DS/HVB SUDERØY XIV

Tilbake til søk
SUDERØY XIV
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5288554
Klassifisering DnV+1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDLI
Byggeår 1941/12
Leveringsmåned Desember
Byggenr 131
Bruttotonn/BT 360
Nettotonn/NT 124
Skrog LOA 152,0’ (46,32 m)
Skrog LBP 140,9’ (42,94 m)
Bredde 26,4’ (8,04 m)
Dybde (i riss) 15,1’ (4,60 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x hoveddamp kjeler (vannrørskjeler/water tube boiler) med overhetere. Samlet heteflate: 5.080 kv/ft. Arbeidstrykk 250-225 psi.
Kjelebygger Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
Hjelpemaskineri 2 x stempel dampmaskin m/gen.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Radar, gyro kompass, peileapparat, ekkolodd
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2x2-trinns ekspansjon, 4-sylindret, syl. dia.: 13,8"-32,3"-32,3"-13,8", slag 30,5", 284 NHK/2.200 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Frisch, Aarhus, Danmark
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1941 Bygget som bevoktningsbåt MÜCKE ved Marinens Hovedverft, Horten for Die Deutsche Kriegsmarine. Sjøsatt 20/09, levert 15/12. Satt i tjeneste som MÜCKE NB 18. Erstattet MÜCKE NB 18 som ble bombet og senket av engelske Hudson fly utenfor Bergen 11/10.
Det ble kun bygget to hvalbåter ved Marinens Hovedverft. Bygg 131 MÜCKE og søsterskipet bygg 132 SEEBÄR (senere KOS 34).
1942 Satt i tjeneste for tyske marine fra 01/05 sammen med søsterskipet SEEBÄR ved 53. Vorpostenflottille, Måløy med kjennetegn V 5304. Omdøpt SEEHUND. Avdelingen var opprettet 23/12-1940 grunnlagt på norske hvalbåter til forsvar og bevoktning av den norske vestkysten.
I mars dette år ble Horten Hovedverft omdøpt til Kriegsmarinewerft Horten.
1944 Skadet 27/10 i en eksplosjon nord av Holmengrå fyr. Satt på land ved Dingja. Brakt flott og slept til Leirvik for reparasjon.
1945 Som en del av 53. Vorpostenflottille, Måløy, og eskorte fartøy, ble hun senket av raketter fra fly 15/01 i et angrip på Leirvik av 16 engelske Mosquito jagere fra RAF 143 skvadron. 6 britiske og 3 tyske fly gikk tapt i slaget.
1949 Vraket solgt til John Strand m. fl., Leirvik.
1950 Hevet i mai av Norsk Bjergningskompagni. Solgt til Hvalfanger-A/S Suderøy (Knut Knutsen OAS), Haugesund. Slept til Kaldnes Mek. Verksted, Tønsberg for reparasjoner.
1951 Ferdig reparert med ny dampmaskin installert. En stempel dampmaskin type dobbel to-trinns ekspansjon. 4-sylinderet, syl. dia.: 13,8’’-32,3’’-32,3’’-13,8’’, slag/stroke: 30,5’’. 1.800 IHK (284 NHK). Bygget i 1941 av A/S Frichs, Århus, Danmark. Installert 2 nye vannrørs dampkjeler med overheter. Samlet heteflate: 5.080 kv/ft. Arbeidstrykk 250/225 PSI før/etter overh. Bygget av Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA. Levert 16/10 som SUDERØY XIV.
Ny tonnasje 370 brt, 124 nrt.
Deltok i isen med kokeriet SUDERØY som fangstbåt sesongen 1951/52.
1952 Deltar som fangstbåt med SUDERØY-ekspedisjonen sesongen 1952/53. Skytter var Jørgen Hansen, Lauve.
1953 Deltar som fangstbåt med SUDERØY-ekspedisjonen sesongen 1953/54. Skytter var Jørgen Hansen, Lauve.
1954 Deltar som fangstbåt med SUDERØY-ekspedisjonen sesongen 1954/55. Skytter var Jørgen Hansen, Lauve.
1955 Deltar som fangstbåt med SUDERØY-ekspedisjonen sesongen 1955/56. Skytter var Oscar Karlsen, Råde
1956 Deltar som fangstbåt med SUDERØY-ekspedisjonen sesongen 1956/57.
1957 Deltar som fangstbåt med SUDERØY-ekspedisjonen sesongen 1957/58.
1958 Deltar som fangstbåt med SUDERØY-ekspedisjonen sesongen 1958/59. Skytter var Nils Marthinsen, Onsøy/Durban
1959 Solgt til Norges Hvalfangstforbund, Sandefjord i august sammen med kokeriet og fem andre hvalbåter. I september videre solgt til Aksjeselskapet Kosmos, Sandefjord. (Anders Jahre), Sandefjord. Omdøpt til SUD.
I fangst med KOSMOS III- ekspedisjonen som bøyebåt. Skytter var Harald B. Hansen dy, Årøsund.
1960 Solgt i august til The Union Whaling Co. Ltd, Durban, Sør-Afrika. Overlevert i Durban 19/04. Omdøpt til R. K. FRAAY.
Satt i fangst for landstasjonen Premier på the Bluff i Durban.
1961 I fangst for landstasjonen Premier på the Bluff i Durban
1962 I fangst for landstasjonen Premier på the Bluff i Durban
1963 I fangst for landstasjonen Premier på the Bluff i Durban
1965 I fangst for landstasjonen Premier på the Bluff i Durban
1971 Solgt til hugging. Hugging begynte 01/10 ved K. Nathan (Pty.) Ltd, Durban.
1975 Union Whaling nedla hvalstasjonen og en av verdens kanskje største og mest moderne stasjoner ble lagt ned. Tiden hvor lukten fra hvalstasjonen preget Durban var over.
Armeen tok over landstasjonen og den ble benyttet som treningsfelt for Special Forces.

1941 Built as patrol boat MÜCKE at Marinens Hovedverft, Horten for Die Deutsche Kriegsmarine. Launched 20/09, delivered 15/12. Put to service as NB 18 MÜCKE for replacement of the former NB 18 MÜCKE sunk by British Hudson aircrafts off Bergen 11/10.
Only two whale catchers were built at the Marinens Hovedverft. Building 131 MÜCKE and sister ship build 132 SEEBÄR (later KOS 34).
1942 Set in service for German navy from 01/05 along with sister ship V 5303 SEEBÄR with the 53. Vorpostenflottille, Måløy with identity V 5304. Renamed V 5304 SEEHUND. The flotilla was established on the basis of Norwegian whaling catchers 23/12-1940 for defense and guarding of the Norwegian west coast.
In March this year, Horten Hovedverft was renamed Kriegsmarinewerft Horten by the Germans.
1944 Damaged 27/10 in an explosion north of Holmengrå Light. Beached at Dingja. Refloated and towed to Leirvik for repairs.
1945 AS a part of the 53. Vorpostenflottille, Måløy, she was sunk by rockets from aircraft 15/01 in an attack on Leirvik of 16 English Mosquito fighters from RAF 143 squadron. 6 British and 3 German aircraft were lost in the battle.
1949 Wreck sold to John Strand and others of Leirvik.
1950 Raised in May by Norsk Bjergningskompani. Sold to Hvalfanger-A/S Suderøy (Knut Knutsen OAS), Haugesund. Towed to Kaldnes Mek. Verksted, Tønsberg for repairs.
1951 Completed with a new steam reciprocating engine installed. A double compound, 4-cylinders with cyl. diam.: 13,8’’-32,3’’-32,3’’-13,8’’, stroke: 30,5’’. Power 1.800 IHK (284 NHP). Built in 1941 by A/S Frichs, Århus, Denmark.
Installed two new water tube boilers with superheater. Total heating area: 5.080 ft². Working pressure 250-225 psi. Built by Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
New tonnage 370 grt, 124 nrt.
Delivered 16/10 as SUDERØY XIV. Participated as catcher with the factory SUDERØY for the season 1951/52.
1952 As catcher for SUDERØY-expedition the season 1952/53. Shooter was Jørgen Hansen, Lauve.
1953 As catcher for SUDERØY-expedition the season 1953/54. Shooter was Jørgen Hansen, Lauve.
1954 As catcher for SUDERØY-expedition the season 1954/55. Shooter was Jørgen Hansen, Lauve
1955 As catcher for SUDERØY-expedition the season 1955/56. Shooter was Oscar Karlsen, Råde
1956 As catcher for SUDERØY-expedition the season 1956/57.
1957 As catcher for SUDERØY-expedition the season 1957/58.
1958 As catcher for SUDERØY-expedition the season 1958/59. Shooter was Nils Marthinsen, Onsøy/Durban
1959 Sold to in August to Norwegian Whaling Association, Sandefjord together with the factory and five other catchers. Sold in September to A/S Kosmos (Anders Jahre), Sandefjord. Renamed SUD.
Catching for KOSMOS III-expedition as buoy boat. Shooter was Harald B. Hansen dy.
1960 Sold in August to The Union Whaling Co. Ltd, Durban, South Africa. Delivered in Durban on 19/04. Renamed R. K. FRAAY.
Set to catch for shore whaling station Premier at the Bluff in Durban.
1961 Catching for the shore whaling station Premier at The Bluff in Durban
1962 Catching for the shore whaling station Premier at The Bluff in Durban
1963 Catching for the shore whaling station Premier at The Bluff in Durban
1965 Catching for the shore whaling station Premier at The Bluff in Durban
1971 Sold to breaking. Breaking commenced 01/10 at K. Nathan (Pty.) Ltd, Durban.
1975 Union Whaling shut down the whaling station and one of the world's perhaps largest and most modern stations was shut down. The time when the smell from the whaling station characterized Durban was over.
The army took over the station and it was used as a training field for Special Forces.

  • SUDERØY XIV

    SUDERØY XIV
Kilde: Starke, DnV, Lloyd’s, Skipet 1/89 ved Dag Bakka jr, boka «Knut Knutsen OAS» av Tor Inge Vormedal, boken «På alle hav-skipene i Anders Jahres rederi»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Per Sundfær, Steinar Norheim og Ragnar Iversen.
   
https://www.lardex.net