DS/HVB SVIP Tilbake til søk
SVIP
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Norge
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 1906/10
Bruttotonn/BT 126
Nettotonn/NT Ikke reg
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 30,17 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 5,79 m
Dypgående 3,78 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), kullfyrt
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl.
Maskin-/motorbygger
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1906/10
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 63

1906 Bygget som hvalbåt SVIP ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Nor (Chr. Christensen), Sandefjord. Gikk prøvetur fra Framnæs mek. Værksted 16/10-1906.
Under prøveturen ble det ifølge Hans Bogens bok «A/S Framnæs mek. Værksted 1898-1948» ble det oppfanget følgende samtale mellom far Chr. Christensen og sønn konsul Lars Christensen: Lars Christensen spør følgende: «hva det navnet på båten betydde»? Hans far svarer «Du er en tosk! Vet du ikke at mange seilskuter i gamledager seilte med en sopelime surret fast til toppen av formasta. Med den håpet skipperen to «sweep the waves» når været var stygt. Og denne hvalbåten skal sweepe havet for hvalblåst. Skjønner du det?»
Samme dag gikk også det ombygde kokeriet seilskipet NOR sin prøvetur. Veien gikk så til Antarktis og hvalfeltet ved Syd-Shetland. Man kom for sent i gang med fangsten ved Syd-Shetland dette året. Utbyttet ble bare 81 hval som ga 1.800 fat olje. Kun til dekning av utgiftene.
1908 04/04-1908 blir SVIP sendt med kokeriet VESTERLIDE og hvalbåten RAVN til kysten av Patagonia, Chile og Magellanstredet. Chr. Christensens sønn August F. Christensen var ekspedisjonens fangstbestyrer.
A. F. Christensen var da uten tvil den yngste fangstleder i hvalfangstens historie, da han fylte 20 år tre måneder etter at ekspedisjonen hadde gått fra Sandefjord!
Chr. Christensens tanke var å undersøke fangstforholdene på kysten for å finne nye fangstfelt. I begynnelsen av juni ankom hun Punta Arenas, hvorfra man forsøker fangstforholdene i Magellan stredet. Dette ble ingen suksess. Så fortsetter ekspedisjonen til Port Desire (Puerto Deseado) på kysten av Patagonia (Provinsen Santa Cruz, Argentina). Man fant ingen hvalbestand av verdi og søkte litt nordover kysten. I juli måned gikk kokeriet og hvalbåter til Falklandsøyene hvor fangstforholdene var noe bedre. VESTERLIDE var et gammelt fartøy og materiellet var heller ikke førsteklasses. Utbyttet ble middelmådig.
VESTERLIDE ekspedisjonen sluttet seg til Ørnens ekspedisjon og kokeriet ADMIRALEN 07/11 som da var på vei til Syd-Shetland. VESTERLIDE hadde under sommeren fanget totalt 19 hval. 1 blåhval, 3 seihval og 15 finnhval. Finnhvalene var tatt ved Falklandsøyene.
1909 I sesongen 1909/1910 i fangst for Fl/k BOMBAY.
1910 Solgt til A/S Pacific. A/S Pacific ble etablert i 1910. Vedtekter datert 09/06 og 01/10-1910. Opprinnelig registrert i Kristiania (Oslo), men ble registrert i handelsregisteret i Sandefjord 02/12-1910. I styret satt Chr. Christensen, konsul Adolf Skrike Kallevik, Arendal og Christopher Neumann.)
1911 Christopher Neumann trår ut av styret 05/01-1911 og inn kommer Lars Christensen.
1913 Solgt til Arendal da A/S Nor ble oppløst. Endte sine dager som slepebåt på Chile-kysten for Bethlehem Steel Company.

1906 Built as whale catcher SVIP by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Nor (Chr. Christensen), Sandefjord. She went on sea trail on 16/10-1906, same day as the new converted whaling factory the sail ship NOR.
They were heading for the Southern Seas to the whale fields round South Shetland Islands. As the catch started a little late this year, the hunt was poor with only 81 whales, giving a result of 1.800 barrels of oil. Barely enough to cover the expenses.
During the sea trail, according to Hans Bogen's book «A/S Framnæs mek. Værksted 1898-1948» the following conversation was intercepted between the father Chr. Christensen and son consul Lars Christensen: Lars Christensen asks the following: «what did the name of the boat mean »? His father replies “You are a fool! Do you not know that many sailing ships in the old days sailed with a broomstick tied to the top of the foremast? With that, the skipper hoped to "sweep the waves" when the weather was bad. And this whale boat will sweep the sea for whale blowing. Do you understand?"
On the same day, the rebuilt factory ship the sailing ship NOR went on her sea trail. The road then went to Antarctica and the whaling field off South-Shetland Islands. The catch in South-Shetland started too late this year. The catch was only 81 whales which gave 1.800 barrels of oil. Barely to cover expenses.
1908 04/04-1908 SVIP is sent with the factory VESTERLIDE and the whale boat RAVN to the coast of Patagonia, Chile and the Strait of Magellan. Chr. Christensen's son August F. Christensen was the expedition's catch manager.
A. F. Christensen was then without a doubt the youngest hunting leader in the history of whaling, when he turned 20 three months after the expedition had left Sandefjord!
Chr. Christensen's idea was to investigate the whaling conditions on the coast to find new whaling grounds. In early June, factory and catchers arrived in Punta Arenas, from where one tries the whaling conditions in the Strait of Magellan. This was not a success. Then the expedition continues to Port Desire (Puerto Deseado) on the coast of Patagonia (Province of Santa Cruz, Argentina). No whale population of value was found and searched a little north of the coast. In July, the factory ship and whale boats went to the Falkland Islands, where whaling conditions were somewhat better. VESTERLIDE was an old vessel and the equipment was not first class either. The catch was mediocre.
The VESTERLIDE expedition joined A/S Ørnens expedition and the factory ship ADMIRALEN on 07/11, which was then on its way to South Shetland Islands. VESTERLIDE had caught a total of 19 whales during the summer. 1 blue whale, 3 sei whales and 15 fin whales. The fin whales were caught off the Falkland Islands.
1909 In the season of 1909/1910, catching for Fl/F BOMBAY
1910 Sold to A/S Pacific (Lars Christensen), Sandefjord.
(A/S Pacific was established in 1910. Articles of association dated 09/06 and 01/10-1910. Originally registered in Kristiania (Oslo), but was registered in the trade register in Sandefjord 02/12-1910. The board consisted of Chr. Christensen, consul Adolf Skrike Kallevik, Arendal and Christopher Neumann.)
1911 Christopher Neumann steps down from the board 05/01-1911 and Lars Christensen enters.
1913 Sold, to Arendal, as the company A/S Nor terminated. Ended up as tugboat for Bethlehem Steel Company on the Chilean coast.

  • SVIP

    SVIP
  • SVIP

    SVIP
Kilde: Boken «Firma Thor Dahl 1887-1937»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen