DS/HVB SYDOSTLANDET

Tilbake til søk
SYDOSTLANDET
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Byggeår 1932/09
Leveringsmåned September
Byggenr 108
Bruttotonn/BT 259
Nettotonn/NT 88
Skrog LOA 37,49 m
Bredde 7,28 m
Dypgående 4,26 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Iildrørskjel (fire tube boiler)
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1932 - 1933
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1932 Bygget som SYDOSTLANDET ved Framnæs mek. Verksted, Sandefjord for A/S Thor Dahl.
1933 Solgt til Irvin & Johnsen (SA) Ltd, Cape Town 07/06-1933. Registrert i Cape Town. Satt I fangst for kokeriet TAFELBERG fra sesongen 1933/34.
1934 Resultat av sesongen 1933/34 ble 128.000 fat med 8 hvalbåter. Overført til Kerguelen Sealing & Whaling Co. Ltd, Cape Town med samme disponent. På fangst i Sydishavet med TAFELBERG sesongen 1934/35.
1935 Sesongen 1934/35 ble resultatet 129.000 fat hvalolje med 12 hvalbåter og en landstasjon i Saldanha Bay. Total bemanning på 308 mann. Norsk Representant var A. C. Olsen Sandefjord.
Gikk til Sydishavet med TAFELBERG for sesongen 1935/36 med 9 andre hvalbåter. Bestyrer for sesongen er Christian Simonsen. Sesongen starter 01/12.
1936 Fangsten avsluttes 14/03. Sesongen 1935/36 ble resultatet 125.806 fat hvalolje med totalt 12 hvalbåter og en landstasjon i Saldanha Bay. Total bemanning var på 308 mann.
Norsk Representant var A. C. Olsen Sandefjord. Gikk til Sydishavet med TAFELBERG for sesongen 1936/37.
1937 Sesongen avsluttes 07/03-1937. TAFELBERG går til Sandefjord etter anløp i Cape Town. Hvalbåtene legges opp i Cape Town for sommeren. Resultatet for sesongen 1936/37 ble 81.663 fat hvalolje og 714 fat spermolje med 12 hvalbåter og en landstasjon i Saldanha Bay. For sesongen 1937/38 i fangst med 11 hvalbåter TAFELBERG gikk fra Sandefjord 05/10 og gikk til Trinidad for bunkring med ankomst 21/10. Videre til Cape Town og ankom 14/11. Kokeriet og hvalbåter gikk videre til fangstfeltet fra Cape Town.
1938 Resultatet for sesongen 1937/38 ble 118.512 fat hvalolje og 331 fat spermolje med 12 hvalbåter. Deltar i fangst for kokeriet TAFELBERG sesongen 1938/39
1939 Resultatet for sesongen 1938/39 ble 99.201 fat hvalolje og 1.808 fat spermolje med 12 hvalbåter. I fangsten var det 576 blåhval, 570 finhval og 24 spermhval. Etter endt sesong 1938/39 går TAFELBERG innom Cape Town og ankom Sandefjord 12/04. Hvalbåtene legges opp i Cape Town utenom ODBERG som også gikk via Cape Town før ankomst Sandefjord 12/04.
1940 Kokeriet blir satt under MOWT kommando.
1941 Satt under kommando Syd-Afrikanske marine. Omdøpt HMSAS SYDOSTLANDET med T-33. Ombygget og tatt i bruk som minesveiper.
1942 Grunnstøtte og sank 06/04-1942 i dårlig vær ca. 4,5 nautiske mil nord for Umgenielvens utløp ved Durban, Sør-Afrika. Totalt tap.

1932 Built as SYDOSTLANDET by Framnæs Mek. Værksted, Sandefjord for A/S Thor Dahl. 1933 Sold to Irvin & Johnsen (SA) Ltd, Cape Town 07/06-1933. Registered in Cape Town. Catching for the floating factory TAFELBERG from the season 1933/34. 1934 The result of the season 1933/34 became 128.000 barrels with 8 catchers. Transferred to Kerguelen Sealing & Whaling Co. Ltd, Cape Town. Managers remains the same. Catching in the South Sea with the TAFELBERG season 1934/35. 1935 The 1934/35 season resulted in 129.000 barrels of whale oil with 12 whalers and a land station in Saldanha Bay. Total staff of the expedition was 308 men. Norwegian representative was A. C. Olsen Sandefjord. Went to the Southern Seas with TAFELBERG for the 1935/36 season with 9 other catchers. The manager for the season is Christian Simonsen. The season starts 01/12. 1936 The whaling season ends on 14/03. The 1935/36 season resulted in 125.806 barrels of whale oil with a total of 12 whales and a land station in Saldanha Bay. Total staffing was 308 men. Norwegian Representative was A. C. Olsen Sandefjord. Went to the Southern Ocean with TAFELBERG for the 1936/37 season. 1937 The season ends 07/03-1937. TAFELBERG goes to Sandefjord after calling in Cape Town. The catchers are laid up in Cape Town for the summer. The result for the 1936/37 season was 81,663 barrels of whale oil and 714 barrels of sperm oil with 12 whalers and a land station in Saldanha Bay. For the season 1937/38 whaling with 11 whale catchers. TAFELBERG departed from Sandefjord 05/10 and went to Trinidad for bunkering with arrival 21/10. Continue to Cape Town and arrive at 14/11. The factory and catchers proceed to the whaling ground from Cape Town. 1938 The result for the 1937/38 season was 118,512 barrels of whale oil and 331 barrels of sperm oil with 12 whales. Participates in whaling for the factory TAFELBERG season 1938/39. 1939 The result for the 1938/39 season was 99.201 barrels of whale oil and 1.808 barrels of sperm oil with 12 whale catchers. In the catch there were 576 blue whales, 570 fine whales and 24 sperm whales. After the end of 1938/39, TAFELBERG enters Cape Town and arrived at Sandefjord 12/04. The whaling catchers are laid up in Cape Town except for ODBERG which also went via Cape Town before arriving at Sandefjord 12/04. 1940 The factory is under control of the MOWT. 1941 Committed to the South African Navy. Renamed HMSAS SYDOSTLANDET marked with T-33. Rebuilt and used as a minesweeper. 1942 Gounded and sank 06/04-1942 in bad weather abt. 4.5 nautical miles north of Umgenielven's outlet at Durban, South Africa. Total loss.
  • SYDOSTLANDET

    SYDOSTLANDET
Kilde: DnV reg. 1935
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Narve Sørensen
   
https://www.lardex.net