DS/HVB TERJE 3

Tilbake til søk
TERJE 3
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Storbritannia
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal MGBC
Byggeår 1936/09
Leveringsmåned September
Byggenr 538
Bruttotonn/BT 335
Nettotonn/NT 116
Skrog LBP 128,6' (39,19 m)
Bredde 26,0' (7,92 m)
Dybde (i riss) 14,5' (4,41 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering United Whalers Ltd (Bugge & Krogh-Hansen, Tønsberg), London
Kjeletype 1 x hoveddampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dimensjon: 15,3 x 12, m/3 fyrganger, oljefyrt. Heteflate 2.928 kv/ft, damptrykk: 220 PSI.
Kjelebygger Deutsche Schiff- und Maschinenbau A/G., Bremen, Tyskland
Hjelpemaskineri 2 x damp stempelmaskiner m/generatorer.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Kompass, peileapparat (DF), ekkolodd
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 15,8"-26"-44", slag 27", 182 NHK
Maskin-/motorbygger Deutsche Schiff- und Maschinenbau A/G., Bremen, Tyskland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1949 - 1953
Norge
Sted Westermunde
Reg havn London

1936 Bygget som hvalbåt TERJE 3 ved Deutsche Schiff.-und Machinenbau A/G, Werk Seebeck, Wesermunde for United Whalers Ltd (Bugge & Krogh-Hansen, Tønsberg), London.
Fanger for kokeriet TERJE VIKEN sesongen 1936/37.
TERJE-båtene 1-9 passerte Usant 19/10 på vei til feltet.
1937 Fangstresultatet for sesongen 1936/37 med 7 hvalbåter ble 102.826 fat hvalolje og 967 fat spermolje. TERJE 3 og flåtens andre hvalbåter legges i opplag i Cape Town over sommeren.
Kokeriet TERJE VIKEN kom fra Tønsberg til Cape Town 12/11 for å møte hvalbåtene. Hvalbåtene TERJE 1 til 8, samt HEKTOR 1 og 2 var klar for en ny sesong.
1938 Ekspedisjonens total resultatet for sesongen 1937/38 ble 521 blåhval, 933 finnhval, 41 knølhval og 94 spermhval. Dette ga et utkok på 112.119 fat hvalolje og 6.051 fat spermolje.
1939 Kokeriet TERJE VIKEN og hvalbåtene var innom Fremantle, Australia på sin vei fra feltet til Cape Town hvor hvalbåtene gikk i sommeropplag. Kokeriet fortsatte til Tønsberg. Sesongen 1938/39 utgjorde 108.500 fat hvalolje og 2.140 fat spermolje. 9 hvalbåter deltok.
1940 Innleid av Royal Navy fra april for ombygging til minesveiper.
1941 Ferdigstilt som minesveiper 19/01. Omdøpt HMS BEDLINGTON.
1945 Tilbakelevert til United Whalers Ltd (Bugge & Krogh-Hansen, Tønsberg), London i september og igjen navnet TERJE 3.
1947 TERJE 2
skadet propellen i desember og gikk til Hobart for reparasjon.
1948 Pådrar seg propellskade og blir slept av korvetten TERJE 11 til Port Chalmers ved Dunedin på New Zealand for dokksetting. Ankom 03/03. Skytteren flyttet til en annen båt. Kurt Baglo var skipper på TERJE 3 under turen. Skipper på korvetten TERJE 11 var Sverd.
Hvalbåtene H J BULL, GLOBE 10, THORBRANN og STAR 1 har hatt samme skade under sesongen.
I fangst med BALAENA som bøyebåt sesongen 1948/49. Total fangstmateriel var 12 hvalbåter og 2 bøyebåter. Fangsten starter 15/12. Fangstbestyrer var Per Virik.
1949 Fangstsesongen avsluttes 26/03. Fangsten var totalt 2.480 hval som utgjorde en produksjon på 171.470 far hvalolje og 25.714 fat spermolje.
Solgt til Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn), Tønsberg. Omdøpt GOS VIII.
Fanger for PELAGOS sesongen 1949/50. Gikk fra Melsomvik 28/10 med kurs for Sydishavet via Las Palmas og Walvis Bay med ankomst fangstfeltet 09/12. Til sammen 10 fangstbåter. Arthur Iversen var skytter
1950 Fangsten avsluttes 16/03. Resultatet av årets fangst var 100.249 fat hvalolje og 4.559 spermolje. Avgikk feltet samme dag med kurs for Walvis Bay for sommeropplag. Vedlikehold og overhaling ble foretatt i Cape Town.
Fanger for PELAGOS sesongen 1950/51 med Arthur Iversen som skytter. Denne sesongen var det 9 fangstbåter og 3 bøyebåter.
1951 Resultatet for sesongen 1951/52 ble 90.630 fat 1950/51
Fanger for PELAGOS sesongen 1951/52.
1952 Resultatet for sesongen 1951/52 ble 90.190 fat. GOS VIII blir lagt i opplag Melsomvik.
1953 Utleid for fangst fra Hestnes hvalstasjon.
1954 Utleid for fangst fra Hestnes hvalstasjon
1955 Utleid for fangst fra Blomvåg hvalstasjon utenfor Bergen. Fortsetter opplaget i Melsomvik
1959 Utrustet for hvalfangst på Vest-Afrika. Ble benyttet som fangstbåt fra Cap Lopez med Karsten H Haraldsen som skytter.
1960 Innleid til A/S Norsk Hvalfangst (Elling Aarseth, Ålesund). Hvalstasjonen Hestnes på Hitra tas i bruk i en prøvesesong etter noen års uvirksomhet. Satt inn i sommerfangst fra hvalstasjonHitra i juni. Sammen med POL VII.
1961 Solgt i september til Østfold Skipsopphugging i Greåker. Maskineri og kjele ble tatt ut
1962 Skroget havnet på Vestlandet for ombygning i oktober. Salgsprisen var kr. 102.500. Etter fem år med ombygging fremstår som lastebåt.
1967 Solgt til Odd Rongevær, Dale og registrert i Bergen, omdøpt RO. Ombygget til lastebåt. Nytt fremdriftsmaskineri: 1 x Caterpillar, 4-takt/enkeltv. 8-sylindret, syl. dim.: 159 x 203mm, 535 BHK v/1.225 o/min, redusert til 292 o.min på propellen. Motor bygget av Caterpillar Tractor Co., USA.
1974 Solgt til A/S Ami (Kåre Misje & Co, Bergen-Nordnes. Omdøpt AMI og fremdeles registrert i Bergen.
1986 Solgt til Garcia Ltd (c/o Nomis Ltd), Aberdeen. Omdøpt EUAN med Aberdeen som hjemmehavn. Nytt kallesignal: GFNP.
1996 Slettet i registrene. Ombygget til yacht og registrert i Holland—(?)

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia.: 15,8"-26"-44", slag/stroke: 27", 188 NHK. Bygget av Deutsche Schiff.-und Machinenbau A/G, Werk Seebeck, Wesermunde

1936 Built as whaling catcher TERJE 3 by Deutsche Schiff.-und Machinenbau A/G, Werk Seebeck, Wesermunde for United Whalers Ltd (Bugge & Krogh-Hansen, Tønsberg), London.
Catching for the TERJE VIKEN factory season 1936/37.
The TERJE boats 1-9 passed Usant on 19/10 on their way to the whaling ground.
1937 The catch result for the season 1936/37 with 7 whaling boats was 102,826 barrels of whale oil and 967 barrels of sperm oil. TERJE 3 and the fleet's other whaleboats are put into storage in Cape Town over the summer.
The factory TERJE VIKEN came from Tønsberg to Cape Town on 12/11 to meet the catchers. The catcher TERJE 1 to 8, as well as HEKTOR 1 and 2 were ready for a new season.
1938 The expedition's total result for the 1937/38 season was 521 blue whales, 933 fin whales, 41 humpback whales and 94 sperm whales. This produced a quantity of 112,119 barrels of whale oil and 6,051 barrels of sperm oil.
1939 The factory ship TERJE VIKEN and the whale cathers called Fremantle, Australia on their way from the field to Cape Town where the catchers went into summer storage. The factory continued to Tønsberg. The 1938/39 season amounted to 108,500 barrels of whale oil and 2,140 barrels of sperm oil. 9 whaleboats participated.
1940 Hired by Royal Navy from April for conversion to minesweeper.
1941 Completed as minesweeper 19/01. Renamed HMS BEDLINGTON.
1945 Returned to owner United Whalers Ltd (Bugge & Krogh-Hansen, Tønsberg), London and renamed TERJE 3 in September.
1947 TERJE 2 damaged propeller in December and went to Hobart for repairs.
1948 Suffers propeller damage and is towed by corvette TERJE 11 to Port Chalmers near Dunedin in New Zealand for docking. Arrived 03/03. The shooter moved to another boat. Kurt Baglo was skipper of TERJE 3 during the trip. The skipper of the corvette TERJE 11 was Mr. Sverd.
The whale catcher H J BULL, GLOBE 10, THORBRANN and STAR 1 have suffered the same damage during the season.
In catch with BALAENA as a buoy in the 1948/49 season. Total catchers were 12 and 2 buoy boats. The catch starts 15/12. Catch manager was Per Virik.
1949 The catching season ends on 26/03. The catch was a total of 2,480 whales, which amounted to a production of 171,470 barrels of sperm oil and 25,714 barrels of sperm oil.
Sold to the Whaling company Pelagos A/S (Svend Foyn), Tønsberg. Renamed GOS VIII.
Prisoner for PELAGOS season 1949/50. Left Melsomvik 28/10 heading for the Arctic Ocean via Las Palmas and Walvis Bay with arrival at the whaling ground 09/12. A total of 10 catchers. Arthur Iversen was the shooter
1950 The catch ends on 16/03. The result of this year's catch was 100,249 barrels of whale oil and 4,559 barrels of sperm oil. Departed the field the same day with a course for Walvis Bay for summer lay-up. Maintenance and overhaul were carried out in Cape Town.
Catcher for PELAGOS season 1950/51 with Arthur Iversen as shooter. This season there were 9 catcher boats and 3 buoy boats.
1951 The result for the 1951/52 season was 90,630 barrels 1950/51
As catcher for PELAGOS season 1951/52.
1952 The result for the 1951/52 season was 90,190 barrels. GOS VIII is published in Melsomvik.
1953 Leased out for whaling at Hestnes whaling station.
1954 Leased out for whaling at Hestnes whaling station.
1955 Leased out for whaling at Blomvåg whaling station outside Bergen.
Back to layup at Melsomvik
1959 Equipped for whaling in West Africa. Was used as a catcher boat from Cap Lopez with Karsten H Haraldsen as shooter.
1960 Hired out to A/S Norsk Hvalfangst (Elling Aarseth, Ålesund). The whale station Hestnes on Hitra is being put into use for a trial season after a few years of inactivity. Used for summer capture from the whale station at Hitra in June. Together with POL VII.
1961 Sold in September to Østfold Shipbreaking in Greåker. Machinery and boiler were taken out
1962 The hull ended up at the west coast of Norway in October for conversion. The sales price was NOK. 102,500. After five years of conversion, it appears as a cargo boat.
1967 Sold to Odd Rongevær, Dale and registered in Bergen. Renamed RO. Converted to cargo vessel. New propulsion: 1 x Caterpillar, 4-stroke/single acting, 8-cylinder, cyl. dim.: 159 x 203mm, 535 BHP at/1.225 rpm, reduced to 292 rpm on the propeller. Engine built by Caterpillar Tractor Co., USA.
1971 Sold to A/S Ami (Kåre Misje & Co, Bergen-Nordnes). Renamed AMI and homeport unchanged.
1986 Sold to Garcia Ltd (c/o Nomis Ltd), Aberdeen. Renamed EUAN with Aberdeen as homeport. New call sign: GFNP.
1996 Deleted from the registers. Possibly re-built as yacht and registered in Holland - - (?).

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: DnV reg-1953/73, Miramar, Sandefjords Blad artikler
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net