DS/HVB BJØRN 1

Tilbake til søk
BJØRN 1
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal MGBH
Byggeår 1907/02
Bruttotonn/BT 106
Nettotonn/NT 37
Skrog LOA L: 91,7' - B: 17,8' - D: 10,5'
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrørskjel/firetube boiler), kullfyrt
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1914 - 1916
Norge
1917 - 1918
Norge
1918 - 1920
Norge
1922 - 1935
Norge
1935 - 1935 Hugget
Norge
Verft -
Sted Sted ikke registrert
Reg havn Tønsberg

1907 Bygget som hvalbåt LAURITZ BERG av Akers mek. Verksted, Kristiania for hvalfangerselskapet A/S Victor (Nils Bugge, disp.), Island. Sjøsatt 13/02-1907 og registrert i Tønsberg.
Oppkalt etter en av hjembyens hvalfangstpionerer.
1910 Utlånt til eierens A/S Hektor (Nils Bugge), Tønsberg (etablert samme år) for fangst i Antarktis med selskapets Fl/k RONALD (1) sammen med Victor-hvalbåtene MJØFJORD og T. H. DAHL.
Med Krogh-Hansen som bestyrer overgikk ekspedisjonen alle forventninger. Med et produksjonsresultat på 10.696 fat hvalolje til en samlet verdi på NOK 676.690,40 kunne selskapet dele ut 32% i utbytte.
1911 Overført til Nils Bugges A/S Kastor 11/05-1912. Navn og registreringshavn uendret. Satt i fangst ved såkalte Tiger Bay på Angola-kysten for selskapets Fl/k BENGUELA. (Selskapet opphørte i 1913).
1913 Tilbakeført A/S Hektor.
1914 Solgt til hvalfangerselskapet A/S Ækvator (Chr. Castberg, disp.), Sandefjord. Et foretak der Lars Christensen hadde eierinteresser. Fanget for Fl/k VIK ved Congo under sommersesongen og forflyttet til Syd Shetlands øyene for den antarktiske 1913/14-sesongen. Navn uendret.
1916 Rekvirert som bevoktningsfartøy 09/03-1916. Kommandoen ble heist 20/03-1916 kl. 12.00 i Marvika. Hun hadde da fått montert om bord en 65 mm Nordenfeldts kanon.
1917 Solgt 01/07-1917 til AS South Atlantic (Lorentz Bruun), Tønsberg. Overført til skipsregisteret i Tønsberg
1918 Kommandoen ble strøket 14/02-1918. Hun ble overtatt av Statens Hvalfangerkontor.
1920 Solgt til A/S Emma, København (Lerche, disp., eier var Einar Abrahamsen, Hunstok i Sandar (Sandefjord), Thorshavn, Færøyene i mars. Dansk flagg. Navn uendret. I fangst på Færøyene.
1921 Ankommer verkstedet i Sandefjord som LAURITZ BERG 07/04-1921. Dokksettes 23/05-1921. Dokkes ut 26/05-1921. I denne perioden omdøpt BJØRN I. Returneres til lagerplass.
1922 I januar, solgt til A/S Congo (Søren L. Christensen) Sandefjord. Forhaler fra lager til verksted 10/04-1922. Dokksettes fra 10/04-1922 til 12/04-1922. Forlater Sandefjord 29/04-1922. Tilbake på verkstedet 22/12-1922 fra lager.
1923 Går i dokk 02/01-1923 til 03/01-1923. Dokkes igjen 25/04 til 26/04-1923.
1924 Ankommer Sandefjord og går til opplagsplass. Forhaler til verkstedet 25/11-1924
1925 Dokksettes 07/01-1925 frem til 22/01-1925. Forhaler fra verksted til lager 10/02-1925.
Ankommer Sandefjord og verkstedet 19/11-1925 etter endt sesong. Går i dokk 14/12-1925. Dokksettes sammen med VARG I. Dokkes ut 23/12-1925.
1926 Forhales til lager 03/02-1926. Tilbake til verksted 18/03-1926 I dokk fra 18/03 til 20/03-1926. Forhaler tilbake til lagerplass. Deltar i fangst om sommeren, tilbake i Sandefjord 23/11-1926.
1927 I opplag i Sandefjord gjennom hele året.
1928 Forhales til verkstedet 30/04 for dokking samme dag. Ut av dokken og tilbake til opplagsplass 04/05-1928. Tilbake på verkstedet 24/11-1928 og dokkes samme dag. Ut av dokk 12/12-1928 og tilbake i opplag 15/12-1928 .
1929 I opplag i Sandefjord. Johannes Dahl registrert som med-disponent i A/S Congo (Kontorsjef i A/S Ørnen). Til verkstedet 26/04-1929 som dampleverandør til kokeriet OLE WEGGER som ligger på verkstedet for å fullføre kokeri-innredningen. OLE WEGGER fungerte som hjelpekokeri i sesongen 1928/29. Tilbake til opplag 29/07-1929.
1935 Innkjøpt av E. B. Aaby, Oslo på tvangsauksjon. E. E. B. Aaby, Oslo oppført som eier. Solgt i april måned til Grimstad Ophugningskompagni for huggning.

1907 Built as whale catcher LAURITZ BERG by Akers mek. Verksted, Kristiania for whaling company A/S Victor (Nils Bugge, Tønsberg, manager), Island. Launched on 13/02-1907 and registered in Tønsberg.
She was named after one of her home ports well known whaling pioneers.
1910 Hired by the owners other whaling company A/S Hektor (established same year) for whaling in the Antarctic with the factory ship Fl/F RONALD (1), together with the Victor-catchers MJØFJORD and T. H. DAHL.
With Mr Krogh-Hansen as manager, the expedition did better than expected. A production result of 10.696 bbls whale oil to a total value of NOK 676.690,40, the company were able to give a 32% out come to their shareholders.
1911 Transferred to Mr Nils Bugges company A/S Kastor. Name and port of registry unchanged. Participated in catching at the so called Tiger Bay on the coast of Angola for the factory ship Fl/F BENGUELA. (company terminated in 1913).
1913 Returned to the company A/S Hektor.
1914 Sold to the whaling company A/S Ækvator (Chr. Castberg, manager), Sandefjord. A Company also Mr Lars Christensen had interests.
Started catching for Fl/F VIK on the coats of during the summer season and moved to the whale grounds of South-Shetland Islands for the Antarctic season of 1913/14. Name unchanged.
1916 Reqested by the Norwegian Navy as patrol vessel on 09/03-1916. The Command was raised on 20/03-1916 at 12.00 hrs in Marvika. She was then equipped with a 65 mm Nordenfeldts gun.
1917 Solgt 01/07-1917 til AS South Atlantic (Lorentz Bruun), Tønsberg. Transferred to the shipping register of Tønsberg.
1918 The Navy command ended on 14/02-1918. Taken over by Statens Hvalfangerkontor (The Governmental office of Whaling).
1920 Sold to A/S Emma, København (Lerche, manager, owner was Einar Abrahamsen, Hunstok i Sandar (Sandefjord), Thorshavn, Faroe-Islands in March. Flying Danish flag. Name unchanged. Catching out from the Faroe-Islands.
1921 Arriving the Framnæs mek. Verksted in Sandefjord as LAURITZ BERG on 07/04-1921. Dry docking on 23/05-1921. Out of dock on 26/05-1921. In this period renamed BJØRN I. Returned to storage.
1922 In January, sold to A/S Congo (Søren L. Christensen) Sandefjord. Shifting from storage to shipyard on 10/04-1922. Docking during 10/04-1922 to 12/04-1922. Leaving Sandefjord 29/04-1922. Returned to the yard from storing on 22/12-1922.
1923 Went into dry docking on 02/01-1923 to 03/01-1923. Back in dry dock on 25/04 to 26/04-1923.
1924 Arrived Sandefjord and went to lay-up. Shifting to shipyard on 25/11-1924
1925 In dry dock on 07/01-1925 and until 22/01-1925. Shifted from yard to storing place on 10/02-1925.
Arrived Sandefjord and to the shipyard on 19/11-1925 after end of season. Went to dry dock on 14/12-1925. Docking in together with the VARG I. Refloated on 23/12-1925.
1926 Shifted to storage on 03/02-1926. Returned to yard on 18/03-1926. In dry dock from 18/03 to 20/03-1926. Shifting back to storage.
Catching during summer season. Returned to Sandefjord on 23/11-1926.
1927 Laid up in Sandefjord throughout the year.
1928 Shifted to the yard on 30/04 for dry docking the same day. Refloated and returned to storage on 04/05-1928. Shifted to yard on 24/11-1928 and new dry docking the same day. Refloated on 12/12-1928 and returned to storage on 15/12-1928.
1929 Laid up in Sandefjord. Mr. Johannes Dahl registered as associative manager in A/S Congo (office manager of A/S Ørnen). To the yard on 26/04-1929 as steam supplier to the whaling factory OLE WEGGER during completion of the cooking equipment to complete the conversion to whaling factory. OLE WEGGER had a function of auxiliary factory during season of 1928/29. Returned to storing on 29/07-1929.
1935 Purchased by E. B. Aaby, Oslo on forced sale. E. B. Aaby, Oslo noted as owner. Sold in April to Grimstad Ophugningskompagni for breaking.

  • LAURITZ BERG

    LAURITZ BERG
Kilde: A/S Hektors arkiver v/ Erik Evensen, Husvik. Dansk skibsregister 1920. Hvalfangsregisteret 1928,1929,1931, boken “Bevoktningsfartøyer” av Atle Wilmar
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net