FLK ORWELL (I)

Tilbake til søk
ORWELL (I)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 1108681
Klassifisering Lloyds 100 A 1
Kallesignal MHTV (1930), (LCJJ i 1932/33)
Byggeår 1897/07
Leveringsmåned Juli
Byggenr 237
Bruttotonn/BT 4.099
Nettotonn/NT 2.410
Dødvekt/TDW Ca. 6000
Skrog LOA 354,3' (107,99 m)
Skrog LBP 307,4’ (93,69 m)
Bredde 45,1' (13,74 m)
Dybde (i riss) 25,8'(7,86 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet 10,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Lastekapasitet for hvalolje: 20.000 fat i tank 2.000 fat på fat
Kjeletype 2 x hoveddampkjeler (ildrør/fire tube boilers), m/3 fyrganger i hver, kunstig trekk (1929). Total heteflate (HF): 4.900 kv/ft. Arbeidstrykk 170 PSI
Kjelebygger Dunsmuir & Jackson, Glasgow, Skottland, UK
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Sekstant, kompass og kronometer
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 25"-40"-66", slag 45", 312 NHK
Maskin-/motorbygger Dunsmuir & Jackson, Glasgow, Skottland, UK
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1897 Bygget som lasteskip ORWELL ved Charles Connell & Co., Glasgow, for Steamship Orwell Co. Ltd., (Leech, Harrison & Forwood), Liverpool. Sjøsatt 18/05-1897, levert i juli.
Tonnasje som ny: 3.789 brt., kallesignal PTGC
1905 Solgt til Indian Steam Ship Co. Ltd., samme disponent, og beholder navnet.
1911 Innkjøpt for Kr. 578.000,- av A/S Tønsbergs Hvalfangeri (O. Hytten), Tønsberg. Benyttet som transportskip på selskapets hvalstasjon Husvik Harbour, Syd-Georgia i 10 sesonger.
1917 ORWELL går til U. S. A. etter nye forsyninger av kull og utstyr til stasjonen for sesongen 1917/18. Hun avgikk Syd-Georgia den 29/09 og anløp Rio Janeiro for ordre den 06/10 hvor hun tok 2.500 ton last til en lumpsum av $ 60.000. Skipet ankom Philadelphia 08/12.
1918 Ankom Newport-News 15/01 og lastet i Norfolk 31/01 og videre til New York 16/02 for å laste tomfat, proviant og annet utstyr til stasjonen.
Hans Borge tar over som disponent av rederiet.
1922 Ombygget til hvalkokeri for antarktisk fangst med base i Bruce Harbour på Signy Island, Syd-Orknøyene.
Utstyrt med 8 x åpene koker, 48 x presskjeler, 7 separatorer. Dessuten 4 presskoker for graks. Uten opphalingslipp.
ORWELL gikk fra Syd-Georgia 03/11 med kurs for Syd-Orknøyene og Signy Island. 07/11 var hun ved iskanten på 58o sydlig bredde. Fortsatte langs iskanten da isen var veldig massiv. Begynner fangst langs iskanten og 22/11 var hun kommet til 60o7’ sydlig bredde og 44o44’ vestlig lengde. Søker langs iskanten men fremdeles var isen for stor. 28/11 hadde man Syd-Orknøyene i sikte.
1923 Først 05/01 var man fremme ved Signy Island men is mengden var stor og den vedvarte. 09/02 var man så blokkert at hvalbåtene ikke kunne komme ut. Dette varte helt frem til 24/02.
ORWELL losser hvalolje i Sandefjord og ankommer Tønsberg 27/06 etter endt utlossing. Kokeriet gjennomgår en omfattende reparasjon ved Kaldnæs mek. Verksted.
Avgikk Tønsberg med kurs for Syd-Georgia med utstyr og mannskaper 21/09 før hun fortsatte til Syd-Orknøyene hvor konsesjon for hvalfangst med 3 hvalbåter var oppnådd for sesongen 1923/24. Isforholdene rundt Syd-Orknøyene var denne sesongen å sammenligne med den foregående.
1924 I april blir det uttalt fra selskapet at man tenker på å sende kokeriet ORWELL til hvalfangst i Davies stredet på kysten av Grønland i sommer månedene juli til september, sammen med de tre hvalbåtene RUGGEN, BUSEN og HUSVIK. Hvalbåtene avgikk Syd-Georgia med kurs for Tønsberg i begynnelsen på april.
Selskapet kunne bokføre regningssvarende fangst, men fremstøtet ble ikke senere gjentatt.
1925 Produksjonen for sesongen 1924/25 ved Syd-Orknøyene ble 23.315 fat med 3 hvalbåter.
Omdøpt WHALE av eierne da selskapet anskaffet et nytt og større kokeri som overtok navnet ORWELL Deretter benyttet som transportskip.
1926 Bortleid for Kr. 75.000,- som hvalkokeri til nyetablerte Cia. Ballenera del Equador Ltda., (Tønsberg Hval gruppen v/Hans Borge), fra 01/04-1926 til 31/03-1927 for fangst ved Galapagos øyene med fire hvalbåter. Resultatet ble 19.500 fat hvalolje.
1927 I sommersesongen 1927 ble produksjonen 21.380 fat hvalolje med 4 hvalbåter.
Bortleid for Kr. 150.000,- til A/S Bryde & Dahl Hvalfangerselskap, Sandefjord som hjelpekokeri i 1927/28 sesongen for selskapets Fl/k THOR I på Syd-Georgia.
1928 Solgt i august for Kr. 480.000,- til Anglo Norse Co. Ltd., (Samme disponent), Tønsberg. Navn uendret.
1929 Solgt til A/S Congo (Søren L. Christensen og Johannes Dahl), Sandefjord, omdøpt til CONGO, registrert i Sandefjord.
Nye kjeler innsatt, oljefyring. I fangst ved Cap Lopez, Fransk Congo, (nå Gabon). Congo-selskapet hadde en flåte på seks gamle hvalbåter, BJØRN 1, JERV 1, MAAR 1, ULV 1, VARG 1, BAMSE 1 og SPLINT.
1931 Selskapet A/S Congo går konkurs. CONGO gikk i opplag og kom aldri mer i fangst.
1932 Hele flåten med kokeri og hvalbåter selges på tvangsauksjon til skipsreder E. B. Aaby, som selger det gamle kokeriet tilbake til A/S Tønsbergs Hvalfangeri, Tønsberg for NOK 122.000.
1934 Videresolgt til A/S Jarlsø Værft, Tønsberg i august, for hugging.
1935 Hugget i 1.kvartal.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp., 3-sylindret, syl. dia.: 25"-40"-66", slag/stroke: 45". 354 NHK. Bygget av Dunsmuir & Jackson, Glasgow

1897 Built as cargo ship ORWELL by Charles Connell & Co., Glasgow, for Steamship Orwell Co., Ltd (Leech, Harrison & Forwood), Liverpool. Launched on 18/05-1897, delivered in July.
Tonnage upon delivery: 3.789 grt, call sign: PTGC.
1905 Sold to Indian Steam Ship Co. Ltd., (Same manager)
1911 Purchased for NOK 578.000 by A/S Tønsbergs Hvalfangeri (O. Hytten, as manager), Tønsberg, and used as supply and transport vessel for the company’s Husvik Harbour shore-station, South Georgia for 10 years.
1918 Mr. Hans Borge took over the management of the A/S Tønsberg Hvalfangeri.
1922 Converted to whale processing vessel and sent to the Antarctic. Based at Bruce Harbour, Signy Island in the South Orkneys group.
ORWELL left South-Georgia on 03/11 heading for South Orkney Islands and Signy Islands. On 07/11 she had reached the ice edge at 58o southern latitude. Continued along the ice edge as the ice was very massive. Commenced whaling along the ice edge and on 22/11 she reached the 60o7 'southern latitude and 44o44' western longitude. Searching along the ice edge to find an opening but the ice was still massive. On 28/11, the South Orkney Islands was in sight.
1923 It was not until 05/01 that they finally arrived at Signy Island, but the ice quantity was great and it persisted. At 09/02, they were blocked so the catchers could not get out. This lasted until 24/02.
ORWELL discharged her whale oil in Sandefjord and arrives at Tønsberg 27/06 after completed. The factory ship is undergoing extensive repair at Kaldnæs Mek. Verksted.
Left Tønsberg with course for South Georgia with equipment and crews 21/09 before she continued to the South Orkney where a license for whaling with 3 catchers was achieved for the season 1923/24.
The ice conditions around the South Orkney were this season to compare with the previous one
1924 In April it is stated from the company that one is thinking of sending the factory ship ORWELL to whaling in Davies Strait on the coast of Greenland in the summer months July to September, together with the three catchers RUGGEN, BUSEN and HUSVIK. The catchers departed South Georgia with a course for Tønsberg at the beginning of April.
The company could post accounting catches, but the effort was not repeated later.
1925 Production for the 1924/25 season at the South Orkney Islands was 23,315 barrels with 3 whalers.
Renamed WHALE by the owners as the company purchased a larger vessel that adopted the name ORWELL. After that, in service as transport vessel.
1926 Chartered by the company Cia. Ballenera del Equador Ltda. (Tønsbergs Whaling Group) from 01/04-1926 to 31/03-1927 for NOK 75.000. Operated off Galapagos this season with four whale catchers. The outcome was 19.500 barrels of whale oil.
1927 In the summer of 1927, production was 21,380 barrels of whale oil with 4 catchers.
Chartered by the whaling company Bryde & Dahl A/S, Sandefjord for NOK 150.000 for use off South Georgia as help factory for this company’s Fl/F THOR I expedition 1927/28
1928 In August sold for NOK 480.000 to Anglo Norse Co. Ltd., (Same managers), Tønsberg. Name unchanged.
1929 Sold to A/S Congo (Søren L. Christensen og Johannes Dahl), Sandefjord and renamed Fl/F CONGO, registered in Sandefjord. Catching off Cap Lopez, French Congo, (now Gabon). The A/S Congo had a fleet of elderly catchers, BJØRN 1, JERV 1, MAAR 1, ULV 1, VARG 1, BAMSE 1 and SPLINT.
1931 The A/S Congo company went bankrupt and CONGO was laid up and never again to sail the Southern Ocean.
1932 The entire fleet, including factory and catchers is sold under forced sale to ship owner E. B. Aaby, who sold the old factory ship back to the A/S Tønsbergs Hvalfangeri, Tønsberg for NOK 122.000.
1934 In August sold for breaking to A/S Jarlsø Værft, Tønsberg.
1935 Broken up at Jarlsø, Tønsberg first quarter.

  • ORWELL (I)

    ORWELL (I)
  • ORWELL (I)

    ORWELL (I)
  • ORWELL (I)

    ORWELL (I)
Kapasitet som kokeri: 260 fangstfolk og 40 manns besetning
Skipsførere under Tønsbergs Hvalfangeri’s eie:
O. Thom, Jens S. Gulbrandsen,
Herman G. Hansen og Marinius Hansen.
Kilde: DnV Reg, Starke Reg. Lloyd’s Register 1930 – 1934. Tønsberg Hvals jubileumsbok.
Utarbeidet av: Ragnar Iversen, S. Norheim og Ulf W. Gustavsen
   
https://www.lardex.net