M/T THORSHØVDI (I) Tilbake til søk
THORSHØVDI (I)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr 5614839
Klassifisering DnV +1A1 Tankskip for oljelast
Kallesignal LJPG
Byggeår 1937/09
Leveringsmåned Sept.
Byggenr 172
Bruttotonn/BT 9.944
Nettotonn/NT 5.889
Dødvekt/TDW 14.710
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 510,8' (155,69 m)
Skrog LBP 492,9’ (150,23 m)
Bredde 66,1' (20,14 m)
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) 28’ 4” (8,65 m)
Skipsbeskrivelse Motortanker
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for frakt av oljeprodukter
Hastighet 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 2 x hjelpekjeler (ildrørskjel/fire tube boilers), oljefyrt m/kunstig trekk. Damptrykk: 170 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Kompass, peileapparat (DF), ekkolodd
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Radiotelefoni og telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer MAN, 2-takt, dobbeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 600 X 1.100 mm, 4.100 BHK
Maskin-/motorbygger Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg AG, Augsburg, Tyskland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1937 - 1940
Norge
1940 - 1943 minesprengt
Storbritannia
1943 - 1946
Storbritannia
1943 - 1946
Norge
1954 - 1960
Norge
Sted Hamburg
Reg havn Sandefjord

1936 I et sirkulære utsendt av styret i A/S Odd 28/11 fremgår det at selskapet styre «mener at det er rimelig at A/S Odd, som jo i sin hvalfangstbedrift har behov for transportbåter anskaffer seg en tankbåt» Opprinnelig kontrahert av Unilever Ltd., London tidlig i 1936. Kontrakten solgt til A/S Odd i desember samme år.
1937 Bygget som motortanker THORSHØVDI ved Deutsche Werft AG, Finkenwerder, Hamburg, Tyskland for A/S Odd (A/S Thor Dahl,) Sandefjord. Sjøsatt 21/08-1937 som verkstedets bygg nr. 172A. Levert til eierne i september. Under prøveturen hadde hun Nazi-flagget i flaggstangen akter.
1940 Tjente under the Admirality, London som ”Royal Fleet Auxiliary” fra april måned. RFA THORSHØVDI av Sandefjord var ett av 23 norske skip med denne krigsstatus
1943 Ankom Gibraltar i begynnelsen av august og droppet ankeret i Gibraltar (Algeciras) bukten i det man kalte for Admiralty Harbour. Mottok ordere om å forhale til en annen ankerplass 03/08 inntil man skulle seile videre. Hun hadde en last på 10.690 tonn tungolje. Ankeret ble droppet på vestsiden av bukten, tettere opp mot spanske kysten om kvelden 03/08. Italienske sabotører festet miner til bunnen på THORSHØVDI og et par andre fartøy. Tidlig på morgenen 04/08 eksploderte minen og THORSHØVDI brakk i to men var fremdeles flytende. Olje fra tankene sprutet over det hele og skipet sank ned på midten ved sentertank nr. 6. Høye lyder fra skroget kunne høres og fartøyet ble forlatt da man var redd fartøyet skulle brekke i to. Alle fra besetningen overlevde så ingen liv gikk tapt. Lastetankene ble frigjort for verdifull olje.
Mannskapet kom tilbake og THORSHØVDI ble slept over på Gibraltarsiden. Fartøyet var delt men fløt på tomme tanker. Akterskipet ble etterlatt i Gibraltar, mens forskipet ble slept til Bona, Algerie.
1945 THORSHØVDI ble sett på som total loss av forsikringsselskapene 09/04. Vraket lå fremdeles med forskipet i Bona, Algerie og akterskipet i Gibraltar. Akterskipet ble slept til Bona og ankom Bona 11/12.
1946 Etter krigen solgt av assurandøren. Vraket ble solgt til rederiet Skips A/S Oiltank (Georg Vefling), Tønsberg. Skipet ble slept til Newcastle for reparasjon. Satt ifart som MT GIERT TORGERSEN av Tønsberg. Gikk inn på kontrakt med ESSO
1954 Solgt til Tønsberg Hvalfangeri, Tønsberg i juni for £ 187.500 (NOK 3.750.000), ombygget til tank/transportskip ved Kieler Howaldtswerke, Kiel etter tegninger og ideer fra Nils Erling Olsen, bestyrer ved Husvik Harbour, Syd-Georgia (senere teknisk inspektør ved Thor Dahls rederi). Det ble bl.a. bygget lugarplass for 300 hvalfangere.
02/11-54 omdøpt til TEIE under Tønsbergs Hvalfangeri, Tønsberg
Ble satt i fart som tank/transportskip for selskapets Husvik Harbour stasjonen på Syd Georgia, og leilighetsvis sluttet i ordinær tankfart.
1960 Solgt til A/S Albion Star, Sandefjord for £ 100.000 og omdøpt til TOTA og registrert i Sandefjord
1964 I januar ankommer Eriksberg Mek.Verksted i Gøteborg for bruk som losjiskip.
1970 Hugget i Santander

Fremdrift: 1 x dieselmotor, type MAN-Nürnberg, 2-takt/dobbeltv. 6-sylindret, syl.dim.: 600 x 1.100mm, 4.100 BHK v/116 o.min. Bygget av Maschinenfabriek Augsburg-Nürnberg (MAN) A.G, Augsburg, Tyskland.

1936 In a circular issued by the board of A/S Odd on 28/11, it appears that the company's board "believes that it is reasonable that A/S Odd, which needs transport boats in its whaling business, acquires a tanker" Originally contracted by Unilever Ltd., London early in 1936. The contract sold to A/S Odd in December of the same year.
1937 Built as motor tanker THORSHØVDI at Deutsche Werft AG, Finkenwerder, Hamburg, Germany for A/S Odd (A/S Thor Dahl,) Sandefjord. Launched 21/08-1937 as the workshop's building no. 172A. Delivered to the owners in September. During the trial run, she had the Nazi flag on the flagpole aft.
1940 Served under the Admirality, London as a Royal Fleet Auxiliary from the month of April. RFA THORSHØVDI of Sandefjord, Norway was one of 23 norwegian ships carrying this warstatus.
1943 Called Gibraltar in early August and dropped anchor in the Bay of Gibraltar (Algeciras) in what was called Admiralty Harbor. Received orders to shift to another anchorage 03/08 until one was to sail on. She had a load of 10,690 tons of heavy oil. The anchor was dropped on the west side of the bay, closer to the Spanish coast in the evening of 03/08. Italian saboteurs attached mines to the bottom of THORSHØVDI and a couple of other vessels. Early in the morning 04/08 the mine exploded and THORSHØVDI broke in two but was still floating. Oil from the tanks splashed all over and the ship sank in the middle at center tank no. 6. Loud noises from the hull could be heard and the vessel was abandoned as it was feared the vessel would break in two and sink. Everyone from the crew survived so no lives were lost. The cargo tanks was emptied for valuable fuel.
The crew returned and THORSHØVDI was dragged over to the Gibraltar side. The vessel was divided but floated on empty tanks. The stern was left in Gibraltar, while the foreship was towed to Bona, Algeria.
1945 THORSHØVDI was seen as a total loss by the insurance companies 09/04. The wreck was still with the foreship in Bona, Algeria and the stern in Gibraltar. The stern was towed to Bona and arrived in Bona 11/12.
1946 After the war sold by the insurer to the company Skips A/S Oiltank (Georg Vefling), Tønsberg. The ship taken to Newcastle for repair. Put in service as motor tanker GIERT TORGERSEN, Tønsberg. Started her new career chartered by Esso.
1954 Sold to Tønsberg Hvalfangeri, Tønsberg, Norway in June for £ 187.500 (NOK 3.750.000) and converted to a combined tanker and supply ship at Kieler Howaldtswerke, Kiel according sketches prepared by the whaling manager at Husvik Harbour, South-Georgia, Mr. Nils Erling Olsen. The ship was equipped with cabin capacity for 300 whalers.
On 02/11-54 service for Tønsberg Hvalfangeri, Toensberg, Norway, renamed TEIE.
Started serving as tank/supply ship for the companies whaling station Husvik Harbour, South Georgia, and occationally put in to regular tanker trade.
1960 Sold to A/S Albion Star, Sandefjord for £ 100.000 and renamed TOTA of Sandefjord.
1964 Arrived Eriksberg Mek.Verksted, Gothenburg, Sweden in January for service as accommodation for temporary yard workers.
1970 Sold to breaking in Santander

 • THORSHØVDI (I)

  THORSHØVDI (I)
 • THORSHØVDI (I)

  THORSHØVDI (I)
 • THORSHØVDI (I)

  THORSHØVDI (I)
 • THORSHØVDI (I)

  THORSHØVDI (I)
 • THORSHØVDI (I)

  THORSHØVDI (I)
 • THORSHØVDI (I)

  THORSHØVDI (I)
 • THORSHØVDI (I) som RFA THORSHØVDI

  THORSHØVDI (I) som RFA THORSHØVDI
 • THORSHØVDI (I)

  THORSHØVDI (I)
 • THORSHØVDI (I) som RFA THORSHØVDI

  THORSHØVDI (I) som RFA THORSHØVDI
 • THORSHØVDI (I) som RFA THORSHØVDI

  THORSHØVDI (I) som RFA THORSHØVDI
 • THORSHØVDI (I)

  THORSHØVDI (I)
 • THORSHØVDI (I) som RFA THORSHØVDI

  THORSHØVDI (I) som RFA THORSHØVDI
 • THORSHØVDI (I)

  THORSHØVDI (I)
 • THORSHØVDI (I)

  THORSHØVDI (I)
 • THORSHØVDI (I) som TEIE

  THORSHØVDI (I) som TEIE
 • THORSHØVDI (I) som TEIE

  THORSHØVDI (I) som TEIE
Kilde: Oppdatering via Ragnar Andersen, DnV reg.1953, Ulf W. Gustavsen, www.warsailors.com
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen