M/T JAGUAR (I)

Tilbake til søk
JAGUAR (I)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal LKAS
Byggeår 1928/11
Byggenr 413
Bruttotonn/BT 9.720
Nettotonn/NT 5.965
Dødvekt/TDW 14.544
Skrog LOA Lbp: 489,8' - B: 64,2' - D: 37,0' (L: 144,47m, B: 19,51m)
Skipsbeskrivelse Motortanker
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for frakt av oljeprodukter
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 2 x hjelpekjeler (ildrørs kjeler/fire tube boiler), oljefyrt
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radiopeileapparat (direction finder)
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telefoni/telegrafi
Maskin-/motordetaljer Burmeister & Wain (Götaverken), 4-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl. dim.: 21,7" x 39,4", 4.500 IHK/3.375 BHK, v/155 o.min. 2 motorer koblet m/hver sin propell
Maskin-/motorbygger A/B Gøtaverken, Gøteborg
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1928 Bygget som motor tanker NIKE ved A/B Götaverken, Göteborg, Sverige for Rederi-AB Transoil (R. Sørman), Gøteborg, Sverige. Levert i november.
1938 Solgt til Skips-A/S Jaguar (Anders Jahre). Omdøpt JAGUAR.
1939 Brakk i to 17/01 i Nord Atlanteren nordvest av Asorene. Alle ble reddet av DUALA (A/S Castillo (Chr. Gundersen & Co.), Oslo) etter en strabasiøs og heltemodig operasjon. 7 mann ar på denne en halvparten og 30 mann på den andre. Forskipet sank kort tid etter. Akterskipet sank ikke og ble observert 07/02 av mannskapet på en tysk tanker PAUL HARNEIT tilhørende Deutsch-Amerikanische Petroleum Gesellschaft, Hamburg. Akterskipet ble tatt under slep. Tauing overlatt til taubåt SEEFALK (W. Schuchmann, Hamburg) som sleper vraket til Azorene og derfra til Rotterdam.
JAGUAR forhales til Amsterdamsche Droogdok Mij i Amsterdam for reparasjon. En ny forpart blir bygget og sjøsatt 04/11. JAGUAR settes sammen med et det nye  forskipet som også har en nykonstruert brobygg.
Overføres til Panama og omdøpes til JANKO med eierselskap Pankos Operating Co. (Anders Jahre, Sandefjord), Panama.
1940 Reparasjonen var fullført i januar.
Etter krigsutbruddet 09/04 blir JANKO tilbakeholdt av italienske myndigheter etter order fra tyske myndigheter ved anløp i Venezia, Italia 18/04. En måned senere stikker det til sjøs ved britisk hjelp.
1941 I oktober anløper JANKO Curacao og blir her holdt tilbake av nederlandske myndigheter. Skipet får norsk flagg og overføres til Nortraship, London under disposisjon av Norsktank, Oslo og seiles over Atlanteren, nå under navnet NORSKTANK.
1947 Tilbakeføres 31/05 fra Nortraship til Pankos Operating Co. (Anders Jahre, Sandefjord), Panama som JANKO.
En større reparasjon ble foretatt ved verkstedet Howaldtswerke AG, Werk Kiel, Kiel. Ny måling: 13,564 tdw, 9.732 brt, 7.574 nrt. Dim.: Loa.: 150,57m, Lbp.: 144,47m, B: 19,51m, 11,5 knop.
1951 For andre gang faller JANKO fra hverandre. Denne gang under reise fra Mexico til Tyskland. I en storm brakk hun i to 28/01 nær Cap Finisterre i Spania. Det gamle akterskipet ble slept inn til Vigo 30/01. Det nye forskipet forble flytende og ble slept inn til elven Mino i Spania av lokale fiskebåter. Akterskipet ble slept fra Vigo, Spania til River Fal. Ankom under slep av taubåt BUSTIER 22/03 og satt i tørrdokk i Falmouth. Denne gang endte hun i Newport. Hugging tok til 19/09 ved Cashmoore, Newport.

1928 Built as motor tanker NIKE at A/B Götaverken, Gothenburg, Sweden for Rederi-AB Transoil, Gothenburg, Sweden. Delivered in November.
1938 Sold to Skips-A / S Jaguar (Anders Jahre). Renamed JAGUAR.
1939 Broke in two 17/01 in the North Atlantic north-west of the Azores. All were rescued by DUALA (A/S Castillo (Chr. Gundersen & Co.), Oslo) after a harsh and heroic operation. 7 men was on one half and 30 men on the other. The fore part sank shortly after. The aft part did not sink and was observed 07/02 by the crew of a German tanker PAUL HARNEIT belonging to Deutsch-Amerikanische Petroleum Gesellschaft, Hamburg. The vessel was taken under tow. Towing left over to tugboat SEEFALK (W. Schuchmann, Hamburg) towing the wreck to the Azores and from there to Rotterdam.
JAGUAR is shifted to Amsterdamsche Droogdok Mij in Amsterdam. A new fore part is built with new superstructure and wheel house. Launched on 04/11. JAGUAR is joined to her new fore part.
Transferred to Panama and renamed JANKO with owner company Pankos Operating Co. (Anders Jahre, Sandefjord), Panama.
1940 The repair was completed in January.
Following the outbreak of war 09/04, JANKO is detained by the Italian authorities following an order from the German authorities when calling in Venice, Italy 18/04. A month later, it put to sea by British help.
1941 In October, JANKO calls on Curacao and is being held here by the Dutch authorities. The ship receives a Norwegian flag and is transferred to Nortraship, London under the management of Norsktank, Oslo and sailed across the Atlantic, now under the name NORSKTANK.
1947 Returned 31/05 from Nortraship to Pankos Operating Co. (Anders Jahre, Sandefjord), Panama as JANKO.
A major repair was carried out at the shipyard of Howaldtswerke AG, Werk Kiel, Kiel.
New measure: 13.564 tdw, 9.732 grt, 7.574 nrt. Dim.: Loa.: 150,57m, Lbp.: 144,47m, B: 19,51m, 11,5 knop.
1951 For the second time, JANKO falls apart. This time on voyage from Mexico to Germany. In a storm she broke in two 28/01 near Cap Finisterre in Spain. The old aftbody was towed to Vigo 30/01. The new fore part remained floating and was towed to the Mino River in Spain by local fishing boats. The stern part was towed from Vigo, Spain to River Fal. Arrived by tow of tugboat BUSTIER 22/03 and put in dry dock in Falmouth. This time she ended up in Newport for breaking. Breaking commenced by Cashmoore, Newport 19/09.

 • MT JAGUAR

  MT JAGUAR
 • MT JAGUAR

  MT JAGUAR
 • MT JAGUAR

  MT JAGUAR
 • JAGUAR (I)

  JAGUAR (I)
 • MT JAGUAR

  MT JAGUAR
 • MT JAGUAR

  MT JAGUAR
 • JAGUAR (I)

  JAGUAR (I)
 • JAGUAR (I)

  JAGUAR (I)

På "Facebook" kommenterer Kjell Anders Abrahamsen (01/10-2021)

13 ooo tonn lett fyringsolje gikk tapt for Hitlers u-båter og stridsvogner i det forliset. Det var første tur fra Puerto Mexico i et ti års certeparti. For å komme ut av kontrakten med nazistenes stråmenn ble det foretatt tekniske, økonomiske og politiske krumspring, JAGUAR ble erklært vrak og gjenoppsto som det "nybygde" skipet JANKO "eiet" av det nystiftede rederiet PAN(ama)KOS(mos). JANKO ble "kapret i Karibien" den 7. oktober 1940 på ordre av utenriksminister Trygve Lie og satt i fart for Nortraships regning. Bildene er fra magasinet Life fra January 1. 1940. En inngående beretning finnes i Alf R. Jacobsens "Eventyret Anders Jahre". I Jon Michelets "Brennende Skip" har JAGUAR kommet seg ut fra Gøteborg uten å bli Kvarstadbåt siden den var blitt svensk , jonglerte så mellom Anders Jahre, Sven Salen, Fred. Olsen og endte hos Bjørgevik som M/S(!) MORGEDAL. Morsomt nok ble kaptein Janstenius, formodentlig oppkalt efter JAGUARS kaptein Martinius - min bestefar. Riktig en morsom suppe Michelet kokte i hop. Efter krigen beslaglegger norske myndigheter JANKO. Efter lange forhandlinger og rettsaker blir JANKO levert l tilbake til Pankos 31. mai 1947 for så å brekke i to nok en gang i 1951. Så fulgte store rettssaker om eierskap og hvitvasking og med tiden skattejakt på Jahres formue med nye rettsprosesser.

Kilde: DnV reg.-1935, Hans Meyer «The ships of Howaldt and HDW»,boken «På alle hav-skipene i Anders Jahres rederi»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net