DS/HVB THORDR Tilbake til søk
THORDR
Nasjonalitet
Norge
Off nr 50734
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDMG
Byggeår 1929
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 436
Bruttotonn/BT 249
Nettotonn/NT 84
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 35,26 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 7,28 m
Dypgående 4,02 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet 14
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 14,3’ x 11,5’, m/3 fyrganger, oljefyrt m/kunstig trekk. Heteflate (HF): 2.383 ft2. Arbeidstrykk: 200 PSI
Kjelebygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-22"-37,5", slag 24", 116 NHK
Maskin-/motorbygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1929 Bygd som hvalbåt THORDR (I) ved Akers mek. Verksted, Oslo for A/S Bryde og Dahl Hvalfangerselskap, Sandefjord. Sjøsatt 05/03-1929, levert i april og registrert i Sandefjord.
Som ny sendt til Sandefjord for bl.a. klargjøring ved A/S Framnæs mek. Værksted. Her hun ble fortøyd nær inntil Fl/k PYTHIA.
Få dager senere, den 14/04-1929, kantret PYTHIA under reparasjonsarbeidet og la seg delvis over THORDR. Den splitter nye hvalbåten fikk store skader, men ble reparert i tide før fangstflåten avgitt for 1929/30-sesongen. Ankom verkstedet 17/08 for dokking frem til 19/08. Forlater dokk og verksted samme dag.
Deltar i pelagisk fangst for Fl/k THORSHAMMER alle sesonger fra 1929/30 til og med 1939/40.
1932 Ankommer verkstedet 22/08 og går i dokk frem til 24/08. Forlater dokken og verkstedet samme dag. Forlater Sandefjord for en ny sesong 09/09.
1933 Ankommer verkstedet 15/06 og dokksettes samme dag. Forlater dokken 20/06 og forhaler fra verkstedet 22/06. Returnerer til verkstedet for dokksetning fra 09/08 til 11/08. Tilbake på verkstedet 31/08 og frem til 07/09. Forlater Sandefjord 16/09 for en ny sesong.
1934 Ankommer verkstedet 13/06. I dokk fra 14/06 til 28/06. Tilbake på verkstedet igjen sammen med TORLYN, THORARINN og THORVARD. Alle går i dokk samtidig fra 07/09 til 12/09. Går fra Sandefjord 06/10 ifølge med THORARINN og TORLYN. Alle til fangstfeltet som fangstbåter for THORSHAMMER sesongen 1934/35. Til sammen 9 hvalbåter er tilknyttet ekspedisjonen. Fangsten tar til 26/11, med spermfangst.
1935 Fangsten avsluttes 01/04. Resultatet etter sesongen 1934/35 var ferdig ble 145.682 fat hvalolje og 2.020 fat spermolje. Dette var en fangstrekord.
Ankommer verkstedet for en kort dokking 26/09 til 27/09.
Fanger for THORSHAMMER sesongen 1935/36.
1936 Resultatet etter sesongen 1935/36 ble 96.163 fat hvalolje og 2.618 fat spermolje.
Fanger for THORSHAMMER sesongen 1936/37
1937 Resultatet etter sesong 1936/37 var ferdig ble 91.228 fat hvalolje og 4.350 fat spermolje.
Fanger for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1937/38. Går fra Cape Town til isen med THORSHAMMER og 7 hvalbåter samlet 22/11-1937 etter sommeropplag og vedlikehold i Cape Town.
1938 Etter endt sesong 1937/38 var resultatet 105.000 fat hvalolje og 2.896 fat spermolje.
Fanger for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1938/39.
1939 Sesongen ga et resultat på 75.400 fat hvalolje og 11.665 fat spermolje.
Ankommer Cape Town 21/03-1939 sammen med kokeriet THORSHAMMER og de andre hvalbåtene etter endt sesong. Fire hvalbåter legges i opplag i Cape Town for sommeropplag og vedlikehold. THORDR går videre med kokeriet til Sandefjord. Ankom 16/04-1939. Forhaler til verkstedet 24/04 og dokker inn samme dag. Forlater dokken og verkstedet 27/04.
Fanger for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1939/40.
1940 Avgikk fangstfeltet 08/03 via Syd Georgia og ankom Montevideo, Uruguay 24/03. Lagt opp for sommeropplag i Montevideo. Overtatt av Nortraship. Går til en ny sesong i isen fra Montevideo 13/11 som fangstbåt for THORSHAMMER.
1941 Etter endt sesong går kursen til Montevideo. Ankom Montevideo 06/05. Seiler videre fra Montevideo med kurs for Halifax i Canada 10/05. Anløper Trinidad 27/05 for bunkers og videre samme dag mot Curacao. Ankom Curacao 29/05. Fra Curacao 04/06 med ankomst New Orleans 11/06. Seiler fra New Orleans 19/06 med kurs for Halifax hvor hun ankom 27/06.
1942 Går fra Halifax 06/09 for Boston. Ankommer Boston 10/09. Solgt til War Shipping Administration, USA og overført til US Coast Guard 21/11-1942. Ombygd for $ 283.541. Formelt strøket fra Nortraships register 24/11 og det norske skipsregisteret 27/11-1942.
Omdøpt USCG BODEGA (WYF-342).
Opprinnelig tenkt brukt ved Grønland men i stedet satt i patruljetjeneste i Karibien. Stasjonert i Balboa og på østkysten av US Canal Zone Panama.
1943 Kastet på grunn i tung sjø 20/12-1943 ved Margarita Bay, U.S.C.Z. (Panama) under forgjeves bergningsforsøk av det grunnstøtte Liberty-skipet DS JAMES WITHYCOMBE.
Begge skip erklært som ”total loss” og overgitt. Ingen omkomne.

1929 Built as a whale catcher THORDR (I) by Akers mek. Verksted, Oslo for A/S Bryde and Dahl Whaling Company, Sandefjord. Launched 05/03-1929, delivered in April and registered in Sandefjord.
As new sent to Sandefjord for outfitting at A/S Framnæs mek. Værksted. Here she was anchored close to Fl/k PYTHIA.
A few days later, 14/04-1929, capsized PYTHIA during repair work and partially over THORDR. The new whale catcher suffered considerable damage but was repaired in time before the fishing fleet left for the 1929/30 whaling season. Arrived at the shipyard 17/08 for dry docking until 19/08. Left dock and shipyard the same day.
Participated in pelagic Antarctic catch for Fl/k THORSHAMMER all seasons from 1929/30 through 1939/40.
1932 Arrives at the shipyard 22/08 and goes to dry dock until 24/08. Left the dock and the shipyard the same day. Left Sandefjord for a new whaling season with Fl/k THORSHAMMER 09/09.
1933 Arrives at the shipyard 15/06 and is dry docked the same day. Left the dock 20/06 and shifted from the shipyard 22/06. Returns to the shipyard for a new dry docking from 09/08 to 11/08. Back at the shipyard 31/08 and until 07/09. Left Sandefjord 16/09 for a new season with Fl/k THORSHAMMER.
1934 Arriving at the shipyard 13/06. In dry dock from 14/06 to 28/06. Back at the shipyard again together with TORLYN, THORARINN and THORVARD. Everyone is in the same dry dock at the same time from 07/09 to 12/09. Departed from Sandefjord 06/10 together with THORARINN and TORLYN. All to the whaling ground as catchers for factory THORSHAMMER season 1934/35. A total of 9 whalers are connected to the expedition. The catch commenced 26/11, with sperm catching.
1935 Whaling ends 01/04. The result after the 1934/35 season was completed was 145.682 bbls of whale oil and 2.020 bbls of sperm oil. This was a catch record.
Arriving at the shipyard for a short dry docking 26/09 to 27/09.
Catcher for THORSHAMMER season 1935/36.
1936 The result after the 1935/36 season was 96.163 barrels of whale oil and 2,618 barrels of sperm oil.
Catcher for THORSHAMMER season 1936/37.
1937 The result after the season 1936/37 was completed was 91.228 barrels of whale oil and 4.350 barrels of sperm oil.
Catcher for Fl/k THORSHAMMER season 1937/38. Went from Cape Town to the ice with THORSHAMMER and 7 whale catchers after gathering 22/11-1937. Catchers had been left over in Cape Town for summer storage and maintenance.
1938 After the end of the 1937/38 season, the result was 105.000 barrels of whale oil and 2.896 barrels of sperm oil.
Catcher for Fl/k THORSHAMMER season 1938/39.
1939 The season gave a production of 75.400 barrels of whale oil and 11.665 barrels of sperm oil.
Arrives Cape Town 21/03-1939 together with the factory THORSHAMMER and the other catchers after the end of the season. Four catchers are being laid up in Cape Town for summer storage and maintenance. THORDR continues with the factory to Sandefjord. Arrived 16/04-1939. Shifted to the shipyard 24/04 and dry docked the same day. Leaving the dock and the shipyard 27/04.
Catcher for Fl/k THORSHAMMER season 1939/40.
1940 Left the whaling ground 08/03 via South Georgia and arrived at Montevideo, Uruguay 24/03. Laid up for summer storage in Montevideo.
Taken over by Nortraship. Left for a new season in the ice from Montevideo 13/11 as a catcher for THORSHAMMER.
1941 After the end of the season heading for Montevideo. Arrived Montevideo on 06/05. Sailing further from Montevideo with a course for Halifax in Canada 10/05. Arrived Trinidad 27/05 for bunkers and on the same day towards Curacao. Arrived at Curacao 29/05. From Curacao 04/06 with arrival New Orleans 11/06. Sailed from New Orleans 19/06 with a course for Halifax where she arrived 27/06.
1942 Departed from Halifax 06/09 for Boston. Arriving at Boston 10/09. Sold to War Shipping Administration, USA and transferred to US Coast Guard 21/11-1942. Converted for $ 283.541. Formally deleted from Nortraship Register 24/11 and the Norwegian Ship register 27/11-1942.
Renamed USCG BODEGA (WYF-342).
Originally thought used in Greenland but instead put in patrol service in the Caribbean. Stationed in Balboa and on the east coast of the US Canal Zone Panama.
1943 Thrown ashore in heavy sea 20/12-1943 at Margarita Bay, U.S.C.Z. (Panama) during an attempt to assist the grounded Liberty ship SS JAMES WITHYCOMBE.
Both ships declared "total loss" and surrendered. No casualities.

 • THORDR

  THORDR
 • THORDR

  THORDR
 • THORDR

  THORDR
 • THORDR

  THORDR
 • THORDR

  THORDR
 • THORDR

  THORDR
 • THORDR

  THORDR
 • THORDR

  THORDR
 • THORDR

  THORDR
 • THORDR

  THORDR
Kilde: Narve Sørensen, DnV reg. 1935, LR reg.1930 to 40, US Coast Guard, Helge Lund, Norsk Hvalfangst Tidende 1937 & 1939.