DS/HVB KOS V

Tilbake til søk
KOS V
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal LDKX
Byggeår 1929/07
Leveringsmåned Juli
Byggenr 865
Bruttotonn/BT 248
Nettotonn/NT 88
Skrog LOA 125' (38,1 m)
Bredde 24,1' (7,34 m)
Dybde (i riss) 12,8' (3,9 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 12,5
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire-pipe boiler), oljefyrt, heteflate (HF): 2.292 kv/ft
Kjelebygger Blair & Co. Ltd., Stockton-on-Tees, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Sekstant, kart, kompass og kronometer
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-23"-39", slag 24", 75 NHK/887 IHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1928 Den var en av en serie på syv hvalbåter som Anders Jahre bestilte samtidig som KOSMOS ble bestilt.Som vi husker fra brevet som Anders Jahre sendte til ing. Chr. Fred. Christensen i januar 1928:
PS: Jeg skal også ha 7-8 hvalbåter, sett deg i forbindelse med Smiths Dock. Det haster!
1929 Bygget som hvalbåt KOS V ved Smith’s Dock Co Ltd., South Bank, Middlesbrough for Hvalfangerselskapet Kosmos A/S (Anders Jahre); Sandefjord. Levert juli.
Kontraktspris var £21.000,-.
Fangstbåt for KOSMOS-ekspedisjonen i Sydishavet sesongen 1929/30. Skytter var Alfred Olsen.
1930 Fangstbåt sesongen 1930/31 for KOSMOS-ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Alfred Olsen.
1931 Sesongen 1931/32 i opplag.
1932 Sesongen 1932/33 fangstbåt for KOSMOS-ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var M. E. Davidsen.
1933 Sesongen 1933/34 fangstbåt for KOSMOS-ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Lars W. Larsen.
1934 Fangstbåt for KOSMOS-ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Thorleif Fagerli.
1935 Bøyebåt for KOSMOS-ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Alfred Olsen Ole Andersen/Sigurd Jahre
1936 Utleid til FRATERNITAS-ekspedisjonen i sesongen 1936/37 som fangstbåt fra høsten av. Skytter var Sigurd Jahre.
1937 I opplag. KOSMOS er hjelpekokeri og transportbåt.
1938 Sesongen 1938/39 som fangstbåt på KOSMOS-ekspedisjonen igjen. Skytter var Einar Akselsen.
1939 Sesongen 1939/40. Fangstbåt for KOSMOS-ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Einar Akselsen.
1940 Etter sesongen, ankommer Walvis Bay 20/03.
Forlater Walvis Bay 02/09 for Halifax sammen med HJ BULL, KOS I, KOS II og KOS VI under ledelse av hvalskytter Aksel Akselsen på H. J. BULL. Ankommer Pernambuco 16/09. Avgår 28/09 og ankommer Trinidad 11/10. Ankommer Halifax 20/10.
Kokeriet KOSMOS senkes på vei fra Walvis Bay med årets produksjon på 106.250 fat hvalolje om bord.
KOS V ankommer sammen med andre fangstbåter til Lunenburg. Innleid av den norske marine 20/07, etter ankomst Lunenburg, Nova Scotia. KOS V ble klargjort for krig og omdøpt KNM RISØR (FY-203).
1941
I patruljetjeneste i Nordsjøen. Ankommer Scapa Flow 21/05.
1945 Returnert til eierne i juni og fikk tilbake navnet KOS V. Tilbakestilt som hvalbåt ved P. Høivolds mek. Verksted A/S, Kristiansand. Deltok som fangstbåt med NORHVAL-ekspedisjonen i sesongen 1945/46, da den nybygde NORHVAL ikke hadde nok hvalbåter.
1946 I sesongene 1946/47 fungerte som bøyebåt med KOSMOS IV-ekspedisjonen. Skytter var Erling Fagerli.
1947 I sesongene 1947/48 fungerte som bøyebåt med KOSMOS IV-ekspedisjonen. Skytter var Hans Hansen.
1948
1949 I sommerfangst ut fra Cap Lopez, Fransk Kongo (Gabon) med JARAMA-ekspedisjonen. Fangsten starter 19 juni og avsluttes 14. oktober
1950 I sommerfangst ut fra Cap Lopez, Fransk Kongo (Gabon) med JARAMA-ekspedisjonen.
1951 Deltar i sesongen 1951/52 som fangstbåt på kysten av Peru med ANGLO NORSE. Sesongen varer fra midten av juni til midten av januar 1952
1952 I sommersesongen deltar hun som fangstbåt for ANGLO NORSE ved Cap Lopez, Fransk Kongo (Gabon).
1957 Solgt til Rederi A/B Kalmar Nyckel, Kalmar, Sverige for ombygging til lasteskip. Ombygging ble ikke fullført, og hun ble lagt i opplag.
1963 Solgt til opphugging.

1928 She was one of a serial of seven whale catchers that Anders Jahre ordered while KOSMOS was ordered. As we recall from the letter that Anders Jahre sent to ing. Chr. Fred. Christensen in January 1928:
PS: I'll also have 7-8 catchers, get in contact with Smith's Dock. It's urgent!
1929 Built as a whale catcher KOS V at Smith’s Dock Co Ltd., South Bank, Middlesbrough for the whaling company Kosmos A/S (Anders Jahre); Sandefjord. Delivered July.
The contract price was £ 21,000.
Catcher for the KOSMOS expedition in the Southern Ocean season 1929/30. The shooter was Alfred Olsen.
1930 Catcher season 1930/31 for the KOSMOS expedition in the Southern Ocean. The shooter was Alfred Olsen.
1931 The 1931/32 season laid up.
1932 The 1932/33 catcher for the KOSMOS expedition in the Southern Ocean. The shooter was M. E. Davidsen.
1933 The 1933/34 catcher for the KOSMOS expedition in the Southern Ocean. The shooter was Lars W. Larsen.
1934 Catcher for the KOSMOS expedition in the Southern Ocean. The shooter was Thorleif Fagerli.
1935 Buoy boat for the KOSMOS expedition in the Southern Ocean. The shooter was Alfred Olsen Ole Andersen / Sigurd Jahre
1936 Leased to the FRATERNITAS expedition in the season 1936/37 as a catcher for from the fall of. The shooter was Sigurd Jahre.
1937 Laid up. Factory KOSMOS is used as an auxiliary factory and transport boat.
1938 The 1938/39 season as a catcher on the KOSMOS expedition again. The shooter was Einar Akselsen.
1939 The 1939/40 season. Catcher for the KOSMOS expedition in the Southern Ocean. The shooter was Einar Akselsen.
1940 Hired by the Norwegian Navy in July as a rescue vessel with Norwegian crew. KOS V was renamed KNM RISØR with the pennant FY-203.
1940 After end of whaling season, arrived Walvis Bay 19/03.
Leaving Walvis Bay 02/09 for Halifax together with H. J. BULL, KOS I, KOS II and KOS VI under the leadership of gunner Aksel Akselsen on H. J. BULL. Arrived Pernambuco 16/09. Departed 28/09 and arrived Trinidad 11/10. Finally arrived Halifax 20/10.
The factory KOSMOS was taken and scuttled on her route from Walvis Bay with the whole cargo of whale oil produced the season onboard. A total of 106.250 bbls.
KOS V reached with her followers Lunenburg. Hired by the Royal Norwegian Navy 20/07 after arrival and converted to warfare. KOS V was renamed KNM RISØR with pennant FY-203.
1941 In patrol service in the North Sea. Arrival Scapa Flow 21/05.
1945 Returned to the owners in June and got back the name KOS V. Restored as a whaling catcher by P. Høivold's mek. Verksted A/S, Kristiansand. Participated as a catcher for the NORHVAL expedition in the season 1945/46, when the newly built NORHVAL did not have enough catchers.
1946 In the 1946/47 seasons, a buoy boat operated with the KOSMOS IV expedition. The shooter was Erling Fagerli.
1947 In the 1947/48 seasons, a buoy boat operated with the KOSMOS IV expedition. shooter was Hans Hansen.
1948
1949 In summer catch from Cap Lopez, French Congo (Gabon) with the JARAMA expedition. The catch starts 19/06 and ends 14/10.
1950 In summer catch from Cap Lopez, French Congo (Gabon) with the JARAMA expedition.
1951 Participates in the season 1951/52 as a fishing boat on the coast of Peru with ANGLO NORSE. The season lasts from mid-June to mid-January 1952
1952 During the summer season she participates as a fishing boat for ANGLO NORSE at Cap Lopez, French Congo (Gabon).
1957 Sold to Rederi A/B Kalmar Nyckel, Kalmar, Sweden for conversion to cargo ships. Rebuilding was not completed and she was put into the buoys.
1963 Sold for scrapping.

 • DS/Hvb KOS V

  DS/Hvb KOS V
 • DS/Hvb KOS V

  DS/Hvb KOS V
 • DS/Hvb KOS V

  DS/Hvb KOS V
 • KOS V

  KOS V
 • DS/Hvb KOS V

  DS/Hvb KOS V
 • DS/Hvb KOS V som KNM RISØR

  DS/Hvb KOS V som KNM RISØR
13 mann
Kilde: Utdrag fra ”Kosmos gjennom 25 år”, www.warsailors.com, boken ”På alle hav-Skipene i Anders Jahres rederi”
Andebu Bygdebok 2020
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net