DS/HVB ODD I Tilbake til søk
ODD I
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LKBK
Byggeår 1912/07
Leveringsmåned Juli
Byggenr 68
Bruttotonn/BT 156,02
Nettotonn/NT 50,04
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 31,69 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 6,12 m
Dypgående 3,59 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), sylindrisk, dim.: 12' x 10,6', kullfyrt m/2 fyrganger. Total heteflate(HF): 1.393 kv/ft, 200 PSI arbeidstrykk.
Kjelebygger Bergens mek. Verksted, Bergen, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 12"-20"-30", slag 24", 76 NHK (416 IHK).
Maskin-/motorbygger Bergens mek. Verksted, Bergen, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1912 Bygget som hvalbåt DOMINION II ved Porsgrunds mek. Verksted for regning av Dominion Whaling & Co (T. Dannevig & Co), Sandefjord. Overlevert i juli.
1914 Innleid av Kongelige Norske Marine (KNM) som bevoktningsbåt 11/12-1914. Ble tatt til Fredriksstad mek. Verksted hvor konverteringen ble utført. Fartøyet utstyres med en 65 mm Hotchkiss kanon, og bemannet av 13 mann.
1915 Fra 20/05-1915 blir hun utstyrt med radio kommunikasjon.
1916 Tønsberg avdelingen og DOMINION II ble satt ut av spill av en tyfusepedemi i august. Skipet ble beordret i karantene og desinfisert. Fortsetter så tjenesten
1918 Marine kommandoen strøket 22/03-1918. Båten ble overtatt av Statens Hvalfangstkontor (etablert i 1917) for hvalfangst i Statens tjeneste langs norskekysten.
Fangsten ble først satt igang i Skagerak med Sandefjord som utgangspunkt. Forventningene til fangsten var ikke så stor. Gonvikens trankokeri (Haldor Virik) i Sandefjord var intakt og ferdig til bruk. Staten s første hval ble tauet i land på Gonviken 19/01-1918. Det var en 66 fot lang finnhval, skutt bortunder svenske kysten. Det ble tatt totalt 4 finnhvalen denne vinteren. Den siste 21/02.
Senere solgt til A/S Odd (Haldor Virik), Sandefjord, omdøpt ODD
A/S Dominion Whaling Ltd solgt til Christen Otto Christensen jr (yngste sønn av Chr. Christensen), Sandefjord.
1920 Etter initiativ av Anders Jahre ble de tre hvalfangstselskapene A/S Dominion Whaling Ltd (T. Dannevig, Sandefjord), South Pacific Whaling Co. (R. Osmundsen, Kristiania/Kodal), Sandefjord og A/S Odd (Haldor Virik, Sandefjord) slått sammen til ett selskap med navnet A/S Odd, Sandefjord. Disponent for selskapene blir Chr. Christensen jr. ODD solgt til A/S Odd. Omdøpt til ODD I.
1921 Selskapet registreres i handelsregisteret som A/S Odd fra 15/01-1921.
1926 Solgt til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S, Sandefjord. Fanget fra 1926/27 for DS/Flk PYTHIA.
1927 ODD I og NORVEGIA blir sendt på ekspedisjonstur av Lars Christensen, Sandefjord. I januar 1927 seilte ODD I rundt Peter I’s øy.
1929 02/02 ble det norske flagget heist på Peter I’s øy tatt i besittelse for Norge av NORVEGIA-ekspedisjonen med kaptein Niels Larsen i spissen.
1931 Øya ble 01/05 lagt under norsk statshøyhet.
1932 Solgt til Thorland Limited (A/S Thor Dahl, Sandefjord), London, England. Benyttet som fiskebåt under kveitefiske ved Grønland med moderskipet THORLAND. Registrert i London.
1935 Ombygget til fartøy for fisketransport.
1938 Solgt til P/R Odd I (O. Telnes), Bergen. Dampmaskineriet fjernet og dieselmotor montert. 1 x dieselmotor, 2-takt/enkeltv., 2-sylindret, syl. dim.: 17,75” x 19,75" 111 NHK. Registrert i Bergen med B-10-B som kjennetegn. Navnet var fremdeles ODD 1.
1940 Overtatt av tyske stridskrefter 15/06-1940 og omdøpt V-5103 ORKAN. Tilsluttet 51. Vorpostenflottille. Fra 23/12 var 51. Vorpostenflottille etablert i Bergen.
1941 Omdøpt V 5104 ORKAN fra 01/01-41.
1942 Omdøpt V-5102 fra mai måned.
1944 Angrepet av allierte Mosquito fly fra 143, 235 og 248 (tildels norske skvadroner stasjonert i Skottland) skvadronen 05/12, under eskorte oppdrag i Nordgulen i Sogn og Fjordane. ORKAN hadde 5 drepte etter angrepet.
Angrepet av norsk MTB 717 og 627 i en nordgående konvoi i Hellefjorden nord for Florø.
1945 Tilbakelevert til eierne. Får tilbake navnet ODD I.
1947 Solgt til P/R Odd I (Haakon Methlie) Bergen. Fremdeles som B-10-B som kjennetegn. Navnet var også fremdeles ODD 1.
Forlenget.
Ny tonnasje 197 brt, 80 nrt. Nye dim.: L: 123,4’ - B: 20,2’ - D: 12’ 6½’’-Dypg.: 11’ 00’’.
Ny dieselmotor installert. 1 x dieselmotor, type Görlitz, 4-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 325 x 440 mm. 64 NHK (400 BHK). Bygget i 1942 av Görlitz Waggon- und Maschinenbau A.G., Görlitz, Tyskland.
1964 Solgt til Gerh. Midttveit, Tælavåg. Omdøpt til ANNSTEIN.
1971 Kondemnert.

1912 Built as whale catcher DOMINION II by Porsgrund mek. Verksted, Porsgrunn for Dominion Whaling Ltd (T. Dannevig & Co), Sandefjord. Delivered in July.
1914 Hired by the Royal Norwegian Navy (KNM) as a coast guard vessel 11/12-1914. Taken to Fredriksstad mek. Verksted where the conversion was performed. The vessel was equipped with a 65 mm Hotchkiss cannon, and manned by 13 men.
1915 From 20/05-1915 she is equipped with radio communication.
1916
The Tønsberg section and DOMINION II were put out of action by a typhoid epidemic in August. The ship was ordered quarantined and disinfected. Then the service continues.
1918 Navy command expired 22/03-1918. The boat was taken over by the Government Whaling Office (Statens Hvalfangstkontor; established in 1917) for whaling under management of the Norwegian Government along the Norwegian coast.
The catch was first started in the Skagerak with Sandefjord as a base station. The expectations for the catch were not so great. Gonviken's cod liver cookery (Haldor Virik) in Sandefjord was intact and ready for use. The first Government whale was towed ashore on Gonviken 19 01-1918. It was a 66-foot-long fin whale, shot off the Swedish coast. A total of 4 fin whales were caught this winter. The last 21/02.
The catcher later sold to A/S Odd (Haldor Virik), Sandefjord, renamed ODD.
A/S Dominion Whaling Ltd sold to Christen Otto Christensen jr (youngest son of Chr. Christensen), Sandefjord.
1918 A/S Dominion Whaling Ltd sold to Christen Christensen jr, Sandefjord.
1920 After initiative taken by Anders Jahre to merge the three whaling companies A/S Dominion Whaling Ltd (T. Dannevig, Sandefjord), South Pacific Whaling Co. (R. Osmundsen, Kristiania/Kodal) and A/S Odd (Haldor Virik, Sandefjord) under the name A/S Odd, Sandefjord. Manager was Chr. Christensen jr.
1921 The company registered in the trading register as a/S Odd 15/01-1921
1926 Sold to Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S, Sandefjord. As catcher the season 1926/27 for DS/Flk PYTHIA.
1927 ODD I and NORVEGIA participated in an expedition arranged by Lars Christensen, Sandefjord. In January 1927 ODD I sailed round the Peter I’s Island.
1929 On 02/02, Norwegian flag hoisted on Peter I’s Island, and the island claimed to be a Norwegian possession by the NORVEGIA-expedition under command of captain Niels Larsen.
1931 01/05 the island became a Norwegian possession.
1932 Sold to Thorland Limited (A/S Thor Dahl, Sandefjord), London, England as fishing boat for halibut fishing off the coast of Greenland with THORLAND as mother ship.
1935 Converted to a living fish transport vessel.
1938 Sold to P/R Odd I (O. Telnes), Bergen. Steam machinery removed and a diesel engine installed. 1 x diesel engine, 2-cycles/single acting, 2-cylinder, cyl. dim.: 17,75” x 19,75”. 111 NHP. Registered in Bergen with B-10-B as fishery number. Kept her name ODD 1.
1940 Seized by German Navy 15/06-1940 and renamed V-5103 ORKAN. And joined the 51. Vorpostenflottille. From 23/12 the 51. Vorpostenflottille was permanently based in Bergen.
1941 Renamed V 5104 ORKAN from 01/01-41.
1942 Renamed V-5102 from the month of May.
1944 Attacked by allied Mosquito’s from the 143, 235 and 248 squadron 05/12 (partly Norwegian squadrons with base in Scotland), during escort mission in Nordgulen, Sogn og Fjordane. ORKAN had 5 killed during the attack.
Attacked by Norwegian MTB 717 and 627 during escorting a north bound convoy in Hellefjorden.
1945 Returned to owner. Returned to the owners. Gets back the name ODD I.
1947 Sold to P/R Odd I (Haakon Methlie) Bergen. Lengthened. New tonnage 197 brt, 80 nrt. New dim.: L: 123,4’-B: 20,2’-D: 12’ 6½’’-Draught: 11’ 00’’. New diesel engine installed. 1 x diesel engine, type Görlitz. 4-cycles/single acting, 6-cylinder, cyl. dim.: 325 x 440 mm. 64 NHP (400 BHP). Built in 1942 at Görlitz Waggon- und Maschinenbau A.G., Görlitz, Germany.
1964 Sold to Gerh. Midttveit, Tælavåg. Renamed ANNSTEIN.
1971 Condemned for breaking.

  • ODD I

    ODD I
  • ODD I

    ODD I
14 mann
Kilde: DnV, Starke, boken La Oss Arbeide, A/S Laboremus 1910-1990, Lloyd’s, «Bevoktningsfartøy under første verdenskrig» av Atle Wilmar, «Thor-Glimt»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen, S. Norheim og Ragnar Iversen