DS/HVB THORGRIM (II)(ex RAU VII)

Tilbake til søk
THORGRIM (II)(ex RAU VII)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5614799
Kallesignal ?
Byggeår 1937/09
Leveringsmåned September
Byggenr 579
Bruttotonn/BT 354
Skrog LOA L: 132,9' (40,52 m)
Bredde 26,3' (8,01 m)
Dybde (i riss) 14,1’ (4,32 m)
Skipsbeskrivelse Beskrivelse ikke registert
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype Bygger ikke registert
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 2 x damp stempelmaskiner m/generatorer.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Kompass, peileapparat (DF), ekkolodd
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 15"-26"-44,5", slag 27", 204 NHK/1.382 IHK
Maskin-/motorbygger Deutsche Schiff- und Maschinenbau A/G., Bremen, Tyskland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1945 - 1946
Norge
Sted Bremen
Reg havn Sandefjord

1936 Tyskland ønsket seg innpass i «fangstfamlien» og ville ha tildelt hvalkvoter. Uten kvoter, ingen fangst. Etter mange års trussel fra tyske myndigheter ble det overdratt 3 norske ekspedisjoner, to ved innleie og et ved salg. Trusselen fra Tyskland var at de ville bygge 10 komplette ekspedisjoner selv og ikke la seg diktere av internasjonale regler om de ikke fikk delta. WALTER RAU var en av disse
1937 Bygget som hvalbåt RAU VII ved Deutsche Schiff und Maschinenbau A.G., Wesermünde-Tyskland på vegne av Walter Rau, Neusser Ölwerke A.G., Bremen
Satt i fangst for det nybygde kokeriet WALTER RAU (senere KOSMOS IV) og syv andre nybygde hvalbåter (RAU I til VIII) fra sesongen 1937/38. Flåten forlot Hamburg 05/10 med kurs for Sydishavet samme dag som nybygde UNITAS (senere ABRAHAM LARSEN) forlater Bremen med sine 8 hvalbåter. Et svar fra Hitler Tyskland på trusselen om å holde Tyskland utenfor hvalfangsten da de ble nektet konsesjon.
1938 Fanger for kokeriet WALTER RAU sesongen 1938/39.
1939 Ankom Hamburg via Rio de Janeiro og St. Vincent, Kapp Verde 04/09.
Rekvirert av Die Krigsmarine sammen med RAU VIII i oktober som en del av Netzsperrverband I med kjennemerke NT-7 fra 26/10 til 31/03-1940 Netzsperrverband I ble opprettet i september 1939 med stasjon i Østersjøen. Var underlagt marinestasjonen eller MOK Ostsee. Avviklet i 1940.
1942 Overført til Netzsperrflottille Nord, Drontheim 01/04 som RAU VII (NT-7)
1945
Netzsperrflottille Nord, Drontheim oppløst i mai. Overtatt av den norske stat 24/10. Reparert ved Glommen mek. Verksted A/S, Fredrikstad sammen med SKUDD II. Utleid til A/S Thor Dahl. Omdøpt THORGRIM.
I fangst fra for THORSHAMMER 1945/46 sesongen. Forlot Clyde 26/10 og passerte Finisterre 30/11 med kurs for St. Vincent sammen med hvalbåtene GAUPE og NIERN for bunkring på turen mot fangstfeltet. Skytter var Finn Bryde, Oslo.
1946 Resultat for sesongen ble 124 hval
Overført/utlånt til Russland. Omdøpt SLAVA I.
SLAVA (ex WIKINGER, ex. VIKINGEN) går til isen for første gang under Sovjet flagget for sesongen 1946/47 med hvalbåtene. SLAVA ble registrert med Odessa som hjemmehavn.
Hvalbåtene SLAVA 1-10 ble registrert med Vladivostok som hjemmehavn. Hvalbåtene var RAU VII, WIKING 6, 8, 9, 10 og WAL 10, 11 og WIKING 1, 2, og 3. Alle var benyttet i den tyske marine under krigen.
1947 Strøket av det norske register 07/06
1965 SLAVA ekspedisjonen blir trukket ut av fangsten i Sydishavet fortsetter å fange hval i ytterligere 3 år i nordlige Stillehavet
1971 Kokeriet SLAVA blir solgt til Japan og omdøpt FUJI MARU og hugget samme år. SLAVA 1 strøket fra Sovjetiske register og antas hugget.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylinder, syl. dia.: 15,0"-26,0"-44,5",slag/stroke: 27,0". 1.550 IHK. Bygget ved Deutsche Schiff und Maschinenbau A.G., Wesermünde, Tyskland

1936 Germany wanted to join the "whaling family" and would have allocated whaling quotas. No quotas, no catch. After many years of threats from the German authorities, 3 Norwegian expeditions were handed over, two by hire and one by sale. The threat from Germany was that they would build 10 complete expeditions themselves and not let themselves be dictated by international rules if they were not allowed to participate. The factory WALTER RAU was one of these
1937 Built as whale catcher RAU VII by Deutsche Schiff und Maschinenbau A.G., Wesermünde-Tyskland on behalf of Walter Rau, Neusser Ölwerke A.G., Bremen, Germany
Catcher for newbuilt floating factory WALTER RAU (later KOSMOS IV) and seven other newbuilt catchers as (RAU I to VIII) from season 1937/38. The whaling fleet left Hamburg 05/10 heading for the Southern Ocean. Same day as newbuilt factory UNITAS (later ABRAHAM LARSEN) left Bremen with it’s 8 new catchers. A response by Hitler Germany to the threat to keep Germany out of whaling when they were denied a concession.
1938 Catching for factory WALTER RAU season of 1938/39.
1939 Arrived Hamburg via Rio de Janeiro and St. Vincent, Cabo Verde 04/09.
Requisitioned by Die Kriegsmarine together with RAU VIII in October as a part of the Netzsperrverband I with pennant NT-7 from 26/10 to 31/03-1940. Netzsperrverband I was established in September 1939 with base in Baltic Sea. Was subject to the naval station or MOK Ostsee. Discontinued in 1940.
1942 Transferred to the Netzsperrflottille Nord, Drontheim 01/04 as RAU VII (NT-7)
1945
Netzsperrflottille Nord, Drontheim discontinued in May. Taken over by the Norwegian Government 24/10. Repaired and prepared for whaling at Glommen mek. Verksted A/S, Fredrikstad together with SKUDD II. Hired by A/S Thor Dahl for season 1945/46. Renamed THORGRIM.
Catching for THORSHAMMER the 1945/46 season. Left Clyde 26/10 and passed Finisterre 30/11 heading for St. Vincent in company with catcher GAUPE og NIERN for bunkering on passage against the whaling ground. Shooter was Finn Bryde, Oslo.
1946 The result of the season was 124 whales
Transferred/leant to Russia. Renamed SLAVA I.
SLAVA (ex WIKINGER, VIKINGEN) heading for the whaling ground for the first time flying Soviet flag for season 1946/47 with catchers. SLAVA was registered with Odessa as homeport.
Catcher SLAVA 1-10 was registered with Vladivostok as homeport. The catchers were RAU VII, WIKING 6, 8, 9, 10 and WAL 10, 11 and WIKING 1, 2, og 3. All was used as German Navy ships during the war.
1947 Deleted from the Norwegian Ship register 07/06
1965 The SLAVA expedition is withdrawn from the catch in the Arctic Ocean continues to catch whales for another 3 years in the North Pacific
1971 The factory SLAVA was sold to Japan and renamed FUJI MARU and sold to breaker the same year. SLAVA 1 deleted from the Soviet register and is believed to have been demolished.

  • THORGRIM

    THORGRIM
Kilde: Sandefjords Blad, Norsk Hvalfangst Tidende, https://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net