DS/HVB STAR II

Tilbake til søk
STAR II
Nasjonalitet
Norge
Off nr 2209700
Kallesignal LEXZ
Byggeår 1912/04
Leveringsmåned April
Byggenr 63
Bruttotonn/BT 196
Nettotonn/NT 133
Skrog LBP 106,1' (32,31 m)
Bredde 21,2' (6,46 m)
Dybde (i riss) 13,0' (3,96 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 10,0 - 12,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler). Kullfyrt
Kjelebygger Seattle Construction & Dry Dock Co., Seattle, Washington, USA
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Sekstant, kompass og kronometer
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 12"-20"-33", slag 24", 84 NHK/400 IHK
Maskin-/motorbygger Seattle Construction & Dry Dock Co., Seattle, Washington, USA
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1910 Selskapet United States Whaling Company ble stiftet av Peder Bogen i 1910. Selskapet var registrert som et amerikansk selskap med adresse Huron, South Dakota, USA og forretningsadresse i Sandefjord. I direksjonen finner man David Rennie, Richard Olsen Richards, Alexander Baillie, Ole Wegger og Peder Bogen. Peder Bogen var selskapets disponent. Selskapet hadde fått konsesjon på fangst på Alaska med fornyelse hvert år. Sesongen skulle vare fra april til november
1912 Bygget som hvalbåt STAR II ved Seattle Construction & Dry Dock Co., Seattle, Washington for United States Whaling (Peder Bogen, Sandefjord), South Dakota, USA. Overlevert i april.
Hvalbåtene var kullfyrte. Noe som skapte problemer ved fangst på Alaska. Fangsten ble bearbeidet av landstasjon. Sommeren 1912 var DS SOMMERSTAD (A. F. Klaveness) innleid for å bistå i produksjonen. Fangsten denne sesongen ble på 314 hval, kokt ut til 8.500 fat olje. Underskuddet for United States Whaling ble på 252.000 kroner.
1916 Fangsten var dette år mindre god, idet det ble fanget i alt 151 hval, hvorav produsert 6 097 fat olje og 5.278 sekker guano, kraftfor og benmel samt et mindre kvantum barder.
I og med at resultatet har vært en skuffelse helt fra starten av gjøres det forsøk på salg av hvalbåtene til en pris av £12.000 pr stykk. Kjøper er tilgjengelig, men man venter på godkjenning av salget. Forbehold for salg er at tonnasjen kan overføres til annet flagg.
Det ble ingen salg og fangsten fortsatte som vanlig.
1917 Fangsten for 1917 ble kun med 2 hvalbåter ettersom STAR I var bortleid.
Fangsten ble startet i første del av april. Produksjon for sesongen 1917 med to hvalbåter ble 5.274 fat og 3.303 sekker kraftfor.
1918 Hvalbåt STAR I er fortsatt i amerikansk tjeneste. Produksjon for sesongen 1918 med STAR II og III ble 6.301 fat og 3.828 sekker kraftfor.
1919 STAR I blir tilbakelevert fra den amerikanske regjering 11/02-1919 etter at kontrakten som patruljebåt er ferdig. Det ble fanget 120 hval med tre hvalbåter denne sesongen. 66 sperm, 13 blåhval, 31 finnhval, 7 knøl,- og 2 seihval. Av dette ble det produsert 7.731 fat olje, 5.000 sekker kraftfor og noen barder.
1920 Selskapets fangstbåter avgikk Seattle for fangstfeltet 16/04. Denne sesongen ble det fanget 139 hval, nemlig 19 blå-. 42 fin-, 7 knøl-, 4 sei- og 67 spermhval, hvorav det ble produsert 7.695 fat olje og 4.153 sekker guano, samt endel barder.
Selskapet har nå fremdeles olje på lager fra tidligere sesonger og oljen viser seg omtrent umulig å få solgt på det amerikanske marked. Hvalbåter og landstasjon viser seg umulig å selge.
1921 Det blir ingen fangst denne sesongen. Hvalbåtene ble lagt opp i Eagle Harbour, Seattle. Tidligere fangstbestyrer Einar Abrahamsen foretok en reise på høsten til United States og undersøkte mulighetene for salg. Forhandlingene ble resultatløse. Det ble også gjort et forsøk på å selge hele selskapets materiell til en tilfredsstillende pris, men dette lykkes heller ikke. Inntektene var 0 og underskuddet NOK 930.030.
1922 Av styret ble det i april meddelt at det fremdeles ingen fangst denne sesongen heller. Det frarådes også å ikke gjenoppta fangsten fra landstasjonen i Port Armstrong. Det arbeides med reorganisering av selskapet på vårparten. Solgt til A/S Rosshavet sammen med STAR I og STAR III for en samlet sum av 85.000 dollar.
1923 STAR I avgikk Seattle 21/04 med kurs for fangstfeltet i Sydishavet. STAR II og III avgikk 24/04. Turen gikk fra Seattle til Hobart på Tasmania.
30/11 kunne flåten sette ut fra Hobart med kurs for isen. Seilte med kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS til isen med C. A. Larsen som bestyrer. Skytter var Ole Iversen, Natholmen.
1924 Resultat for sesongen 1923/24 ble ca 17.000 fat.
Skytter for sesongen 1924/25 var Henrik Nilsen Brotsø, Tjømø.
1926 Fanger for kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1926/27. Antatt som bøyebåt
1929 Solgt til A. Pasco.,Invercargill, New Zealand. Omdøpt TARATAHI.
1931 Solgt til Stewart Island Fresh Oyster Co.Ltd., Invercargill. Beholder navnet TARATAHI.
1935
Solgt til Foveau & Strait Oyster & Fish Supply Co.Ltd., Invercargill fremdeles under samme navn.
Skroget til TARATAHI (STAR II) ligger på øya Tikore (Spencer's) og er synlig fra hovedveien i nærheten av Green Point. Tikore Island ligger i Bluff Harbour på Syd-øya på New Zealand ved byen BLUFF nordøst for Greenpoint Reserve omtrent 500 meter fra land (Ta kikkert) og er kun tilgjengelig med båt.
Hvalkanonen fra STAR II er bevart på Southland Museum, Invercargill.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia.: 11"-18"-29", slag/stroke.: 24", 43 RHK. Bygget av Seattle Construction & Dry Dock Co., Seattle, Washington

1910 The company United States Whaling Company was established by in 1910. The company was registered as an American enterprise with address Huron, South Dakota, USA and business address in Sandefjord. In the board you find Mr. David Rennie, Richard Olsen Richards, Alexander Baillie, Ole Wegger and Peder Bogen. Peder Bogen was the company manager. The had a license of whaling on the coast of Alaska with renewal each year. The season last from April to November
1912 Built as whale catcher STAR II by Seattle Construction & Dry Dock Co., Seattle, Washington for United States Whaling (Peder Bogen, Sandefjord), South Dakota, USA.
The catcher was coal fired. What created a problem during catch at the coast of Alaska. Her catch was prepared by a shore whaling station. Summer of 1912 the steam ship SOMMERSTAD (A. F. Klaveness) was hired to assist in the production. Total catch this season was 314 whales, producing 8.500 battels of oil. Deficit for United States Whaling was NOK 252.000.
1916 The catch was less good this year. Total amount of whales was 151, whereof produced 6 097 barrels’ oil and 5.278 sacks guano, concentrates and bone meal including a less amount of baleen. As the result had been a disappointment from the start, an attempt to sell the catchers for £ 12,000 a piece was tried out. Buyer was available but awaiting clearance for sale. Disclaimer for sale is that tonnage can be transferred to other flags. No sale and the catch continues as usual.
1917 In January the STAR I is requested by the US Navy from date 19/01 for a monthly price of $2.000 net. The prospect of getting it in the catch of the season was small. The catch for 1917, only with 2 catchers. The catch was started in the first part of April. Production for season 1917 with two catchers were fat and sacks 5.274 barrels’ oil and 3.303 sacks of concentrate.
1918 STAR I continued in the US Navy service. Production of the season 1918 with STAR II and III was 6.301 barrels’ and 3.828 sacks of concentrate.
1919 The STAR I is returned from the service of the American Government on 11/02-1919 after finishing the contract as patrol vessel. This summer the catch with three catchers was 120 whales. 66 sperm whale, 13 blue, 31 fin, 7 humpback and 2 sei whale. Of this it was produced 7.731 barrels of oil, 5.000 sacks of concentrate and some baleen.
1920 All catchers left Seattle for the whaling ground 16/04. This season brought 139 whales. Namely 19 blue-. 42 fin-, 7 humpbacks, 4 sei- and 67 sperm whales, whereof it was produced 7.695 barrels of oil and 4.153 sacks guano, and some baleen.
The company still have oil on stock from previous seasons and is difficult to sell at the American market. Catchers and land station is also difficult to sell.
1921 There was no catch this season. The whale boats were docked in Eagle Harbour, Seattle. Former catch manager Einar Abrahamsen made a trip to the United States in the autumn and investigated the possibilities for sale. The negotiations were fruitless. An attempt was also made to sell all the company's equipment at a satisfactory price, but this did not succeed either. The income was 0 and the deficit NOK 930.030.
1922 The board announced in April that there is still no catch this season either. It is also advisable not to resume catching from the Port Armstrong land station. Work is underway to reorganize the company in the spring.
Sold to A/S Rosshavet (Johan Rasmussen and Magnus Konow), Sandefjord together with STAR I and III to a price of 85.000 US dollar.
1923 STAR I left Seattle 21/04 heading for a new whaling ground, Southern Ocean, while STAR II and III left on 24/04. The catchers were transferred from Seattle to  storage at port of Hobart, Tasmania.
On 30/11 the complete fleet left Hobart heading for the ice. Sailed with the floating factory SIR JAMES CLARK ROSS (I) to Antarctic with C. A. Larsen as expedition manager.
1924 The result of season 1923/24 was abt. 17.000 barrels.
1929 Sold to A. Pasco., Invercargill, New Zealand. Renamed TARATAHI. Call sign ZMJT. REG Invercargill, New Zealand
1931 Sold to Stewart Island Fresh Oyster Co. Ltd., Invercargill. Kept her name TARATAHI.
1935
Sold to Foveau & Strait Oyster & Fish Supply Co. Ltd., Invercargill still by the same name.
The hull of TARATAHI (STAR II) can be observed at the island of Tikore (Spencer's) and is visual from the main road close to Green Point. Tikore Island is situated at the Bluff Harbour on South Island, New Zealand by the city of BLUFF north-east of Greenpoint Reserve abt. 500 meters from shore (use binocular) and is only assessable by boat.
The whale gun from STAR II is taken care of at the Southland Museum, Invercargill.

 • STAR II

  STAR II
 • STAR II

  STAR II
 • STAR II

  STAR II
 • STAR II

  STAR II
 • STAR II

  STAR II
Kilde: "DAMP-Dampskibets æra i Vestfold", Kierulfs «Aksjer og obligasjoner», DnV/Lloyds reg, Hvalfangernes Assuranseforening årbøker, www.skipshistorie.net, Lardex arkiv
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net