DS/HVB FØIK (II)

Tilbake til søk
FØIK (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5378983
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LLJU
Byggeår 1925/09
Leveringsmåned September
Byggenr 64
Bruttotonn/BT 262
Nettotonn/NT 93
Skrog LOA 34,71 m
Bredde 7,37 m
Dypgående 4,26 m
Skipsbeskrivelse Dampskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 12,0 - 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 15' x 12,1', 3 fyrganger, oljefyring, heteflate (HF): 2.839 kv/ft, 200 PSI
Kjelebygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Hjelpemaskineri 2 x damp stempelmaskiner m/generatorer.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Kompass, kronometer, peileapparat (DF)
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 15,5"-26"-44", slag 26", 187 NHK/1.200 IHK
Maskin-/motorbygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1

1925 Bygget som hvalbåten FØIK (II) ved Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg for Hvalfangstselskapet Vestfold (Johan Rasmussen & Co A/S), Sandefjord. Sjøsatt 10/07-1925, overlevert 24/09-1925.
Satt i fangst fra hvalstasjonen Strømness, Syd-Georgia.
FØIK var utstyrt med en jagerbro av den korte typen. Utviklet av en skytter ved navnet Alex Andreasen som var hvalskytter på båten CONDESSA DEL MORAL DE CALETRAVA mens han var skytter i tiden 1921-26 og stasjonert i Spania for firma Lorentz Bruun. I 1925 ble det bygget 6 slike jagerbroer på hvalbåter ut fra Kaldnes mek. Verksted i Tønsberg. Noen båter ble også utstyrt med en beskyttende hytte på denne broen. Denne anretningen fikk navnet "fleskekassa".
1927 Fangsten begynner 01/10. Fangsten startet med hvalbåtene FJORD, ROKK, FØIK, A. W. SØRLLE og NORRØNA II. De nybyggede hvalbåter SAMSON I og HERKULES I ankom til Syd-Georgia henholdsvis 07 og 27/12 og gikk inn i fangsten i stedet for de mindre hvalbåter A. W. SØRLLE og NORRØNA II
1928 Fangsten avsluttes 07/03. Det ble fanget 468 blåhval, 243 fin-, 21 sei- og 5 sperm- hval, til sammen 737 hval, hvorav det ble produsert 65.687 fat hvalolje, 30.105 sekker guano og 10.796 sekker benmel.
I fangst for hvalstasjonen på Strømness sesongen 1928/29. Skytter var Sigurd Nilsen, Ula.
1934 Solgt til Vestfold Whaling Company Ltd (Johan Rasmussen, Sandefjord), London i mars. Omdøpt VESTFOLD VII. Fanger for kokeriet VESTFOLD sesongen 1934/35.
1935 Registrert i Panama
1937 Den 21/10 gikk VESTFOLD VII, sammen med 8 andre hvalbåter fra Sandefjord. Anløper Dakar 03/11 med ankomst Walvis Bay 16/11. Hvalbåter og kokeri går videre mot hvalfeltet 20/11.
1939 Solgt til Walter Rau Neusser Ol-Werke AG, am Rhein/Bremen og omdøpt RAU XII. I november overtatt av Die Deutsche Krigsmarine. Satt i aktive tjeneste som vaktbåt under hele krigen, men på tysk side.
1940 Satt inn i tjeneste som bevoktningsbåt i Østersjøen under navnet RAU XII (V-1706) i 17. Vorpostenflottille fra 20/07 sammen med RAU XI (V-1705) (ex VESTFOLD IV, HERKULES I).
1942 Fra 1942 var hovedoppgaven å vokte minefeltene i indre del av Finskebukta
1945 Bragt til Norge. Overtatt av Den norske stat (Skipsfartsdirektoratet), Oslo. Tilbakestilt til hvalbåt og omdøpt HVAL XI for Fellesdriften. Utleid til Hvalfangerselskapet Antarctic A/S, Tønsberg til hvalfangst for kokeriet ANTARCTIC sesongen 1945/46..
1946 Utleid til Hvalfanger-A/S Suderøy (Knudsen O. A. S), Haugesund for fangst med kokeriet SUDERØY for sesongen 1946/47. Fangsten tok til 08/12
1947 Sesongen 1946/47 ble avblåst 07/04.
Utleid til A/S Kosmos (A. Jahre), Sandefjord som fangstbåt for kokeriet KOSMOS III for sesongen 1947/48. Skytter var Erling Hjort Carlsen, Sandar (Sandefjord)
1948 Forlot fangstfeltet 02/04. Ankom Walvis Bay 11/04. Var innom Dakar og Las Palmas på hjemtur. Ankom Sandefjord 10/05.
Reparert og vedlikeholdt ved Lystad Slip & mek. Verksted, Sandefjord mellom sesongene.
Utleid for fangst med kokeriet THORSHØVDI (A/S Odd), Sandefjord i sesongen 1948/49. Skytter var Arild Mathisen, Fangsten startet 15/12.
1949 Sesongen 1948/49 avsluttet 26/03.
Bortleid til Skjelnan Hvalstasjon for hvalfangst på kysten.
1951 Solgt til Skjelnan Hvalstasjon (Brødrene Brunvoll), Tromsø. Omdøpt POLARBRIS II.
1958 Solgt til Rederi A/S Bjørkhaug (Elling Aarseth), Ålesund for ombygging til havfiskebåt.
1959 Ferdig ombygget til linebåt/snurper ved verksted i Hjørungavåg. Forlenget med 15,7’ og damp maskineri erstattet med en British Atlas dieselmotor på 520 BHK.
Overført til selskapet A/S Vesleper (Peder Aarseth), Ålesund. Innført i merkeregisteret som M-24-VD. Omdøpt VESLEPER.
1971 Kantret og sank 08/02-1971 under loddefiske på Nordkappbanken omtrent 5 nautiske mil utenfor Nordkapp. Båten opererte da som ringnotsnurper.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. diam.: 15,5"-26"-44", slag/stroke: 26", 1.000 IHK (NHK 187). Bygget ved Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg

1925 Built as whale catcher FØIK (II) by Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg for Hvalfangstselskapet Vestfold (Johan Rasmussen & Co A/S), Sandefjord. Launched 10/07-1925, delivered 24/09-1925.
Catching from Vestfolds shore station at Stromness Harbour, South Georgia.
FØIK was fitted with a hunting bridge of the shorter type. Developed by a shooter by the name of Alex Andreasen who was shooter on the boat CONDESSA DEL MORAL DE CALETRAVA while he was a shooter in the time 1921-26 and stationed in Spain for the Whaling company Lorentz Bruun, Tønsberg. In 1925 there was constructed 6 hunting bridges of this type from Kaldnes mek. Verksted in Tønsberg. Some catchers also fitted with a protecting hut at the same bridge on this facility. This device was named the "flesh box".
1927 The whaling commenced 01/10. The catch started with the whale catcher FJORD, ROKK, FØIK, A.W. SØRLLE and NORRØNA II. The newly built whale catcher SAMSON I and HERKULES I arrived in South Georgia on 07 and 27/12 respectively and entered the catch replacing the smaller whale catcher A. W. SØRLLE and NORRØNA II
1928 The catch ends 07/03. 468 blue whales, 243 fin, 21 sei and 5 sperm whales were caught, a total of 737 whales, of which 65,687 barrels of whale oil, 30,105 sacks of guano and 10,796 sacks of bone meal were produced
Catching for land station at Stromness the season 1928/29. Shooter was Sigurd Nilsen, Ula.
1934 Sold to Vestfold Whaling Company Ltd (Johan Rasmussen, Sandefjord), London during month of March. Renamed VESTFOLD VII.
1935
Registered in Panama.
1939 Sold to Walter Rau Neusser Ol-Werke AG, am Rhein/Bremen. Renamed RAU XII. Taken over by the Die Deutsche Krigsmarine. Served as patrol boat during the whole war, but on the German side.
1940 Put into service as a guard boat in the Baltic Sea under the name RAU XII (V-1706) in the 17th Vorposten flotilla from 20/07.
1942 From 1942, the main task was to guard the minefields in the inner part of the Gulf of Finland
1945 Brought to Norway, reset for whaling and renamed HVAL XI for the Fellesdriften. Leased to the Whaling Company Antarctic A/S, Tønsberg for whaling for the ANTARCTIC whaling factory season 1945/46
1946 Leased to Hvalfanger-A/S Suderøy (Knudsen O. A. S), Haugesund as catcher for the factory SUDERØY for the season 1946/47. The catch commenced 08/12
1947 The 1946/47 season was ended 07/04.
Leased to A/S Kosmos (A. Jahre), Sandefjord as a catcher for the factory KOSMOS III for the season 1947/48. The shooter was Erling Hjort Carlsen, Sandar (Sandefjord)
1948 Left the whaling ground 02/04. Arrived at Walvis Bay 11/04. Went to Dakar and Las Palmas on the way home. Arrived at Sandefjord 10/05.
Rented out for catching with the factory THORSHØVDI (A/S Odd (A/S Thor Dahl)), Sandefjord in the 1948/49 season. Shooter was Arild Mathisen. The whaling season started 15/12.
1949 The 1948/49 season ended 26/03. Hired by the Skjelnan Whalingstation, Tromsø for whaling at the Norwegian coast.
1951 Sold to Skjelnan Whalingstation (Brødrene Brunvoll), Tromsø, renamed POLARBRIS II.
1958 Sold to Rederi A/S Bjørkhaug (Elling Aarseth), Ålesund for conversion to deep-sea fisher.
1959 Completed as line boat/seiner by a yard in Hjørungavåg. Lengthened by 15,7’. Steam machinery and boilers replaced by British Atlas diesel engine of 520 BHP output.
Transferred to company A/S Vesleper (Peder Aarseth), Ålesund. Recorded in the fishery register as M-24-VD. Renamed VESLEPER.
1971 Capsized and sank on 08/02-1971 during capelin fishing at the North Cape Bank, abt. 5 nautical miles off North Cape. The vessel, at the time, operated as seiner.

  • FØIK 2

    FØIK 2
  • FØIK 2

    FØIK 2
Kilde: DnV reg-1935, www.warsailors.com, Kaldnæs mek. Verksted, bygge liste, Ulf W. Gustavsen
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net