MOSHILL (I)

Tilbake til søk
MOSHILL (I)
Nasjonalitet
Panama
Skipstype
Off nr 5105570
Klassifisering DnV +1A1
Kallesignal (LLGF)
Byggeår 1940/09
Leveringsmåned Mai
Byggenr 125
Bruttotonn/BT 2.964
Nettotonn/NT 1.719
Dødvekt/TDW 2.750
Drektighet Ikke reg
Kilolast Ikke reg
Skrog LOA 98,02 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 14,08 m
Dypgående 7,95 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Motorskip Fryse-/kjøleskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for stykkgods og fryselast
Hastighet 18,4 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 4 x lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 177.000 kub. ft. 10 x bommer; 2 x 5 t, 8 x 3 t. 10 vinsjer.
Kjeletype 1 x donkeykjel
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motordetaljer Sulzer 7RD60, 2-takt/enkeltv., 7-sylindret, syl. dim.: 600 x 1.040 mm, 3.300 BHK
Maskin-/motorbygger Sulzer Bros., Winterthur, Sveits
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1938 Kontrahert av Anders Jahre, Sandefjord. Kontrakt underskrevet og skipet bestilt 14/10-1938.
1939 Kontrakten ble solgt til Martin Mosvold, Farsund i byggeperioden. Sjøsatt i november,
1940 Bygget som MOSHILL av Framnæs mek. Verksted, Sandefjord for Neptune Shipping Ltda S.A. (Martin Mosvold, Farsund), Cristobal, Panama. MOSHILL gikk prøvetur 06/06 og oppnådde 18,4 knop i gjennomsnitt. Enkelte anledninger målt til 18,7 knop målt på målepunktene mellom Ødegårdsbåen og Kvernberget i Sandefjordfjorden hvor Framnæs mek. Værksted hadde sine målepunkter.
Ferdigstilt 30/08 som MOSHILL for Die Deutsche Kriegsmarine. Overtatt av tyske myndigheter i september og satt i fart på norskekysten.
1942 Registrert 01/11 på Deutsches Reich (Rud. Chr. Gribel), Stettin, Tyskland. (Rapportert muligens omdøpt til ELLEN GE).
1945 Ved krigens slutt lå MOSHILL i Bergen fullastet med fiskefileter klar for utskipning til Hamburg. Fiskefiletene forble i Norge. Tilbakelevert 13/06 og registrert som MOSHILL for A/S Mosvold Shipping Co. (Martin Mosvold), Farsund. MOSHILL gikk i ballast til New York i sin første sivile tur hvor den ble lastet med kjøtt for Bremerhafen beregnet på amerikanske styrker stasjonert i Tyskland. Den gikk tilbake til amerikanske farvann og gikk 9 turer med bananer mellom Costa Rica og USA. Fra USA til Santos, Chile i ballast og lastet bomull for Melbourne i Australia.
1946 I Melbourne og Fremantle lastet den 78.000 kasser epler (antatt antall epler ca. 9 millioner!). Denne lasten var beregnet for Norge og ble losset i Oslo dagen etter St. Hans. Den største eplelasten som var kommet til Norge på en kjøl noen gang. Turen fra Australia til Norge ble tilbakelagt på 30 døgn. Kaptein var Magne Abrahamsen.
1957 Solgt i desember til Soc. Siciliana Servici Maritimi S.p.A., Palermo, Italia. Omdøpt til ERITREA.
1965 Solgt til Great Pacific Nav. Co. Ltd, Keelung, Taiwan. Omdøpt til CHEN TAI.
1969 Hugget i november i Kaohsiung, Taiwan.

1938 Contracted by Anders Jahre, Sandefjord. Contract signed and the ship ordered 14/10-1938.
1939 The contract was sold to Martin Mosvold, Farsund during the construction period. Launched in November.
1940 Built as MOSHILL by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Neptune Shipping Ltda S.A. (Martin Mosvold, Farsund), Cristobal, Panama. MOSHILL went on sea trail 06/06. She measured 18.4 knots on the sea trail on average. Some occasions measured at 18.7 knots measured at the measuring points between Ødegårdsbåen and Kvernberget in Sandefjordsfjorden where Framnæs mek. Værksted had its measuring points.
Completed 30/08 as MOSHILL for Die Deutsche Kriegsmarine. Taken over by the German authorities in September and set in service on the Norwegian coast.
1942 Registered 01/11 at the Deutsches Reich (Rud. Chr. Gribel), Szczecin, Germany. (Reported possibly renamed ELLEN GE).
1945 At the end of the war, MOSHILL was in Bergen fully loaded with fish fillets ready for shipment to Hamburg. The fish fillets remained in Norway. Returned to owner 13/06 and registered as MOSHILL for A/S Mosvold Shipping Co. (Martin Mosvold), Farsund.
MOSHILL went in ballast to New York in its first civilian trip where it was loaded with meat for Bremerhafen intended for American forces stationed in Germany. It returned to US waters and made 9 banana trips between Costa Rica and the United States. From the USA to Santos, Chile in ballast and loaded cotton for Melbourne in Australia.
1946 In Melbourne and Fremantle it loaded 78,000 cases of apples (estimated number of apples about 9 million!). This load was intended for Norway and was unloaded in Oslo the day after St. Hans (23/06). The largest load of apples that had ever come to Norway on one keel. The trip from Australia to Norway was completed in 30 days. Captain was Magne Abrahamsen.
1957 Sold in December to Soc. Siciliana Maritime Services S.p.A., Palermo, Italy. Renamed ERITREA.
1965 Sold to Great Pacific Nav. Co. Ltd., Keelung, Taiwan. Renamed CHEN TAI.
1969 Broken up in November in Kaohsiung, Taiwan.

  • MOSHILL (1)

    MOSHILL (1)
  • MOSHILL (I)

    MOSHILL (I)
  • MOSHILL (1)

    MOSHILL (1)
Kilde: Jubileumsboken «A/S Framnæs mek. Værksted 1898-1948» v/Hans Bogen, Starke, Lloyd’s, DnV, Sverre Johansen, skipshistorie.net, «gamle lardex»
Fra Lardex arkivet
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen, Sverre Johansen og Steinar Norheim
   
https://www.lardex.net