DS/HVB RAVN Tilbake til søk
RAVN
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Norge
Kallesignal WKCR
Byggeår 1908
Bruttotonn/BT 133
Nettotonn/NT Ikke reg
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Loa: 99' 0", Lbp: 90' 6" - B: 19' 0" - D: 12' 4"
Skrog LBP Loa: 99' 0", Lbp: 90' 6"
Bredde 19' 0"
Dypgående 12' 4"
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), kullfyrt
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer
Maskin-/motorbygger George T. Grey, South Shield, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1908
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 69

1908 Bygget som hvalbåt RAVN ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Bestilt av A/S Ørnen, men solgt til A/S Nor under bygging for kr. 85.000.
04/04-1908 blir RAVN sendt med kokeriet VESTERLIDE og hvalbåten SVIP til kysten av Patagonia, Chile og Magellanstredet. Chr. Christensens sønn August F. Christensen var fangstbestyrer.
A. F. Christensen var da uten tvil den yngste fangstleder i hvalfangstens historie, da han fylte 20 år tre måneder etter at ekspedisjonen hadde gått fra Sandefjord!
Chr. Christensens tanke var å undersøke fangstforholdene på kysten for å finne nye fangstfelt. I begynnelsen av juni ankom hun Punta Arenas, hvorfra man forsøker fangstforholdene i Magellan stredet. Dette ble ingen suksess. Så fortsetter ekspedisjonen til Port Desire (Puerto Deseado) på kysten av Patagonia (Provinsen Santa Cruz, Argentina). Man fant ingen hvalbestand av verdi og søkte litt nordover kysten. I juli måned gikk kokeriet og hvalbåter til Falklandsøyene hvor fangstforholdene var noe bedre. VESTERLIDE var et gammelt fartøy og materiellet var heller ikke førsteklasses. Utbyttet ble middelmådig.
VESTERLIDE ekspedisjonen sluttet seg til Ørnens ekspedisjon og kokeriet ADMIRALEN 07/11 som da var på vei til Syd-Shetland. VESTERLIDE hadde under sommeren fanget totalt 19 hval. 1 blåhval, 3 seihval og 15 finnhval. Finnhvalene var tatt ved Falklandsøyene.
1909 Sesongen i Sydishavet var over og VESTERLIDE og hvalbåtene var igjen tilbake ved Falklandsøyene 16/03. I begynnelsen på april satte man igjen kursen for kysten av Chile.
Man forsøkte fangst flere steder, men San Pedro USA ble deres egentlige hovedbase. Under sommeren fanget man 32 blåhval, 4 finnhval og 1 knøl. Dette ga et utkok på 1.327 fat hvalolje. Fangsten ble avsluttet 14/10.
1910 RAVN og hvalbåten SVIP og kokeriet VESTERLIDE blir solgt til A/S Pacific (Lars Christensen) med base i San Pedro, California, USA.
A/S Pacific ble etablert i 1910. Vedtekter datert 09/06 og 01/10-1910. Opprinnelig registrert i Kristiania (Oslo), men ble registrert i handelsregisteret i Sandefjord 02/12-1910. I styret satt Chr. Christensen, konsul Adolf Skrike Kallevik, Arendal og Christopher Neumann.)
1913 Solgt til A/S Thule (Hans Fredriksen), Kristiania (Oslo).
1914 Videre solgt til A/S Normanna (Haldor Virik), Sandefjord for kr. 135.000. Omdøpt NORMANN II.

1908 Built as whale catcher RAVN by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Ordered by A/S Ørnen, but sold to A/S Nor under construction for NOK 85.000.
04/04-1908 RAVN is sent with the sailship cookery VESTERLIDE and the whale boat SVIP to the coast of Patagonia, Chile and the Strait of Magellan. Chr. Christensen's son August F. Christensen was the catch manager.
A. F. Christensen was then without a doubt the youngest hunting leader in the history of whaling, when he turned 20 three months after the expedition had left Sandefjord!
Chr. Christensen's idea was to investigate the fishing conditions on the coast to find new fishing grounds. In early June, she arrived in Punta Arenas, from where one tries the fishing conditions in the Strait of Magellan. This was not a success. Then the expedition continues to Port Desire (Puerto Deseado) on the coast of Patagonia (Province of Santa Cruz, Argentina). No whale population of value was found and searched a little north of the coast. In July, the cookery and whale boats went to the Falkland Islands, where fishing conditions were somewhat better. VESTERLIDE was an old vessel and the equipment was not first class either. The yield was mediocre.
The VESTERLIDE-expedition joined the Eagle's expedition and the steam driven cookery ADMIRALEN 07/11 which was then on its way to Southern Shetland. VESTERLIDE had caught a total of 19 whales during the summer. 1 blue whale, 3 white whales and 15 fin whales. The fin whales were caught off the Falkland Islands.
1909 The season in the Southern Ocean was over and VESTERLIDE and the whale boats were back at the Falkland Islands 16/03. At the beginning of April, the course was set for the coast of Chile.
Attempts were made to catch them in several places, but San Pedro USA became their main base. During the summer, 32 blue whales, 4 fin whales and 1 humpback whale were caught. This yielded a decoction of 1.327 barrels of whale oil. The catch ended 14/10.
1910 RAVN and the whale catcher SVIP and the cookery VESTERLIDE are sold to A/S Pacific (Lars Christensen) based in San Pedro, California, USA.
A/S Pacific was established in 1910. Articles of association dated 09/06 and 01 / 10-1910. Originally registered in Kristiania (Oslo), but was registered in the trade register in Sandefjord 02 / 12-1910. The board consisted of Chr. Christensen, consul Adolf Skrike Kallevik, Arendal and Christopher Neumann.)
1913 RAVN sold to A/S Thule (Hans Fredriksen), Kristiania (Oslo).
1914 Resold to A/S Normanna (Haldor Virik), Sandefjord for DKK. 135,000. Renamed NORMANN II.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Årsberetninger Kiærulfs årbøker «Aksjer og Obligasjoner»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen