Nasjonalitet
Norge
Norge
Skipsinformasjon SS/DS  JASON
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Klassifisering Norge
Tonnasjer 495 brt, 357nrt.
Lengde LOA L: 147’ - B: 30,6’ - D: 17,1’.
Bruttotonnasje 495
Nettotonnasje 357.
Dødvekt Ikke reg
Lengde LPP Ikke reg
Bredde Ikke reg
Dypgang Ikke reg
Skipsbeskrivelse Bark Med Hjelpemaskin
Skipsfunksjon Selfanger
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet M/damp hjelpemaskin (steam reciprocating), 60 IHK..
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Ildrørskjel (fire tube boiler), kullfyrt
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Selskap
Navn
Fra - Til
JASON
1889 -
Norge
JASON
1886 - 1889
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord
Byggeår/mnd 1881/10
Byggenr 12

1881 Bygget som selfanger JASON på Framnæs Skibsværft (senere A/S Framnæs mek. Værksted), Sandefjord for Christen Christensen. Hun var rigget som bark, men også utstyrt med kjele og dampmaskin til hjelpefremdrift. Sjøsatt 24/10-1881.
1882 Mistet propellen og kom derfor ikke med i ungfangsten. Skipper var M. Jacobsen. Fangsten ble 4.125 skinn.
1886 Solgt til A. J. Freberg, Sandefjord.
1888 Satte i land Fridtjof Nansen og hans kamerater på Øst-Grønland
1889 Solgt til A/S Oceana (Chr. Christensen som disponent) A/S Oceana var et selskap startet 23/2-1887 av Christen Christensen og tyskeren C. Lindenberg (han var representant for Woltereck & Robertson i Hamburg).
A/S Oceana var et norsk registrert selskap med norsk mannskap, men som samarbeidet med firmaet Woltereck & Robertson i Hamburg
1890 Kaptein C. A. Larsen ble ansatt som kaptein på JASON, 30 år gammel.
1892 Ble benyttet som forskningsskip for fangstselskapet Oceana i Antarktis i tiden 1892 til 1894. Hensikten med de to ekspedisjonene var å forsøke å finne retthval. Det fant de ikke. 16/11-1892 var de fremme ved Syd-Orknøyene, og et par uker senere var de fremme ved Trinity Land.
1893 Fra den første ekspedisjonen i 1892/1893 bragte de med hjem de første fossile steiner funnet i Antarktis. Ingen retthval ble funnet, men mengder av blåhval og finnhval som var for store å fange med JASONS utrustning. Man begynte å fange sel i stedet og fylte skuta med spekk og 6.200 skinn, før de forlot fangstfeltet 20/02 1893 og var hjemme en gang på vårparten.
Den andre ekspedisjonen i 1893/1894 bestod foruten C. A. Larsen på JASON, av kaptein Carl Julius Evensen på HERTA og kaptein Morten Pedersen på CASTOR og med forsyningskipet ØRNEN, ført av kaptein Carl Englund. Til sammen ca. 100 mann.
De oppdaget en rekke nye øyer og land, bl. a. Foyn Land (1893)Chr. Christensens Island og King Oscar II Land.
C. A. Larsen og Søren Andersen foretok den første skitur i Antarktis. De fant flere fossiler. De fant ikke retthval denne gang heller.
1894 Chr. Christensen selger sine aksjer i A/S Oceana til Woltereck & Robertson, og de tar over som hovedeiere. Fartøyene fortsetter under norsk flagg og Chr. Christensen er disponent.
1898 A/S Oceana ble overtatt av Johan Bryde, Sandefjord som disponent. Solgt til Luigi Amedeo Abruzzi, brorsønn av kong Umberto av Italia for £6.000 (NOK 108.000). Omdøpt STELLA POLARIS. Ombygget til polarskip.
1899 I dette året foretok Abruzzi en tur til Frans Josefs Land. Hans onkel ble myrdet mens han var borte og enken lot lage en sølvkopi, den kostet 12.000 lire, av STELLA POLARIS og stilte den opp foran jomfru Marias undergjørende bilde i domkirken i Torino.
1909 I juli ble STELLA POLARIS forært som skoleskip til en forening i Roma. Den ble slept fra arsenalet i Spezia og forankret ved Ripa Grande i elven Tiber, like ovenfor Aventinerhøyden (en av de syv høyder Roma er grunnlagt på (Caplex)).


1881 Built as sealer JASON by Framnæs Skibsværft (senere A/S Framnæs mek. Værksted), Sandefjord for Christen Christensen. She was rigged as barque but also equipped with steam boiler and steam engine for propulsion. Launched on 24/10-1881.
1882 Lost her propeller. Mr M. Jacobsen was her master.
1886 Sold to A. J. Freberg, Sandefjord.
1888 Landed Fridtjof Nansen and his crew on shore on East-Greenland.
1889 Sold to A/S Oceana (Chr. Christensen as manager) A/S Oceana was a company started 23/2-1887 by Christen Christensen and the German C. Lindenberg (he was a representative of Woltereck & Robertson in Hamburg).
1890 Captain C. A. Larsen became captain on JASON. He was then 30 years old.
1892 Started as exploration vessel in the Antarctic during the years of 1892 to 1894. The task of the expedition was to find right whale. On 16/11-1892 they reached the South-Orkneys, and a few weeks later the Trinity Land.
1893 They didn't find any right whale, but a lot of blue whale and fin whale. Whales too big to handle by JASON. From the expedition of 1892/93 they brought home the first fossil stones from the Antarctic. As no right whale were found, they started to catch seal and filled the vessel with seal blubber and abt. 6.200 skin, before they left the catching ground on 20/02 1893. She arrived Sandefjord sometime during the springtime.
At the second attempt in 1893/94 the expedition consist of C. A. Larsen on JASON, Captain Carl Julius Evensen on HERTA as well as Captain Morten Pedersen on CASTOR and the supply ship ØRNEN, under command of captain Carl Englund. All together abt. 100 men.
They discovered a series of islands and new land such as Foyn Coast (1893)Chr. Christensen Island and King Oscar II Land.
C. A. Larsen and Søren Andersen did the first skiing on the Antarctic. They found more fossils, but they didn't find any right whale this time either.
1894 Chr. Christensen sold his shares in A/S Oceana to Woltereck & Robertson, Hamburg and from now on they are the main owner of the company and ships. All vessel is still registered in Norway and Sandefjord, with Chr. Christensen as manager.
1898 Mr Johan Bryde, Sandefjord  take over A/S Oceana as manager. Sold to Luigi Amedeo Abruzzi, son of the brother of king Umberto of Italy, for £ 5.000 (NOK 108.000). Renamed STELLA POLARIS. Converted to a polar vessel.
1899 In this year Mr. Abruzzi sailed to Frans Josef’s Land. His uncle was murdered and the widow made a silver replica of STELLA POLARIS at a cost of 12.000 lire and placed it at the virgin Marias wonder working picture in the cathedral of Torino, Italy.
1909 In July the STELLA POLARIS was given as training ship for an association in Rome. She was taken under tow from the arsenal in Spezia and anchored at Ripa Grande in river Tiber, a little upstream of the Aventinerhights.

 • JASON

  JASON
 • JASON

  JASON
 • JASON

  JASON
 • JASON

  JASON
 • JASON

  JASON
 • JASON

  JASON
 • JASON

  JASON
Skipsførere/masters:
Mauritz Jacobsen 1881-, 1891
C. A. Larsen
C. Evensen 1898
Kilde: Narve Sørensen, boken "Aktieselskapet Ørnen 1903-1953" av H. Bogen. Torkell Fagerli (Sandefjords Blad 10/8-1985), boken «A/S Framnæs mek. Værksted 1898-1948»
Utarbeidet av: Ragnar Iversen