DS/HVB STAR III (I)

Tilbake til søk
STAR III (I)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 2209701
Kallesignal WNTM
Byggeår 1912/04
Leveringsmåned April
Byggenr 64
Bruttotonn/BT 196
Nettotonn/NT 133
Skrog LBP 106,1' (32,31 m)
Bredde 21,2' (6,46 m)
Dybde (i riss) 13,0' (3,96 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 10,0 - 12,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler). Kullfyrt
Kjelebygger Seattle Construction & Dry Dock Co., Seattle, Washington, USA
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Sekstant, kompass og kronometer
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 12"-20"-33", slag 24", 53 NHK
Maskin-/motorbygger Seattle Construction & Dry Dock Co., Seattle, Washington, USA
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1910 Selskapet United States Whaling Company ble stiftet av Peder Bogen I 1910. Selskapet var registrert som et amerikansk selskap med adresse Huron, South Dakota, USA og forretningsadresse i Sandefjord. I direksjonen finner man David Rennie, Richard Olsen Richards, Alexander Baillie, Ole Wegger og Peder Bogen. Peder Bogen var selskapets disponent. Selskapet hadde fått konsesjon på fangst på Alaska med fornyelse hvert år. Sesongen skulle vare fra april til november
1912 Bygget som hvalbåt STAR III ved Seattle Construction & Dry Dock Co., Seattle, Washington for United States Whaling (Peder Bogen, Sandefjord), South Dakota, USA.
Hvalbåtene var kullfyrte. Noe som skapte problemer ved fangst på Alaska. Fangsten ble bearbeidet av landstasjon. Sommeren 1912 var DS SOMMERSTAD (A. F. Klaveness) innleid for å bistå i produksjonen. Fangsten denne sesongen ble på 314 hval, kokt ut til 8.500 fat olje. Underskuddet for United States Whaling ble på 252.000 kroner.
1916 Fangsten var dette år mindre god, idet det ble fanget ialt 151 hval, hvorav produsert 6 097 fat olje og 5.278 sekker guano, kraftfor og benmel samt et mindre kvantum barder.
I og med at resultatet har vært en skuffelse helt fra starten av gjøres det forsøk på salg av hvalbåtene til en pris av £12.000 pr stykk. Kjøper er tilgjengelig, men man venter på godkjenning av salget. Forbehold for salg er at tonnasjen kan overføres til annet flagg.
Det ble ingen salg og fangsten fortsatte som vanlig.
1917 I januar blir søsterskipet STAR I rekvirert av den amerikanske marine fra 19/01 mot en månedlig sum av $2.000 netto. Utsiktene til å få den i fangst for sesongen var små. Fangsten for 1917 ble kun med 2 hvalbåter. Fangsten ble startet i første del av april. Produksjon for sesongen 1917 med to hvalbåter ble 5.274 fat og 3.303 sekker kraftfor
1918 STAR I er fortsatt i amerikansk tjeneste. Produksjon for sesongen 1918 ble 6.301 fat og 3.828 sekker kraftfor.
1919 Det ble fanget 120 hval denne sesongen. 66 sperm, 13 blåhval, 31 finhval, 7 knøl- og 2 seihval. Av dette ble det produsert 7.731 fat olje, 5.000 sekker kraftfor og noen barder.
1920 Selskapets fangstbåter avgikk Seattle for fangstfeltet 16/04. Denne sesongen ble det fanget 139 hval, nemlig 19 blå-. 42 fin-, 7 knøl-, 4 sei- og 67 spermhval, hvorav det ble produsert 7.695 fat olje og 4.153 sekker guano, samt endel barder.
Selskapet har nå fremdeles olje på lager fra tidligere sesonger og oljen viser seg omtrent umulig å få solgt på det amerikanske marked. Hvalbåter og landstasjon viser seg umulig å selge.
1922 Det blir ingen fangst denne sesongen. Ca 1921/22 solgt til A/S Rosshavet sammen med STAR I og STAR II for en samlet sum av 85.000 dollar.
1923 Turen gikk fra Seattle til Hobart på Tasmania.
30/11 kunne flåten sette ut fra Hobart med kurs for isen. Seilte med kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS til isen med C. A. Larsen som bestyrer. LCHS
1928 Solgt til Canterbury Steam Trawling Co. Ltd (P. Feron & Son), Lyttelton, New Zealand. Ombygget til tråler. Omdøpt til PHYLLIS. Kallesignal ZMQV.
1944 Solgt til Thulloch Bros. Ltd, Wellington, New Zealand.
1954 Havarerte 08/06 på Waikanae Beach, New Zealand.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia.: 10 1/16"-18"-29", slag/stroke.: 24", 43 RHK. Bygget av Seattle Construction & Dry Dock Co., Seattle, Washington

1910 The company United States Whaling Company was established by in 1910. The company was registered as an American enterprise with address Huron, South Dakota, USA and business address in Sandefjord. In the board you find Mr. David Rennie, Richard Olsen Richards, Alexander Baillie, Ole Wegger and Peder Bogen. Peder Bogen was the company manager. The had a license of whaling on the coast of Alaska with renewal each year. The season last from April to November
1912 Built as whale catcher STAR III by Seattle Construction & Dry Dock Co., Seattle, Washington for United States Whaling (Peder Bogen, Sandefjord), South Dakota, USA.
The catcher was coal fired. What created a problem during catch at the coast of Alaska. Her catch was prepared by a shore whaling station. Summer of 1912 the steam ship SOMMERSTAD (A. F. Klaveness) was hired to assist in the production. Total catch this season was 314 whales, producing 8.500 battels of oil. Deficit for United States Whaling was NOK 252.000.
1916 The catch this year was very poor. Totally number of whales was 151, whereof produced 6 097 barrels’ oil and 5.278 sacks guano, concentrates and bone meal including a less amount of baleen. As the result had been a disappointment from the start, an attempt to sell the catchers for £ 12,000 a piece was tried out. Buyer was available but awaiting clearance for sale. Disclaimer for sale is that tonnage can be transferred to other flags. No sale and the catch continues as usual.
1917 In January the STAR I is requested by the US Navy from date 19/01 for a monthly price of $2.000 net. The prospect of getting it in the catch of the season was small. The catch for 1917, only with 2 catchers. The catch was started in the first part of April. Production for season 1917 with two catchers were fat and sacks 5.274 barrels’ oil and 3.303 sacks of concentrate.
1918 STAR I continue in the US Navy service. Production of the season 1918 was 6.301 barrels’ and 3.828 sacks of concentrate.
1919 This summer the catch was 120 whale. 66 spermaceti, 13 blue, 31 fin, 7 humpback og 2 sei whale. Of this it was produced 7.731 barrels of oil, 5.000 sacks of concentrate and some baleen.
1920 All catchers left Seattle for the whaling ground 16/04. This season brought 139 whales. Namely 19 blue-. 42 fin-, 7 humpbacks, 4 sei- and 67 sperm whales, whereof it was produced 7.695 barrels of oil and 4.153 sacks guano, and some baleen.
The company still have oi lon stock from previous seasons and is difficult to sell at the American market. Catchers and shore station is also difficult to sell.
1922 Around 1921/22 sold to A/S Rosshavet (Johan Rasmussen og Magnus Konow), Sandefjord together with STAR I og II to a price of 85.000 dollar.
1923 The catchers were moved from Seattle to Hobart of Tasmania.
On 30/11 the complete fleet left Hobart heading for the ice. Sailed with the floating factory SIR JAMES CLARK ROSS (I) to Antarctic with C. A. Larsen as expedition manager.
1928 Sold to Canterbury Steam Trawling Co. Ltd (P. Feron & Son), Lyttelton, New Zealand. Re-built as trawler. Renamed PHYLLIS. Call sign ZMQV.
1944 Sold to Thulloch Bros. Ltd, Wellington, New Zealand.
1954 Lost 08/06 at Waikanae Beach, New Zealand.

 • STAR III (I)

  STAR III (I)
 • STAR III

  STAR III
 • STAR III (I)

  STAR III (I)
 • STAR III (I)

  STAR III (I)
Kilde: "DAMP-Dampskibets æra i Vestfold", Kierulfs «Aksjer og obligasjoner», DnV/Lloyds reg, Hvalfangernes Assuranseforening årbøker, www.skipshistorie.net, Lardex arkiv.
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net