DS/HVB BJØRN I Tilbake til søk
BJØRN I
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal MGBH
Byggeår 1907/02
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 257
Bruttotonn/BT 106
Nettotonn/NT 37
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 27,95 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 5,42 m
Dypgående 3,2 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Ildrørskjel (fire tube boiler), oljefyring m/kunstig trekk. Heteflate: 3.250 kv/ft
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord


1907 Bygd som hvalbåt LAURITZ BERG for hvalfangerselskapet A/S Victor (Nils Bugge, Tønsberg), Island. Sjøsatt 13/02. Registrert i Tønsberg.
Oppkalt etter en av hjembyens hvalfangstpionerer.
1910 Utlånt til eierens A/S Hektor (Nils Bugge), Tønsberg (etablert samme år) for fangst i Antarktis med selskapets Fl/k RONALD (1) sammen med Victor-hvalbåtene MJØFJORD og T. H. DAHL.
Med Krogh-Hansen som bestyrer overgikk ekspedisjonen alle forventninger. Med et produksjonsresultat på 10.696 fat hvalolje til en samlet verdi på NOK 676.690,40 kunne selskapet dele ut 32% i utbytte.
1911 Overført 11/05 til A/S Kastor (Nils Bugge), Tønsberg. Satt i fangst ved såkalte Tiger Bay på Angola-kysten for selskapets Fl/k BENGUELA. (Selskapet opphørte i 1913).
1913 Tilbakeført til A/S Hektor.
1914 Solgt til hvalfangerselskapet A/S Ækvator (Chr. Castberg), Sandefjord. Et foretak der Lars Christensen hadde eierinteresser. Fanget for Fl/k VIK ved Congo under sommersesongen og forflyttet til Syd Shetlands øyene for den antarktiske 1913/14-sesongen. Navn uendret.
1916 Rekvirert som bevoktningsfartøy 09/03. Kommandoen ble heist 20/03 kl. 12.00 i Marvika. Hun hadde da fått montert om bord en 65 mm Nordenfeldts kanon.
1917 Solgt 01/07 til A/S South Atlantic (Lorentz Bruun), Tønsberg. Overført til skipsregisteret i Tønsberg
I 1917 var det fettmangel i Norge. Proviantdepartementet rådet til å oppheve fangstforbudet av hval, men under så betryggende måte som mulig, og at det utelukkende skulle brukes på det innenlandske markedet. Ved kongelig resolusjon 23/11 ble det gitt tillatelse til fangst på norskekysten. Statens Hvalfangstkontor ble derfor opprettet 05/12, og i en lov av 14/12 ble det bestemt at kun staten kunne drive denne hvalfangst.
1918 Kommandoen ble strøket 14/02. Hun ble overtatt av Statens Hvalfangerkontor som disponenter.
1920 Solgt til A/S Emma (Lerche), København, Danmark. (Eier var Einar Abrahamsen, Hunstok i Sandar). Registrert i mars i Torshavn, Færøyene. Dansk flagg. Navn uendret. I fangst på Færøyene.
1921 Ankom verkstedet i Sandefjord som LAURITZ BERG 07/04. Dokksattes 23/05. Dokket ut 26/05. Omdøpt til BJØRN I. Returnerte til lagerplass.
1922 Solgt i januar til A/S Congo (Søren L. Christensen) Sandefjord. Forhalte 10/04 fra lager til verksted. Dokksattes fra 10/04 til 12/04. Forlot Sandefjord 29/04 med kurs for fangstfeltet utenfor Kap Lopez, Gabon, Vest-Afrika. Fanget for DS/Flk PROFESSOR GRUVEL. Sesongen var beregnet til å vare fra slutten av juni til midten av oktober, med retur til Sandefjord.
Tilbake på verkstedet 22/12 fra lager.
1923 Gikk i dokk 02/01 til 03/01. Dokket igjen 25/04 til 26/04.
Gikk til hvalfeltene ved Kap Lopez, Gabon for fangst med kokeriet PROFESSOR GRUVEL. Fangsten begynte 25/06 og varte til 12/10 med 5 hvalbåter. BJØRN IJERV I og ULV I går etter fangsten til Dakar, Senegal for opplag og vedlikehold over vinteren
1924 Ankom Sandefjord og gikk til opplagsplass. Forhalte til verkstedet 25/11.
1925 Dokksattes 07/01 fram til 22/01. Forhalte fra verksted til lager 10/02.
Ankom Sandefjord og verkstedet 19/11 etter endt sesong. Gikk i dokk 14/12. Dokksattes sammen med VARG I. Dokket ut 23/12.
1926 Forhalte til lager 03/02. Tilbake til verksted 18/03. I dokk fra 18/03 til 20/03. Forhalte tilbake til lagerplass. Deltar i fangst om sommeren, tilbake i Sandefjord 23/11.
1927 I opplag i Sandefjord gjennom hele året.
1928 Forhalte til verkstedet 30/04 for dokking samme dag. Ut av dokken og tilbake til opplagsplass 04/05. Tilbake på verkstedet 24/11 og dokket samme dag. Ut av dokk 12/12 og tilbake i opplag 15/12.
1929 I opplag i Sandefjord. Johannes Dahl registrert som med-disponent i A/S Congo (Kontorsjef i A/S Ørnen). Til verkstedet 26/04 som dampleverandør til kokeriet OLE WEGGER som ligger på verkstedet for å fullføre kokeri-innredningen. OLE WEGGER fungerte som hjelpekokeri i sesongen 1928/29. Tilbake til opplag 29/07.
1932 Solgt på tvangsauksjon til E. B. Aaby, Oslo. Solgt i april til Grimstad Ophugningskompagni for hugging.


1907 Built as whale catcher LAURITZ BERG for whaling company A/S Victor (Nils Bugge, Tønsberg), Island. Launched 13/02. Registered in Tønsberg.
She was named after one of her homeports well known whaling pioneers.
1910 Hired by A/S Hektor (Nils Bugge), Tønsberg (established same year) for whaling in the Antarctic with the factory ship Fl/F RONALD (1), together with the Victor-catchers MJØFJORD and T. H. DAHL.
With Mr Krogh-Hansen as manager, the expedition did better than expected. A production result of 10.696 bbls whale oil to a total value of NOK 676.690,40, the company were able to give a 32% dividend to the shareholders.
1911 Transferred to A/S Kastor (Nils Bugge); Tønsberg. Participated in catching at the socalled Tiger Bay on the coast of Angola for the factory ship Fl/F BENGUELA. (Company terminated in 1913).
1913 Returned to the company A/S Hektor.
1914 Sold to the whaling company A/S Ækvator (Chr. Castberg), Sandefjord. A company Lars Christensen had interests in.
Started catching for Fl/F VIK on the coast of Congo during the summer season and moved to the whale grounds of South-Shetland Islands for the Antarctic season of 1913/14.
1916 Requested by the Norwegian Navy as patrol vessel 09/03. The Command was hoisted 20/03 at 12.00 hrs in Marvika. She was then equipped with a 65 mm Nordenfeldts gun.
1917 Sold 01/07 to AS South Atlantic (Lorentz Bruun), Tønsberg.
In 1917, it was fat deficiency in Norway. The Directorate of Provision wanted to repeal the hunting ban on whaling, but under strict manner as possible, and that it was to be used exclusively on the domestic market. By Royal resolution 23/11 it was given permission to capture on the Norwegian coast. The Governmental office of Whaling was therefore created 05/12, and in a law of 14/12, it was decided that only the Government of Norway could do this whaling
1918 The Navy command ended 14/02. Management taken over by The Governmental office of Whaling.
1920 Sold to A/S Emma (Lerche), København, Danmark (Owner was Einar Abrahamsen, Hunstok i Sandar (Sandefjord), Registered in March in Torshavn, Faroe-Islands. Flying Danish flag. Name unchanged. Catching out from the Faroe-Islands.
1921 Arrived at Framnæs mek. Verksted, Sandefjord as LAURITZ BERG 07/04. Dry docked from 23/05 to 26/05. During this period, renamed BJØRN I. Returned to storage.
1922 Sold in January to A/S Congo (Søren L. Christensen) Sandefjord. Shifted from storage to shipyard 10/04. Docked from 10/04 to 12/04. Left Sandefjord 29/04, heading for the whaling ground at the coast of Cape Lopez, Gabon, as catcher for the Fl/F PROFESSOR GRUVEL. Returned to the yard from storage 22/12.
1923 Went in dry-dock from 02/01 to 03/01. Back in dry-dock 25/04 to 26/04.
1924 Arrived Sandefjord and went to lay-up. Shifted to shipyard 25/11
1925 In dry-dock from 07/01 to 22/01. Shifted from yard to storage 10/02.
Arrived Sandefjord and to the shipyard 19/11 after end of season. In dry dock 14/12. Docked together with the VARG I. Refloated on 23/12.
1926 Shifted to storage 03/02. Returned to yard on 18/03. In dry dock from 18/03 to 20/03. Shifted back to storage.
Catched during summer season. Returned to Sandefjord 23/11.
1927 Laid up in Sandefjord throughout the year.
1928 Shifted to the yard 30/04 for dry-docking the same day. Refloated and returned to storage 04/05. Shifted to yard on 24/11 and new dry-docking the same day. Refloated 12/12 and returned to storage 15/12 .
1929 Laid up in Sandefjord. Johannes Dahl registered as associative manager in A/S Congo (office manager of A/S Ørnen). To the yard 26/04 as steam supplier to the whaling factory OLE WEGGER during completion of the cooking equipment to complete the conversion to whaling factory. OLE WEGGER had a function as auxiliary factory during season of 1928/29. Returned to storage on 29/07.
1932 Sold In a forced sale to E. B. Aaby, Oslo. Sold in April to Grimstad Ophugningskompagni for demolition.

  • BJØRN I

    BJØRN I
Kilde: A/S Hektors arkiver v/ Erik Evensen, Husvik. Dansk skibsregister 1920. Hvalfangsregisteret 1928,1929,1931, boken “Bevoktningsfartøyer” av Atle Wilmar..
Utarbeidet av: Myhre Jørn