DS/HVB FIRERN

Tilbake til søk
FIRERN
Nasjonalitet
Norge
Off nr 51663
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDHV
Byggeår 1929
Leveringsmåned August
Byggenr 448
Bruttotonn/BT 257
Nettotonn/NT 85
Skrog LOA 116,32'
Skrog LBP 115,7'
Bredde 23,9'
Dybde (i riss) 13,5'
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 14,3' x 11,5' oljefyrt m/3 fyrganger., heteflate: 2.383 kv/ft, 200 psi
Kjelebygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Kompass, kronometer, Direction Finder
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-22"-37,5", slag 24", 141 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1940 - 1941
Tyskland
1941 - 1941
Tyskland
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1929 Bygget som hvalbåt FIRERN ved Akers mek. Verksted, Oslo for Hvalfangerselskapet Atlas A/S (Chr. Nielsen & Co. A/S), Larvik. Satt i fangst for Fl/k SOLGLIMT
1930
Hvalfangerselskapet Atlas A/S ble slått sammen med A/S Odd, og driften av Atlas flåte med kokeriet SOLGLIMT og 6 hvalbåter ble overtatt av A/S Thor Dahl (v/Lars Christensen), Sandefjord.
1934 Forlater Sandefjord sammen med Fl/k SOLGLIMT forlater Sandefjord med sine hvalbåter ENERN, TOERN, TREERN, FEMERN, SEKSERN og TORDØNN med kurs for isen i sesongen 1934/35.
1935 Ved avslutning av sesongen 1934/35 kunne ekspedisjonen vise til et resultat på 93.187 fat hvalolje og 4.460 fat spermolje.
1936 Sesongen 1935/36 gav ekspedisjonen et resultat av 96.197 fat hvalolje og 2.609 fat spermolje.
1937 Resultatet av sesongen 1936/37 ble 76.148 fat hvalolje og 3.678 fat spermolje. FIRERN, SEKSERN og CLIFFORD legges i sommeropplag og overhales i Cape Town.
Hvalbåter for sesongen 1937/38 var ENERN, TOERN, TREERN, SYVERN og TORDØNN som gikk fra Sandefjord 11/10 og møtte kokeri og CLIFFORD, FIRERN og SEKSERN som hadde ligget i opplag over sommeren i Cape Town. Hele ekspedisjonen gikk fra Cape Town 12/11-1937 med kurs for fangstfeltet.
1938 Resultet av sesongen 1937/38 ble 110.338 fat hvalolje og 6.386 fat spermolje.
Fanger for Fl/k SOLGLIMT sesongen 1938/39.
1939 Ankom Cape Town 20/03 1939 etter endt sesong og til slutt Sandefjord 14/04-1939. Hvalbåtene CLIFFORD, TORDØNN, TOERN og TREERN ble lagt opp i Cape Town. Hvalbåtene ENERN, FIRERN, SEKSERN og SYVERN ble tatt hjem. Resultatet for sesongen ble 71.325 fat hvalolje og 15.010 fat sperm olje.
Ikke i fangst sesongen 1939/40. Kokeriet benyttes til transportbåt for resten av flåten i A/S Thor Dahl.
FIRERN bortleies ved kontrakt til den norske stat v/l. sjøforsvars distrikt 27/09-39. Som nøytralitetsvakt for Kongelige Norske Marine i 1939/40.
Var assurert av staten.
1940 Ifølge boken "NORGES KRIG 1940-45 bind 1 (Oslo 1947) s.133 er nevnt at natten mellom 08/04 og 09/04 var bevoktningsbåten FIRERN i Kirkehamn på Hidra utenfor Flekkefjord.
Ble forlatt av eget mannskap ved Rasvåg, Hidra 29/04 etter at fremdrift var satt ut av spill av egen maskinbesetning og gjort ubrukelig. Funnet av tyskerne 02/05 og tatt på slep til Kristiansand. Ble ombygget til eskortefartøy og omdøpt NK 07 (KANONIER) som en del av Hafenschützgruppe Kristiansand-Süd.
Reparert og satt i drift av Die Kriegsmarine 13/08.
1941 Omdøpt NK 08 (KANONIER) i januar. Senket av torpedo fra engelske fly vest for Sirevåg 19/07, under eskortering av dampskipet HELGA INA til Stavanger.
For denne båt var erstatningen fastsatt til kr. 250.000 pluss renter.
1943 Maskinist Nils Erling Olsen ble arrestert 09/06-43 og overført til Grini med fangenummer 7974 10/06 og ble løslatt 29/11-1943.

MERK: Det er litt sprikende opplysninger om denne båtens endelikt.
Ifølge Nils Eivind Olsen, hvis far var maskinsjef om bord forteller:

Far fortalte mye om tiden som nøytralitets vakt. Han sa de ble tvunget til å oppgi båten etter Norge hadde kapitulert. Båten ble fyra med dieselolje. De tappet dette, pluss smøreoljen og gav dette til distriktets fiskere. Maskinen ble så slått i stykker med slegge, båten senket, og så gikk de på beina hjem til Sandefjord. Etter en stund ble han arrestert av Tyskerne og satt i tysk fangenskap på Grini. For denne episoden. Vel slik fortalte han, historien.

1929 Built as whale catcher FIRERN (1) by Aker mek. Verksted, Oslo for Hvalfangerselskabet Atlas A/S (Chr. Nielsen & Co. A/S), Larvik. Started catching for Fl/F SOLGLIMT.
1930
Hvalfangerselskabet Atlas A/S merged with A/S Odd, and management of factory SOLGLIMT and her 6 catchers taken over by A/S Thor Dahl, Sandefjord.
1934 FIRERN left home port Sandefjord together with Fl/f SOLGLIMT and the other whale catchers ENERN, TOERN, TREERN, FEMERN, SEKSERN and TORDØNN with course for the Southern Seas for the season 1934/35.
1935 At the end of the 1934/35 season, one could refer to a result of 93,187 barrels of whale oil and 4,460 barrels of sperm oil.
1936 The 1935/36 season produced 96.197 barrels of whale oil and 2,609 barrels of sperm oil.
1937 The result of the 1936/37 season was 76.148 barrels of whale oil and 3,678 barrels of sperm oil. FIRERN, SEKSERN and CLIFFORD are left behind for the summer for storing and overhauled in Cape Town.
Whale catchers for the 1937/38 season were ENERN, TOERN, TREERN, SYVERN and TORDØNN which left Sandefjord 11/10 and met Kokeri and CLIFFORD, FIRERN and SEKSERN which had been in storage over the summer in Cape Town. The entire expedition left Cape Town 12/11-1937 with a course for the whaling ground.
1938 The result of the 1937/38 season was 110,338 barrels of whale oil and 6,386 barrels of sperm oil.
Catching for floating factory SOLGLIMT the season of 1938/39.
1939 Arrived in Cape Town 20/03-1939 after the end of the season and finally Sandefjord 14/04-1939. The whale catcher CLIFFORD, TORDØNN, TOERN and TREERN were left in Cape Town. The whale catcher ENERN, FIRERN, SEKSERN and SYVERN were taken home. The result for the season was 71,325 barrels of whale oil and 15,010 barrels of sperm oil.
Not in operation 1939/40 season. The factory is used as a transport boat for the rest of the fleet in A/S Thor Dahl.
Hired by the Norwegian government as patrol vessel on 27/09-39. Used as neutrality watch for the Royal Norwegian Navy in 1939/40.
1940 According the book "NORGES KRIG 1940-45 Vol.1 (Oslo 1947) s.133 is mentioned that the night between 08/04 and 09/04 the patrol boat FIRERN was at Kirkehamn on Hidra, outside Flekkefjord. Abandoned by the crew at Rasvåg, Hidra on 29/04-1940 following engine trouble. Found by the Germans on 02/05-1940 and taken by tug to Kristiansand. Converted to escort vessel and renamed NK 07 (KANONIER) as a part of Hafenschützgruppe Kristiansand-Süd. Repaired and put to service for Die Kriegsmarine fra 13/08.
1941 Renamed NK 08 (KANONIER) in January.
Sunk by torpedo from an English aircraft west of Sirevåg on 19/07-1941, while escorting the steamer HELGA INA to Stavanger.

REMARKS: The information regarding this ship's final fate is very unclear.
According Mr Nils Eivind Olsen, whose father was the chief engineer on board that time, telling:
My father told me much about the neutral watch keeping duty.
He said, they were forced to abandon and destroy the ship after the surrender in April. The ship was fuelled by diesel oil. The crew tapped the ship for diesel oil and lube oil and gave it to the fishermen in the area. The engine was destroyed by sledgehammers, and the skip was scuttled, and then on foot they went home to Sandefjord. After a while the Germans came and arrested him. He was locked up at Grini for this episode. Well, that was how he told the history.

 • FIRERN (I)

  FIRERN (I)
 • FIRERN (I)

  FIRERN (I)
 • FIRERN (I)

  FIRERN (I)
 • FIRERN (I)

  FIRERN (I)

MERK: Det er litt sprikende opplysninger om denne båtens endelikt.
Ifølge Nils Eivind Olsen, hvis far var maskinsjef om bord forteller:

Far fortalte mye om tiden som nøytralitets vakt. Han sa de ble tvunget til å oppgi båten etter Norge hadde kapitulert. Båten ble fyra med dieselolje. De tappet dette, pluss smøreoljen og gav dette til distriktets fiskere. Maskinen ble så slått i stykker med slegge, båten senket, og så gikk de på beina hjem til Sandefjord. Etter en stund ble han arrestert av Tyskerne og satt i tysk fangenskap på Grini. For denne episoden. Vel slik fortalte han, historien.

DEN NORSKE MARINES BEVOKTNINGSBÅT FIRERN
En historie om FIRERN'S krigstjeneste 1940, slik min far Nils Erling Olsen fortalte den:
Nils Erling Olsen var født i 1910, og reiste første gangen til sjøs i 1928. Han seilte i maskinen på forskjellige hvalkokerier. I 1939 hadde han 5 års læretid ved skipsverft (verkstedtid), og 6 års fartstid. Han hadde avlagt alle maskinist eksamener, og var sertifisert maskinsjef både i motor og damp. Han hadde avtjent verneplikt i den Kongelige Norske marine som elektriker/motormann på undervannsbåten B2.
         Høsten 1939 ble han innkalt til mobiltetstjeneste, og tjenestegjorde som Maskinsjef (Chief) på hvalbåten FIRERN som var bortleid til Den Norske Marine som vaktbåt. FIRERN patruljerte Norskekysten, Skagerak , sørlandskysten, og vestlandskysten som nøytralitetsvakt.
         Februar 1940, var fartøyet i nærheten av Jøssingfjorden og slutta seg til to andre Norske marinefartøy. Disse to forfulgte et større tysk tankskip, som viste seg å være ALTMARK. I nærheten av ALTMARK dukket flere engelske mellomstore marinefartøyer opp.
         Mannskapet på FIRERN visste ikke hva de var på vei mot, om kvelden den 15.februar. Engelskmennene fyrte flere varselskudd, men ALTMARK neglisjerte alle forsøk på å få skipet til å stoppe, og smatt inn i Jøssingfjorden. En engelsk destroyer fulgte etter ALTMARK inn iden trange fjorden.
         Min far beskriver det gnyet og gnistregnet som oppstod da de to skipene støtte sammen, Etter glimrende manøvrering, greide den engelske destroyeren COSSACK og presse det tyske skipet, slik at bording ble mulig. Det var også mulig og høre ropene fra alle de frigitte fangene. Dette var sjøfolk fra den engelske handelsflåten, som var tatt til fange av lommeslagskipet GRAF SPEE i Sydatlanteren. Engelskmennene visste nok om dette og hadde søkt lenge etter ALTMARK.
         Far forteller at de hadde ordre om å skyte hvis engelskmennene brøt Norsk nøytralitet, men beskjeden fra COSSACK var klar: STAY OFF! Hva som videre hendte er klar historie, dette var en fjær i hatten for engelskmennene, men Hitler ble så provosert av hendelsen at han fremskyndte invasjonen av Norge.
         FIRERN ble i dette farevannet og ved krigsutbruddet den 9. april var skipet i nærheten av Flekkefjord. De øvrige Norske styrker overga seg til den tyske okkupasjonsmakten etter hvert, jeg tror bare kampene i Narvik pågikk. Far forteller videre at det kom oppfordringer om og overgi båten, og han sa at det ville bli tatt represalier hvis de ikke overgav båten. De holdt det gående i tre uker etter okkupasjonen.
         Han fortalte videre at grunnet stort press om replisalier besluttet de og oppgi båten. Men først ble smørolje og dieselolje (båten ble fyra med diesel) tappet opp og gitt til lokale fiskere Deretter ble maskinen ødelagt med slegge og båten sunket. Deretter gikk de på beina, hjem til Vestfold og Sandefjord, mesteparten av tiden om natta.
         Dette er så langt hans historie Jeg ser at det er en annen offentlig versjon., men til slutt vil jeg nevne tre ting som underbygger min fars historie. Det ble nevnt at mannskapet forlot båten grunnet maskinhavari. Dette nekter jeg og tro var grunnen. Dette var erfarende hvalbåtmaskinister som kunne takle de meste havarier. Og de var mestere i allslags improvisasjon.
         Senere i krigen ble min far arrestert mistenkt for motstandsarbeide av tyskerne, men hoved tiltalen var hva som skjedde med marinens bevoktningsbåt FIRERN. Han satt lenge i fangenskap på Grini for dette.
         I flere år, etter krigen, mottok vi en stor pakke med kokt hummer fra Flekkefjord. Dette husker jeg godt for jeg måtte gå til posthuset og hente pakka. Og det spesielle som gjør at jeg husker episoden, var at det rant vann av pakka.
         Grunnen til at jeg skriver historien nå er at jeg har kommet over opplysninger om FIRERN hos LARDEX.
Kodal, 9.februar 2007
Nils Eivind Olsen

Kilde: Narve Sørensen, DnV reg.-1934. www.warsailors.com, Norske Rederier Gjennom 50 År, T. Berge,”Senkninger og Forlis Fra Åna Sira til Haugesund 1939 – 1945”, Nils Eivind Olsen
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversenn
   
https://www.lardex.net