MS/HVB THORIS (II) Tilbake til søk
THORIS (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV 1A1 Hvalfanger
Kallesignal JWQQ
Byggeår 1942/04
Leveringsmåned April
Byggenr 1103
Bruttotonn/BT 839
Nettotonn/NT 252
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 207,4' (63,09 m)
Skrog LBP 196,0’
Bredde 33,1' (10,08 m)
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) 16,5’ (5,03 m)
Skipsbeskrivelse Motorskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 16,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype .1 x hjelpekjele (donkey boiler), 220 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 2 x dieseldrevet generatorer, hver på 175 BHK (120 kW)1 x dieseldrevet nød generator, 41 BHK (25 kW)
El-kraft 240kW/220VDC
Navigasjonsutstyr Radar, ekkolodd, gyrokompass, radiopeiler
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Sulzer 6TD56/1957, 2-takt, enkeltv., 6-syl., syl. dim.: 560 x 1.000mm, 2.400 BHK v/155 o. min
Maskin-/motorbygger Sulzer Bros., Winterthur, Sveits
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1942 - 1944
Storbritannia
Sted Belfast, Nord-Irland
Reg havn Sandefjord

1940 Bestilt av den engelske marinen 08/04. Kjølen lagt 17/12.
1941 Bygget som «Flower» korvett HMS BUTTERCUP (K-193) ved Harland & Wolff Ld, Belfast for Royal Navy. Byggingen ble forsinket da hun var tilrettelagt for minesveiping under byggingen. Sjøsatt 10/04-1941.
Ervervet av Royal Navy (Free Belgian Navy) 23/05. 
1942 Satt under kommando som korvett fra 24/04 bemannet av the Section Belge of the Royal Navy (Free Belgian Navy). Senere av The Royal Navy.
1944 Utlånt til Kongelige Norske Marine 20/12 til erstatning for den tapte KNM TUNSBERG CASTLE som gikk på en mine og forliste på Finnmarkskysten 12/12.
Fra 20/12 seilte BUTTERCUP under norsk flagg med norsk besetning.
1945 BUTTERCUP var klargjort for krig som eskortefartøy og opererte i Liverpool området fra 15/02 og frem til 08/05. Hun ble beordret til Rosyth 06/05. Seilte fra Rosyth 13/05 med kurs for Oslo. BUTTERCUP var en del av flåtestyrken som seilte inn Oslofjorden 15/05 med Kronprins Olav og regjeringen om bord. Anløp Sandefjord etterpå og ble mottatt av en jublende folkemengde. BUTTERCUP eskorterte det tyske transportskipet ULANDA med 1.200 tyske fanger om bord som skulle interneres i oppsamlingsleieren i Bugården i Sandefjord. Sjefen om bord het Per Scott-Hansen. Nestkommanderende på BUTTERCUP for anledningen het Fridtjof K. Siegwarth og var fra Tønsberg.
1946 Innkjøpt av den norske stat og omdøpt KNM NORKYN 10/08 og satt inn i fiskerioppsynet.
1948 På ekspedisjon med kaptein Rolf von Krogh om bord på oppdrag av Polarinstituttet. Kommandør Oscar Hauge var skipssjef. De hadde kurs for Svalbard. De utførte hydrografiske undersøkelser mellom Bjørnøya og Svalbard.
1950 Omklassifisert til fregatt og fikk betegnelsen F-309.
1956 Marine kommando ble strøket 09/04 i Horten. Innkjøpt av A/S Thor Dahl i august for ombygging til hvalbåt ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord..
1957 Ferdig bygget som hvalbåt med ny fremdriftsmaskin, en SULZER type 6TD56/1957, 2.400 BHK og fikk navnet THORIS
Satt i fangst for THORSHAVET-ekspedisjonen sesongen 1957/58.
1958 Fanger for THORSHAVET-ekspedisjonen sesongen 1958/59. Skytter var Alf E. Andreassen, Tønsberg.
1959 Fanger for THORSHAVET-ekspedisjonen sesongen 1959/60. Skytter var Hans Marthinsen, Tjøme
1960 Fanger for THORSHAVET-ekspedisjonen sesongen 1960/61. Skytter var Teodor Augesen, Onsøy
1961 Sesongen 1961/62 i fangst for THORSHAVET. Skytter var Teodor Augesen, Durban m/ Reidar Iversen som skipper og Olav Fremstad som maskinsjef.
Julaften oppleves at man får ødelagt propellen, samt Asdic. Resulterer en tur til Syd-Georgia for reparasjon og fire dager uten fangst.
1962 Opplever brann i maskinrommet nyttårdagen. Det brant i en elektrisk tavle med stor røykutvikling. Kokeriet gikk i møte med havaristen og ble lagt langs siden på kokeriet for reparasjon. Ble assistert av elektriker John Reinertsen fra kokeriet. Etter et døgn måtte kokeriet gå videre og THORIS ble overlatt til seg selv. THORIS fikk ut et drivanker og med hjelp av elektrikeren fra kokeriet fikk man koblet slik at hvalbåten, etter fire døgn med hardt arbeid, kunne fortsette fangsten for resten av sesongen.
Resultatet for sesongen var 159 hval.
Ankom Thorøya, Sandefjord 01/05 etter en tur på 19 døgn fra Cape Town. Som passasjerer hadde THORIS med tre andre hvalskyttere. Alf S. Karlsen. Tjøme, fra THORVARD, Kr. Sletsjøe, Tjølling, fra FEMERN og Reidar W. Olsen, fra PINGVIN.
Fanger for THORSHAVET-ekspedisjonen sesongen 1962/63.
1963 Fanger for THORSHAVET-ekspedisjonen sesongen 1963/64. Skytter var Theodor Augensen, Onsøy
1964 Fanger for THORSHØVDI-ekspedisjonen sesongen 1964/65. Skytter var Hans Bechmann, Cape Town.
1965 Fanger for THORSHAVET-ekspedisjonen sesongen 1965/66. Skytter var Hans Bechmann, Cape Town.
1966 Fanger for THORSHAVET-ekspedisjonen sesongen 1966/67. Skytter var Thorleif Karlsen, Sandar (Sandefjord)
1967 Går til isen for sesongen 1967/68 som fangstbåt. Utleid til Anders Jahres rederi som fangstbåt med KOSMOS IV.
Ludvig Helgesen var bestyrer under siste sesong på feltet med KOSMOS IV. I fangst i Sydishavet med 5 hvalbåter. KOS 55, THORDR, THORARINN, THORGLIMT og THORIS. Alle fem diesel drevede og fire av dem innleid fra A/S Thor Dahl.
1968 Resultatet for sesongen 1967/68 ble totalt 34.240 fat hvalolje. Dette ble siste sesongen for kokeriet KOSMOS IV som ankom Sandefjord som kokeri for siste gang 06/05-1968.
THORIS lagt i opplag i Sandefjord fra mai
1969 Solgt til Christiania Spigerverk 25/06-1969 for opphugging.

Fremdrift: 1 x dieselmotor, type SULZER 6TD56/1957, 2-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 560 x 1.000mm, 2400 BHK v/155 o. min. Bygget ved Sulzer Bros, Ld, Winterthur, Sveits

1940 Ordered by The British Royal Navy (RN) 08/04. Keel laid 17/12.
1941 Built as "Flower"-class corvette HMS BUTTERCUP (K-193) at Harland & Wolff LD, Belfast for Royal Navy. The construction was delayed when she was facilitated for mine sweeping during the construction. Launched 10/04-1941.
Acquired by Free Belgian Navy.
1942 Commanded as a corvette from 24/04 manned by the Section Belge of the Royal Navy (Free Belgian Navy). Later by The British Royal Navy.
1944 Lent to the Royal Norwegian Marine 20/12 to replace the lost KNM TUNSBERG CASTLE which went on a mine and wrecked on the Finnmark coast 12/12.
From 20/12 BUTTERCUP sailed under the Norwegian flag with Norwegian crew.
1945 BUTTERCUP was prepared for war as an escort vessel and operated in the Liverpool area from 15/02 until 08/05. She was ordered to Rosyth 06/05. Sail from Rosyth 13/05 with course for Oslo. BUTTERCUP was part of the naval force that sailed into the Oslofjord 15/05 with Crown Prince Olav and the government on board. Called Sandefjord afterwards and was received by a cheering crowd. BUTTERCUP escorted the German transport ship ULANDA with 1,200 German prisoners on board who were to be detained in the collection camp in Bugården in Sandefjord. The Commander on board was Per Scott-Hansen. Second commander at BUTTERCUP for the occasion was Fridtjof K. Siegwarth and he was from Tønsberg.
1946 Purchased by the Norwegian state and renamed KNM NORKYN 10/08 and put into the fisheries inspection.
1948 On an expedition with Captain Rolf von Krogh on board on behalf of the Polar Institute. The Commander was Oscar Hauge. They had courses for Svalbard. They performed hydrographic surveys between Bjørnøya and Svalbard.
1950 Reclassified as frigate and named F-309.
1956 Marine command was deleted 09/04 in Horten. Purchased by A/S Thor Dahl in August for conversion to a whale catcher at Framnæs mek. Værksted, Sandefjord.
1957 Completely built as a whaling catcher in November with a new propulsion machine, a SULZER type 6TD56/1957, 2,400 BHK and got the name THORIS.
Set in catch for the THORSHAVET expedition season 1957/58.
1958 Catcher for the THORSHAVET expedition season 1958/59. The shooter was Alf E. Andreassen, Tønsberg.
1959 Catcher for the THORSHAVET expedition season 1959/60. The shooter was Hans Marthinsen, Tjøme.
1960 Catching for the THORSHAVET expedition season 1960/61. The shooter was Teodor Augensen, Onsøy.
1961 The 1961/62 season catching for THORSHAVET. The shooter was Teodor Augensen, Durban.
Experiencing fire in the engine room New Year's Eve. It burned in an electric switch board with great smoke development. The factory started getting against the catcher and the catcher was laid alongside of the factory for repair. Assisted by an electrician, John Reinertsen, from the factory. After a day, the factory had to move on and THORIS was left to himself. THORIS got out a drift anchor and with the help of an electrician from the factory one got connected so that the catcher, after four days of hard work, could continue the catch for the rest of the season.
1962 Catcher for the THORSHAVET expedition season 1962/63.
1963 Catcher for the THORSHAVET expedition season 1963/64. The shooter was Theodor Augensen, Onsøy.
1964 Catcher for the THORSHØVDI expedition season 1964/65. The shooter was Hans Bechmann, Cape Town.
1965 Catcher for the THORSHAVET expedition season 1965/66. The shooter was Hans Bechmann, Cape Town.
1966 Catcher for the THORSHAVET expedition season 1966/67. Shooter was Thorleif Karlsen, Sandar (Sandefjord).
1967 Catcher for the KOSMOS IV expedition season 1967/68.
1969 Sold to Christiania Spigerverk 25/06-1969 for scrapping.

  • THORIS (II)

    THORIS (II)
  • THORIS (II)

    THORIS (II)
  • THORIS (II)

    THORIS (II)
23 pers
Kilde: Narve Sørensen, Sandefords Blad 22/05-1945, bladet «Thor-Glimt», wikipedia, U-boat.net, «Kaskelotten», Thomas Nilsen (01/10-2017)
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen