET
1920
Sold 22/05 to M. Soubitz, Paris. Name unchanged and unknown service.
1921 Arrived Sandefjord 11/05 and went to dry dock. Left the dry dock 25/05. Now by her original name HAUKEN.
1922 Shifted from storage to shipyard 16/10 and goes to dry dock. Leave the dock 18/10 and move to storage 19/10.
1923 Arrives at the shipyard in Sandefjord for dry docking 15/03 to 17/03. Returned to storage place 26/04 and back to the town 30/04.
Sold to A/S Suderø (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord. The company had its base on Trangisvaag, Faroe Islands. Renamed to LOPRA. Registered in Trangisvaag on the Faroe Islands under Danish flag.
Catches in the Faroe Islands area from the whaling station Lopra during the summer season. The result was 2.971 barrels of whale oil, as well as 2.293 sacks of guano and bone meal. It is used three catchers. They were bothered with a lot of bad weather and fog this summer.
Arriving at the shipyard at Framnæs 21/11. Dry docking from 22/11 to 26/11.
“LOPRA” is the name of a settlement on the southernmost of the islands of the Faroe Islands, Suderø.
1924 Catches in the Faroe Islands area as before. It is used same three catchers as last year. LOPRA, SKULD I and SUDERØ. Arrives at the shipyard in Sandefjord 27/10 and is in dry dock from 07/11 until 11/11. Left the shipyard in December.
1925 Arrives at Sandefjord 05/05 and went alongside at Framnæs. Went in dry dock on the same day.
Arrives Framnæs mek. Værksted 04/12.
1926 In dry dock on Framnæs mek. Værksted from 15/02 to 05/03. Shifted from shipyard 18/03. Return to the shipyard 23/10 and dry docked from 25/10 until 27/10. Left the shipyard the same day.
1928 LOPRA belongs by now to Johan Rasmussen & Co., Sandefjord. The vessel registered in Sandefjord.
Arrives at the shipyard 09/05 for classification. New owners are now A/S Framnæs mek. Værksted.
Going to dry dock 14/11 and until 24/11. Shifted from the shipyard 15/12.
1929 Forward to shipyard 08/04. Dry docked from 11/04 to 12/04. Shifted from the shipyard 20/04. Left Sandefjord 03/05.
Used as a tugboat at the launch of the first section of the new floating dock on Framnæs went from the newbuilding bed 29/10. LOPRA had to nap in the rope to get the dry dock off the bed. When it first started slipping it nearly catches up the catcher. The new floating dock was commissioned the following year.
1930 Arrives at the shipyard for dry docking 19/04. Leaving dock 24/02. Shifted from the shipyard 28/02. Went from Sandefjord 05/04. Returns to Sandefjord 15/09.
1931 Sold to Whaling Company, Ishavet A/S (Leif Bryde), Sandefjord.
1933 Sold to Compania Chilena Norugua de Pesca (A. Andresen, Sandefjord), Magallanes, Chile.

Arrived at the shipyard and went straight to dry dock 20/10. Docked out and shifted 27/10. Named LOPRA a short time before it was renamed NORUEGA before departing Sandefjord. Went from Sandefjord for the last time 28/10.
1936
Sold to Cia. Industrial SA, Valparaiso, Chile and renamed INDUS 2, registered in Valparaiso. Catching on the coast of Chile for the next 9 years.
1939 New tonnage: 131 brt, 31 nrt.
1945 Sold to Cia. Chilena de Pesca y/Comercio, (Hermanos), San Vicente, Chile and renamed JUAN PRIMERO. Catching from shore-based station on Mocha Island (or Islas Mocha).
1961 Sold to breaking. Breaking in Talcahuano, Chile

  • HAUKEN

    HAUKEN
  • HAUKEN

    HAUKEN
  • HAUKEN

    HAUKEN
Kilde: FMV byggeliste, Lloyds reg.1934-35. Boken "DAMP-Damskipets æra i Vestfold", Norsk Hvalfangst Tidende mm
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen