DS/HVB KOS 34

Tilbake til søk
KOS 34
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LMTQ
Byggeår 1942/01
Byggenr 132
Bruttotonn/BT 366
Nettotonn/NT 126
Skrog LOA 152'
Skrog LBP 140,9'
Bredde 26,4'
Dybde (i riss) 14,6'
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,0
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x hoveddamp kjel (vannrørskjeler/water tube boiler) m/overheter, oljefyrt, type Foster Wheeler, heteflate (HF) 4.990 kv/ ft. Damptrykk 250 PSI, etter overh.220 PSI
Kjelebygger Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Kompass, radar og ekkolodd
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Radiotelefoni/telegrafi (Wireless).
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2x2-trinns ekspansjon, FMV-C5, 4-sylindret, syl. dia.:13,8"-32,3"-32,3"-13,8", slag 32,5", 281 NHK/1.586 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Frisch, Aarhus, Danmark
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1941 Bygget som hvalbåt av Marinens Hovedverft, Horten. Bestilt av A/S Kosmos (Anders Jahre)(?), Sandefjord. Den ene av to søsterskip. Den andre het MÜCKE (b. nr. 131)(1942 SEEHUND). Senere SUDERØY XIV. Det var de eneste hvalbåter som ble bygget ved Marinens Hovedverft.
Sjøsatt 22/10.
Beslaglagt og overtatt av tyske marine.
1942. Ferdigstilt som bevoktningsbåt i den tyske marine og gitt navnet SEEBÄR. Det sies at kjelen som ble innmontert kom fra jageren ÆGER som ble senket utenfor Stavanger i april 1940.
Satt i tjeneste for tyske marine fra 29/01 med kjennetegn V 5303 ved 53. Vorpostenflottille. Avdelingen var opprettet med grunnlag på norske hvalbåter 23/12-1940 til forsvar og bevoktning av den norske vestkysten.
I mars dette år ble Horten Hovedverft omdøpt til Kriegsmarinewerft Horten.
1944 Den norske ubåt ULA (løytnant S. Valvatne) gikk til angrep på tysk tanker ILL (ex norske TURICUM) 04/04, som gikk langs Stadlandet på norskekysten i tysk konvoy. ULA avfyrte 4 torpedoer og en av de traff ILL. SEEBÄR V 5303 var en av eskorte fartøyene i denne konvoien. Eskortefartøyene V 5303 og V 5304 (SEEHUND senere SUDERØY XIV) angrep ULA i flere timer. I alt 116 dypvannsbomber ble droppet. ULA unnslapp under et minefelt.
27-28/11 En gruppe norske motortorpedobåter MTB 717 og MTB 627 angriper en tysk konvoy og torpederer dampbåten WELHEIM (5.455 brt), som må settes på grunn, men senere glir ut på dypt vann og synker. Vorpoostbåt V 5303 SEEBÄR og V 5312 BRACHVOGEL (POL XIII) og en paforpostbåt til får inn en treffer på en av MTB’ene.
1945 Var tilsluttet 53. Vorpostenflottille, Måløy ved krigens slutt. Båten ble etter fredsslutningen i 1945 først tilkjent Storbritannia. 53. Vorpostenflottille ble oppløst i juni.
1946 Overlatt Norge som gave 21/10. Overtatt av den norske stat 04/12.
1947 Solgt og overført til A/S Kosmos og Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahres rederi), Sandefjord, via den Norske Stat, og fikk navnet KOS 34. Ombygget til hvalbåt ved Marinens Hovedverft, Horten.
Ble satt i fangst for KOSMOS IV-ekspedisjonen samme høst med Harald B. Hansen, Årøsund som skytter.
1948 Installert to nye vannrørskjeler m/overheter (innsatt i 1948), type Foster Wheeler, oljefyrt, heteflate (HF) 4.990 kv/ ft. Damptrykk 250 PSI, etter overh.220 PSI, bygget av Foster Wheeler Corp, New York N.Y. Installasjonen utført ved Framnæs mek. Værksted i Sandefjord i tiden 21/05 til 20/11.
Fangstbåt for KOSMOS IV sesongen 1948/49. Skytter var Thorvald Hansen, Ormelett, Tjøme. Fangst av spermhval tar til 21/11 og langhval 15/12. 11 hvalbåter deltar i fangsten. Fangstbestyrer er Hans Andresen, Sandefjord.
1949 Fangsten for sesongen 1948/49 avsluttes 26/03. Det ble produsert 109.049 fat hvalolje og 11.621 fat spermolje og i tillegg 19,3 tonn leverolje.
Sesongen 1949/50 i fangst for KOSMOS III. Skytter var Theodor Marthinsen, Slagen. 15 hvalbåter deltok på ekspedisjonen.
1950 Fangsten for sesongen 1949/50 avsluttes 16/03 og ekspedisjonen setter kurs for Walvis Bay. Ankom 25/03 og går videre hjemover 27/03 via Dakar for bunkers 09/04, avgikk 10/04. Ankom Sandefjord 22/04. Overhales og vedlikeholdes ved Porsgrunds mek. Værksted, Porsgrunn.
Sesongen 1951/52 i fangst for KOSMOS III. Skytter var Nils Skontorp, Tønsberg.
1951 Sesongen 1951/52 i fangst for KOSMOS III. Skytter var Anders Sunde.
1952 Sesongen 1952/53 tilbake til KOSMOS IV. Nå som bøyebåt. Skytter var Knut B. Hansen, Cape Town.
1953 Sesongene 1953/54 opereres som bøyebåt for KOSMOS III. Skytter var Hans Hansen, Sandar.
1954 Sesongene 1953/54 opereres som bøyebåt for KOSMOS III. Skytter var Hans Hansen, Sandar.
1955 Sesongene 1953/54 opereres som bøyebåt for KOSMOS III. Skytter var Hans Hansen, Sandar.
1956 Sesongen 1956/57. Bøyebåt for KOSMOS IV. Skytter var Anton Ellefsen.
1957 Sesongen 1957/58. Bøyebåt for KOSMOS IV. Skytter var Anton Ellefsen, Andebu/Hans Lyng, Tønsberg.
1958 Solgt til Union Whaling, Syd-Afrika i april som fangstbåt for landstasjonen Premier Whaling Company på the Bluff i Durban. Båten fikk navnet R. L.GOULDING.
Satt i fangst for hvalstasjonen Premier.
1959 Fanget for hvalstasjonen Premier, Durban.
1960 Fanget for hvalstasjonen Premier, Durban
1961 Fanget for hvalstasjonen Premier, Durban
1962 Fanget for hvalstasjonen Premier, Durban
1963 I opplag i Durban.
1969 Hugget i Syd-Afrika.

1941 Built as whale catcher by Marinens Hovedverft Horten on behalf of A/S Kosmos (Anders Jahre), Sandefjord. One of two sister ships. The other was MÜCKE (1942 SEEHUND). Later known as SUDERØY XIV. This was the only whale catchers built at Marinens Hovedverft.
Launched 22/10.
Seized and taken over by the German Navy.
1942 Seized and taken over by the German Navy and named SEEBÄR. It’s said that the boiler installed came from the Norwegian destroyer ÆGER who sunk outside Stavanger in April 1940.
Set in service for German navy from 29/01 with identity mark V 5303 at 53. Vorpostenflottille. The flotilla was established based on use of Norwegian whaling cathers 23/12-1940 for defence and guarding of the Norwegian west coast.
In March this year, Horten Hovedverft was renamed Kriegsmarinewerft Horten.
1944 The Norwegian submarine ULA (Lieutenant S. Valvatne) attacked German tanker ILL (ex. Norwegian TURICUM) 04/04, which went along the Stadlandet on the Norwegian coast in German convoy. ULA fired 4 torpedoes and one of them hit ILL. SEEBÄR V 5303 was one of the escort vessels in this convoy. The escort vessels V 5303 and V 5304 (SEEHUND) attacked ULA for several hours. A total of 116 deepwater bombs were dropped. ULA escaped under a minefield.
1945 V 5303 was a part of the 53. Vorpostenflottille at Måløy at the end of the war. The vessel was first given UK as a substitute, but later handed over to the Norwegian Government. The 53. Vorpostenflottille was dissolved in June
1947 Sold by the Norwegian Government to A/S Kosmos and Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahres rederi), Sandefjord and named KOS 34.
Repaired and rebuilt as whale catcher by Marinens Hovedverft, Horten, Norway. Put to service as whale catcher the season 1947/48 for the KOSMOS IV expedition. Mr. Harald B. Hansen, Årøsund was the first shooter onboard.
1948 Installed two new water tube boilers w/superheaters, type Foster Wheeler, oil fired, heating surface (HS) 4,990 sq/ft. Boiler pressure 250 PSI, after superh. 220 PSI, built by Foster Wheeler Corp, New York N.Y. The installation carried out at Framnæs mek. Værksted in Sandefjord in the period 21/05 to 20/11.
The season of 1948/49 as catcher for KOSMOS IV. Shooter was Thorvald Hansen, Ormelett, Tjøme.
1949 The season of 1949/50 as catcher for KOSMOS III. Shooter was Theodor Marthinsen, Slagen.
1950 Fangsten for sesongen 1949/50 avsluttes 16/03 og ekspedisjonen setter kurs for Walvis Bay. Ankom 25/03 og går videre hjemover 27/03 via Dakar for bunkers 09/04, avgikk 10/04. Ankom Sandefjord 22/04. Overhales og vedlikeholdes ved Porsgrunds mek. Værksted, Porsgrunn.
The season of 1951/52 as catcher for KOSMOS III. Shooter was Nils Skontorp, Tønsberg.
1951 The season of 1951/52 as catcher for KOSMOS III. Shooter was Anders Sunde.
1952 The season of 1952/53 returned to KOSMOS IV. Now as a buoy boat. Shooter was Knut B. Hansen, Cape Town.
1953 Season of 1953/54 operated as buoy boat for KOSMOS III. Shooter was Hans Hansen, Sandar.
1954 The season of 1953/54 operating as buoy boat for KOSMOS III. Shooter was Hans Hansen, Sandar.
1955 The season of 1953/54 operating as buoy boat for KOSMOS III. Shooter was Hans Hansen, Sandar.
1956 The season of 1956/57. As buoy boat for KOSMOS IV. Shooter was Anton Ellefsen.
1957 The season of 1957/58. As buoy boat for KOSMOS IV. Shooter was Anton Ellefsen, Andebu/Hans Lyng, Tønsberg.
1958 Sold to Union Whaling, South-Africa as catcher for the land based whaling station owned by Premier Whaling Company at the Bluff in Durban, South-Africa. Renamed R.L.GOULDING. Started whaling for the shore station Premier.
1959 As catcher for the whaling station Premier of Durban.
1960 As catcher for the whaling station Premier of Durban
1961 As catcher for the whaling station Premier of Durban
1962 As catcher for the whaling station Premier of Durban
1963 Laid up in Durban.
1969 Scrapped in South-Africa.

  • KOS 34

    KOS 34
  • KOS 34

    KOS 34
  • KOS 34

    KOS 34
16 personer
Kilde: DnV-1953, «Hvalfangsten-Eventyret tar slutt» v/Dag Bakka jr, «På alle hav-Skipene i Anders Jahres rederi», Lardex arkiv, Norsk Hvalfangst Tidende, Dokkelister Framnæs mek. Værksted, Fredrik Strøm, uboat.net
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net