Nasjonalitet
Norge
Norge
Skipsinformasjon DS/HVB  EDLE
Off nr 15559
Kallesignal MHQL
Klassifisering DnV +1A1 Whaler
Tonnasjer 155 brt53 nrt
Lengde LOA L: 103,6’ - B: 20,1’ - D: 11,8’
Bruttotonnasje 155
Nettotonnasje 53
Dødvekt Ikke reg
Lengde LPP L: 103,6’
Bredde 20,1’
Dypgang 11,8’
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x dampkjel (røkrørskjel/fire tube boiler), dim.: 12,0 x 10,6’, 2 fyrganger. Arbeidstrykk 200 psi.
Kjelebygger Bergens mek. Verksted, Bergen, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Fremdrift-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 12"-20"-33", slag 24", 80 NHK
Fremdrift-/motorbygger Bergens mek. Verksted, Bergen, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Selskap
Navn
Fra - Til
GUN 3
1930 - 1934 Hugget
Norge
Sted Bergen, Solheimsviken
Reg havn Tønsberg
Byggeår/mnd 1912/07
Byggenr 178

1912 Bygget som hvalbåt EDLE av Bergens Mekaniske Værksted, avd Solheimsviken, Bergen for Peder Johannessen, Tønsberg sammen med hvalbåt PAAL..
Solgt samme år til Hvalfangerselskabet Hektor A/S (Niels Bugge), Tønsberg (datter av Finn Bugge het EDLE)
1916 Under generalforsamling 28/10 ble det besluttet å åpne adgang til å leie ut kokeriet til fraktfart om dette viser seg å være mest lønnsomt.
Kokeriet ble satt i fraktfart og var ikke i fangst fangstsesongen 1916/17. EDLE ble bortleid til Hvalfanger-A/S Sydhavet (Firma P. Bogen), Sandefjord for fangst med kokeriet SVEND FOYN I sesongen 1916/17. Leien var NOK 25.000 for sesongen.
1917 EDLE er fremdeles bortleid
1920 Satt i fangst fra Deception Island, for kokeriet RONALD, sesongen 1920/21. Det var gitt tillatelse til bruk av 5 fangstbåter under sesongen
Kokeri og hvalbåter gikk til basen på Deception og fangsten tok til 23/11. A/S Hektor hadde base på landstasjon i Deception Bay, Syd Shetlandsøyene. Hvalbåtene for sesongen var BRANSFIELD (1911), PORT STANLEY (1911), T. H. DAHL (1910), ROSS (1912), EDLE (1912) og ALMIRANTE GONI (1912).
1921 Resultatet for sesongen 1920/21 ble 804 hval som utgjorde 40.593 fat hvalolje. Ekspedisjonen forlot Deception 28/03 med kurs for Montevideo, Uruguay. Ankom Montevideo 06/04 hvor hvalbåtene ble lagt i sommer opplag. RONALD fortsatte til Tønsberg. Kokeriet forlot Tønsberg med kurs for Sydishavet og sesongen 1921/22 13/10, etter å ha tatt om bord mannskap og utstyr for sesongen. Ankom Montevideo 09/11, etter en rask reise. Forlot Montevideo med 5 hvalbåter 10/11 og ekspedisjonen ankom Deception 20/11.
1922 Fangstresultat etter sesongen 1921/22 ble 39.418 fat hvalolje, samt 16.700 sekker guano. Kokeriet går videre til Tønsberg etter å ha etterlatt hvalbåtene i Montevideo.
RONALD avgikk Tønsberg 16/09 med kurs for Sydishavet. Ankom fangstfeltet 08/11. Fangsten ble satt i gang samme dag, men tilgangen på hval var ikke god.
1923 Fangstresultat etter sesongen 1922/23 ble 38.417 fat hvalolje, samt 16.700 sekker guano. Hjemturen begynte etter fangstavslutning, 26/04.
Hvalbåten T. H. DAHL er ble solgt denne høsten, og ALMIRANTE GONI skal holdes som reservebåt inntil to nybygg kommer på vannet.
Avgang for sesongen 1923/24 var rundt 15/09. Gikk via England for å bunkre kull for sesongen, og var på fangstfeltet i første halvdel av november. Den nye
1926 Solgt til Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg. Omdøpt til WINDAU.
1930 Bjarne Gundersen, Sandefjord ble manager i juni. Registrert i Sandefjord. Omdøpt til GUN 3.
1934 ”Avskrevet som verdiløs”, hugget i Norge.

1912 Built as catcher EDLE by Bergens Mek Værksted, dept Solheimsviken, Bergen for Peder Johannessen, Tønsberg along with catcher PAAL.
Sold same year to Hvalfangerselskabet Hector A/S (Niels Bugge) Tønsberg (daughter of Finn Bugge was named EDLE)
1916 Hired to Hvalfanger-A/S Sydhavet (Firma P. Bogen), Sandefjord for catch with the factory ship SVEND FOYN I season 1916-1917. The rent was NOK 25,000 for the season.
1920 In service as catcher at Deception Island for the factory ship RONALD, season 1920/21. It was given permission to use 5 catchers during season.
Factory and catchers went to the base on Deception and start whaling 23/11. A/S Hektor had base on land station in Deception Bay, South Shetland Islands. Catchers for the season was BRANSFIELD (1911). PORT STANLEY (1911), T. H. DAHL (1910), ROSS (1912), EDLE (1912) and ALMIRANTE GONI (1912).
1921 Results for the season 1920/21 was 804 whales which accounted for 40,593 barrels of whale oil. The expedition left Deception 03/28 bound for Montevideo, Uruguay. Arrived in Montevideo 06/04 where catchers were laid up in the summer. RONALD continued to Tønsberg. The factory left Tønsberg bound for the Antarctic Ocean 13/10 for season 1921/22, after taking on board crew and equipment for the season. Arrived in Montevideo 09/11, for a short stay. Left Montevideo with 5 catchers 10/11 and the expedition arrived at Deception 20/11.
1922 Catch result after season 1921/22 was 39,418 barrels of whale oil, and 16,700 sacks of guano. The factory proceeding to Tønsberg having left catchers in Montevideo.
RONALD departed Tønsberg 16/09, heading for the Antarctic. Arrive whaling ground 08/11. The catch was initiated on the same day, but the supply of whale was not good.
1923 Catch result after season 1922/23 was 38,417 barrels of whale oil, and 16,700 sacks of guano. Home run began after whaling ended 26/04.
The catcher T. H. DAHL is sold this fall and ALMIRANTE GONI be held as reserve boat up to two new buildings arrived.
Departure for the season 1923/24 was around 15/09. Went to England to refuel coal for the season, and was on the whaling ground in the first half of November.

1926 Sold to Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg. Renamed WINDAU.
1930 Bjarne Gundersen, Sandefjord was manager in June. Registered in Sandefjord. Renamed GUN 3.
1934
"Calculated as worthless", broken in Norway.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke. Hvafangernes assuranceforenings «Register over Hvalflåten, Kiærulf
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen