DS/HVB KRILL (I) Tilbake til søk
KRILL (I)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 6114498
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LLJT
Byggeår 1942/10
Bruttotonn/BT 327
Nettotonn/NT 115
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Ikke reg
Skrog LBP Loa: 129,9’
Bredde 25,6’
Dypgående 14,9’
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 12,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 15,5’ x 12,2’, oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate (HF): 3.043 kv/ft. 225 PSI arbeidstrykk
Kjelebygger A/S Fredriksstad Mek. Verksted, Norway, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 16"-26"-44", slag 27", 194 NHK/1.300 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1954 - 1974
Norge
1944 - 1946
Tyskland
1942 - 1944
Tyskland
Sted Sandefjord
Reg havn Tønsberg
Byggeår 1942/10
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 133

1942 Bestilt som hvalbåt ved Framnæs mek. Verksted, Sandefjord. Ferdigstilt som patruljebåt for Die Deutsche Kriegsmarine og døpt WAAGE, med kjennetegn NN 06. Sjøsatt 13/05 og gikk teknisk prøvetur 07/10-1942. Forlater havnen i Sandefjord 16/11-1942.
1944 Innlemmet i 63 Vorpostenflotille som ble etablert i mai og fikk identitet V 6304 og ble en del av 1. Küstensicherungsverband Horten og Hafenschützflottilla Oslofjord.
1945 63 Vorpostenflotille ble oppløst og WAAGE overført til den tyske minesveiperadministrasjonen. GM/SA ble oppløst I Cuxhaven i 1948, men WAAGE ble frigjort tidligere. De som tjenestegjorde I GM/SA var tidligere marinefolk fra den tyske marine med samme uniformer, uten hakekors under oppsyn av engelske marine.
1946 Overtatt av Den norske Stat. Overlatt til A/S Pelagos (Svend Foyn Bruun), Tønsberg som disponenter og ombygd til hvalbåt. Omdøpt KRILL. Satt i fangst for kokeriet PELAGOS fra høsten 1946 for sesongen 1946/47.
1947 I fangst for PELAGOS. Skytter sesongen 1947/48 var Arthur Iversen.
1948 Disposisjon overført til Hvalfanger-A/S Antarctic (Anton von der Lippe), Tønsberg og satt i fangst med kokeriet ANTARCTIC for sesongen 1948/49. Spermfangsten tok til 08/12 og bardehvalfangsten 15/12.
1949 Sesongen ble avsluttet 26/03. Resultatet av fangsten ble 79.327 far hvalolje og 5.540 fat spermolje.
Solgt i august til Hvalfanger-A/S Suderøy (Knut Knudsen O. A. S.), Haugesund for 1.1 mill, omdøpt SUDERØY VIII og satt i fangst for Fl/k SUDERØY. Forlater sin nye hjemby 03/11 med kurs for Sydishavet via Dakar og Cape Town. Ankom fangstfeltet 15/12.
1950 Sesongen avsluttes 16/03 og hvalflåten starter på sin hjemtur den samme dag via Cape Town og Dakar før ankomst Haugesund 22/04. Overhaling og reparasjon utføres ved Haugesund mek. Verksted denne sommeren.
I fangst for kokeriet SUDERØY sesongen 1950/51. Skytter var Jørgen Hansen, Lauve, Tjølling.
1951 Skytter for sesongen 1951/52 var Edvard Jensen, Onsøy.
1952 Ute med kokeriet SUDERØY for siste gang i sesongen 1952/53. Denne gang som bøyebåt. Skytter var Edvard Jensen, Onsøy.
1954 I april solgt til Br. Sæbjørnsen, Steinshamn, omdøpt BERG BJØRN. Registrert i merkeregisteret som M-19-SØ (Sandøy)
1971 Både stasjonen på Steinshamn, og båten overtas av Elling Aarseth & Co.
1974 Solgt til R. J. Falkevik A/S, Ålesund
1975 Ombygd av eier til fiskebåt ved Kvernhusvik Båtbyggeri på Hitra, navn uendret. Dampmaskineriet blir erstattet av en type MaK dieselmotor, 4-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 320 x 450 mm, 850 BHK v/375 o.min. Bygd ved Atlas-MaK Masch.bau G.m.b.H, Kiel i 1966. Samtidig blir det installert 2 x dieselgeneratorer, Volvo-Penta, 161 BHK/109 kW, 220VAC (50Hz). Levert fra verkstedet i april. Båten er registrert i Ålesund. Innført i merkeregisteret som M-29-A. Benyttes i torskefiske på Newfoundlandsbanken
1987 Ombygd til skjellskraper ved Larsnes mek. Verksted A/S. Forlenget med 8,22 meter og ombygging av akterenden til å handtere skjellskrape utstyr. I tillegg satt inn en ny strømkilde på 850 BHK av fabrikat Cummins-Stamford. Nytt pumpeutstyr ble levert fra Allweiler og Wangsmoen A/S. Skjellprosessutstyr/fabrikk kom fra Island, fra Traust H/F. Ny tonnasje: 535 brt, 193 nrt. Lengde: 165,6’ Ferdigstilt 13/01.
Benyttet en kort tid som skjelltråler. Går over i opplagsbøyene.
1995 Solgt til Kirkelandfisk AS, Molde/Ålesund i mars som bygde den om til bruk i linefiske etter tannfisk (Toothfish) utenfor Sør-Afrika. Registreringshavn omgjort til Molde.
I november forlot Norge og Bolsønes Værft med kurs for Cape Town under sitt tidligere navn KRILL. Derved forlot et av landets eldste større fiskefartøy fiskeflåten.
1996 Solgt til Eurex Ltd. (Premier Fishing SA (Pty.) Ltd.), Panama. Omdøpt EXPLORER
2000
Uviss bruk, uviss skjebne – men strøket i Lloyd’s Reg. 2000/01

1942 Ordered as whale catcher at Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Completed as patrol boat for Die Deutsche Kriegsmarine and named WAAGE, with med distinguishing sign NN 06. Launched 13/05 and went on technical sea trail 07/10-1942. Left the port of Sandefjord 16/11-1942.
1944 Included in the 63 Vorpostenflotille established in May and marked V 6304 and become a part of Hafenschützflottilla Oslofjord at the same time.
1945 63 Vorpostenflotilla disengaged and WAAGE transferred to the German Mine Sweeper Administration (GM/SA). GM/SA was dissolved in Cuxhaven in 1948, but WAAGE was disengaged earlier. Those in service in the GMSA was former navy personnel from the German Navy using the same uniforms but without Nazi symbols and under the supervision of the British Navy.
1946 Taken over by the Norwegian Government as war indemnity. Management handed over to the whaling company A/S Pelagos (Svend Foyn Bruun), Tønsberg and renamed KRILL. Re-built as whale catcher. Used as catcher for whaling factory PELAGOS from season 1946/47.
1948 Management transferred to A/S Antarctic (Anton von der Lippe), Tønsberg. Catching for the factory ANTARCTIC for the season of 1948/49. Sperm Whale season commenced on 08/12 and the baleen whale season commenced 15/12.
1949 Whaling season called off on 26/03. Result of 1948/49 season was 79.327 barrels of whale oil and 5.540 barrels of sperm oil.
Sold to Hvalfangst-A/S Suderøy (Knut Knudsen O. A. S.), Haugesund Norway for NOK 1.100.000, renamed SUDERØY VIII. Started catching for Fl/F SUDERØY. Left her new homeport 03/11 heading for the Southern Seas via Dakar and Cape Town. Arrived the whaling ground 15/12.
1950 Whaling season called off 16/03 and the whaling fleet started the journey back home same day via Cape Town and Dakar before arrival Haugesund 22/04. Overhaul and repair taken care of at Haugesund mek. Verksted this summer.
Catcher for the factory SUDERØY season 1950/51.
1952 Last Antarctic season with SUDERØY in 1952/53. This time operated as buoy-boat.
1954 In April, sold to Br. Sæbjørnsen, Steinshamn, renamed BERG BJØRN. Coastal whaling off the Norwegian West coast. In the fishery register as M-19-SØ.
1971 Both the whaling station at Steinshamn, and BERG BJØRN sold to the company Elling Aarseth & Co.
1974 Sold to R. J. Falkevik A/S, Ålesund
1975 BERG BJØRN re-built to deep sea fishing vessel by the owner. Steam machinery replaced by a type MaK diesel engine, 4-stroke/single acting, 6-cylinder, cyl.dim.: 320 x 450 mm, 850 BHP at 375 rpm. Built by Atlas-MaK Masch.bau G.m.b.H, Kiel in 1966. At the same time 2 x diesel generators, type Volvo Penta, 161 BHP/109 kW, 220VAC (50Hz) was installed. Completed by the yard in April. Registered with Ålesund as homeport. Recorded in the fishery register as M-29-A.
Used for fishing after cod fish at the Newfoundland Banks.
1987 Re-built as a shell scraper at Larsnes mek. Verksted A/S. Lengthened by 8,22 meter and re-constructed her stern to handle the scraper equipment. In addition, an extra generator set of 850 BHP of Cummins-Stamford make. New pump equipment supplied by Allweiler and Wangsmoen A/S. Shell processing/factory equipment delivered from Iceland, from Traust H/F.
New tonnage: 535 grt, 193 nrt. Length: 165,6’ Completed 13/01. Operated in a short time as shell trawler before laid up.
1995 Sold to Kirkelandfisk A/S, Molde/Ålesund in March. Converted to be used for toothfish catching off the coast of South Africa. Port of registry changed to Molde.
In November, she left Norway and Bolsønes Værft for the last time, heading for Cape Town, renamed KRILL. Thereby one of oldest fishing vessel of the large type left the fishing fleet of Norway.
1996 Sold to Eurex Ltd. (Premier Fishing SA (Pty.) Ltd.), Panama. Renamed EXPLORER
2000 Uncertain use and destiny, but deleted from the Lloyd’s Reg. by 2000/01

  • KRILL (I)

    KRILL (I)
Kilde: DnV reg-1953, Skipsfart og Fiskeri nr.9 (1996), Hvalfangsten, eventyret tar slutt, Dag Bakka jr. 1992, Miramar NZ. boka Knut Knutsen OAS av Tor Inge Vormedal
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen