DS/HVB STAR VII

Tilbake til søk
STAR VII
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDCS
Byggeår 1923
Byggenr 407
Bruttotonn/BT 197
Nettotonn/NT 66
Skrog LOA 33,83 m
Bredde 6,67 m
Dypgående 3,87 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrør/fire tube boiler dim.: 13,5' x 11’
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1923 Bygget som hvalbåt FØIK ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo for Hvalfanger-A/S Vestfold, Sandefjord. Satt i fangst fra landstasjonen i Strømnes, Syd-Georgia.
1925 Solgt og overført til Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Co, Sandefjord, omdøpt STAR VII. Satt i fangst for den første SIR JAMES CLARK ROSS (1-ekspedisjonen som fangstbåt i sesongen 1925/26.
1926 Fangstsesongen 1925/26 resulterte i 39.630 fat. Hvalbåter blir etterlatt på selskapets base på Stewart Island. Nå var hele verkstedet flyttet til Price. Fortsetter som fangstbåt for SIR JAMES CLARK ROSS (1 også denne sesongen, 1926/27. Skytter er Henrik Nilsen.
1927 Fangstsesongen 1926/27 resulterte i 22.800 fat. Overført til C. A. LARSEN-ekspedisjonen for sesongen 1927/28. Skytter er Ingemar Martinsen.
1928 Fortsetter fangst for C. A. LARSEN i sesongen 1928/29. Skytter er Anders Iversen.
1929 Også sesongen 1929/30 i fangst med C. A. LARSEN i Rosshavet. Skytter var Ludvik Mikalsen.
1930 Solgt til Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller, København (Anders Jahre som disponent. Satt i fangst med FRATERNITAS-ekspedisjonen for sesongen 1930/31. Omdøpt TAS IV. Registrert i København under dansk flagg. Nytt kallesignal var OYXE. Skytter var Marius Marthinsen.
1931 Produksjonen for sesongen 1930/31 ble 84.293 fat. 1937 Solgt til The Union Whaling Co., Ltd. (A. E. Larsen, Durban, Syd Afrika 21/06 for £12.000, sammen med kokeriet og to andre hvalbåter. Omdøpt UNI IV. Registrert i Durban. Slettet av det danske skipsregister 22/06. Starter fangst i sommersesongen syd for Madagaskar sammen med 5 hvalbåter og kokeriet UNIWALCO (ex FRATERNITAS. Flåten deltar også i pelagisk fangst i Sydishavet sesongen 1937/38.
1938 Driver hvalfangst på Madagaskar også denne sommersesongen. Produksjonsresultat meldes å bli 55.264 fat hvalolje. Av dette var 1.291 fat spermolje. Deltar i fangst i Sydishavet sesongen 1939/40 med kokeriet UNIWALCO og 5 andre hvalbåter. Fangstbestyrer er Thomas Hansen.
1940 Resultatet av sesongen 1939/40 ble 41.244 fat hvaloje og 1.922 fat spermolje. Kokeriet settes i regulær tankfart på de alliertes side.
1941 Under annen verdenskrig, fra 1941 til 1945 i tjeneste for den Syd Afrikanske marine som GERMISTON T-47. 1946 Tilbakelevert til rederiet. Omdøpt UNI IV.
1948 Solgt til Donkergat Whaling Co., Cape Town. Omdøpt PERELBERG. 1954 Grunnstøtte i mai. Totalvrak.

1923 Built as whale catcher FØIK by Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo for Hvalfanger-A/S Vestfold. Started catching from the company’s shore station at Stromness, South Georgia. 1925 Sold and transferred to Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Co, Sandefjord, renamed STAR VII. Started catching for the first SIR JAMES CLARK ROSS (1-expedition the season of 1925/26. 1926 The season of 1925/26 resulted in 39.630 barrels. The catchers were left at the base on Stewart Island. Now the whole workshop was moved to Price. Continued as catcher for factory SIR JAMES CLARK ROSS (1 the season of 1926/27. 1927 The season of 1926/27 was the result 22.800 bbl. Shifted to C. A. LARSEN-expedition for the season of 1927/28. Gunner was Mr. Ingemar Martinsen 1928 Continued catching for the factory C. A. LARSEN in the season of 1928/29. 1929 Catching also the season of 1929/30 for the factory C. A. LARSEN in the Ross Sea. Gunner was Mr. Ludvik Mikalsen. 1930 Sold to Fraternitaskompagniet A/S (A. P. Møller, København (Anders Jahre as manager. Catching with the FRATERNITAS-expedition the season of 1930/31. Renamed TAS IV. Registered in Copenhagen carrying Danish flag. New call sign was OYXE. Gunner was Mr. Marius Marthinsen 1931 Production result for the season 1930/31 was 84.293 bbls. 1937 Sold to The Union Whaling Co., Ltd. (A. E. Larsen, Durban, South Africa 21/06 for £12.000 together with the factory ship and two other catchers. Renamed UNI IV. Deleted from the Danish register 22/06. New call sign. Catching during summerseason 1937 south of Madagascar together with 5 other catchers and the factory UNIWALCO (ex FRATERNITAS. The whaling fleet participated also in pelagic whaling in the Southern Seas the season of 1937/38. 1938 Whaling off Madagascar also this summer season. Total production results reported to be 55,264 barrels of whale oil. Of this, 1,291 barrels of sperm oil. Participates in catch in the South Sea season 1939/40 with the factory UNIWALCO and 5 other catchers. Whaling manager was Thomas Hansen. 1940 The result of the season 1939/40 was 41,244 barrels of whale oil and 1,922 barrels of sperm oil. The factory is hired as regular tanker on the Allies side. 1941 During WWII from 1941 to 1945, hired by the South African Navy and renamed GERMISTON T-47. 1946 Returned to the owner, renamed UNI IV. 1948 Sold to Donkergat Whaling Co., Cape Town. Renamed PERELBERG. 1954 Grounded in May, total loss.
  • STAR VII

    STAR VII
Akers mek. Verksted, Kristiania Oslo
Kilde: Boken ”På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi”
Utarbeidet av: Tormod Ringdal
   
https://www.lardex.net