DS/HVB STAR XIV

Tilbake til søk
STAR XIV
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5213169
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDJM
Byggeår 1929
Leveringsmåned Juli
Byggenr 299
Bruttotonn/BT 247
Nettotonn/NT 81
Skrog LOA 35,14 m
Bredde 7,25 m
Dypgående 4,11 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 14' x 11', oljefyring, 3 fyrganger, damptrykk: 200 PSI, Heteflate (HF): 2.253 kv/ft
Kjelebygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri 2 x stempel dampmaskin m/gen.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, Nyland, 3-syl., dia. 13,8"-22"-37,5", slag 24", 135 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1968 - 1973
Norge
1973 - 1984
Norge
1984 - 1987
Norge
1987 - 1991
Norge
1991 - 1992 hugget
Norge
Sted Oslo
Reg havn Sandefjord

1929 Bygget som hvalbåt STAR XIV ved Nylands mek.Verksted, Oslo for Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen og Magnus Konow), Sandefjord. Sjøsatt 27/06 og overlevert 30/07
Satt i fangst for Hvalfanger A/S Rosshavet fra sesongen 1929/30
1931 Kokeriet i opplag sesongen 1931/32.
1934 Ankom verkstedet på Framnæs 24/04 for en kort dokking frem til 26/04. Ankom verkstedet igjen 25/07 for dokking og vedlikehold. For 1934/35 sesongen ble det sluttet en kontrakt med A/S Elektrisk Hvalskyting om innstallasjon av et aggregat for elektrisk avlivning av hval. Dette skulle prøves ut uten omkostninger for rederiet. Forhaler til lagerplass for oppstoring 01/10. Forlater Sandefjord med kurs for Sydishavet 10/10.
1935 Ankom verkstedet i Sandefjord 20/05. Resultatet av prøveprosjektet med elektrisk avlivning ble så lovende at rederiet gikk til anskaffelse av aggregatet. Dette ble benyttet på STAR XIV helt frem til 1938. Da ble det faset ut grunnet for høye kostnader, samt at installasjonen trengte mye mer vedlikehold en et ordinært med vanlig harpun med tilhørende utstyr.
Man gikk også til innkjøp av aggregat til den nybygde hvalbåten STAR XXI.
Fanger for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1935/36.
1936 Resultatet av fangsten 1935/36 var 112.500 fat hvaloje og 700 fat spermolje.
Fanger for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1936/37.
1937 Resultatet av fangsten 1936/37 var 122.976 fat hvaloje og 55 fat spermolje. Hvalbåtene ankom Sandefjord 19/04.
Fanger for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1937/38. Til sammen 9 fangstbåter.
1938 Utleid til Panama registrerte kokeriet VESTFOLD sesongen 1938/39. STAR XIV fører norsk flagg.
1939 Total resultat ekspedisjonen sesongen 1938/39 var 66.000 hvalolje og 3.050 fat spermolje.
Går til Sandefjord og forhaler til verkstedet for dokking 05/06. Ferdig i dokken 09/06. Går i dokk igjen 18/08 frem til 25/08.
1940 Befant seg i Fremantle, Australia 13/04-1940. Gikk fra Montevideo etter sommer opplag til Syd-Georgia 11/11-1940.
1941 Oppbragt av kaperen PINQUIN 14/01-1941 sammen med seks andre hvalbåter fra Rosshavet (STAR XIX, XX, XXI, XXII, XXIII og XXIV). Hvalbåtene ble seilt til Frankrike av prisemannskaper. Videre til Antwerpen for ombygging
Ombygd og satt tysk krigstjeneste som ubåtjager UJ 1107 i 11. U-Bootsjagdflottille opprettet i september 1939 i Flensburg. For bevoktning av trafikk i Østersjøen.
1942 Overført 24/04 til 12. U-Bootsjagdflottille med kjenetegn UJ 1215.
1944 I mai ble 65 Vorpostenflotille opprettet under 2. Küstensicherungsverband, Lödingen og STAR XIV ble overført til denne gruppen med kjennetegn V 6503. Stasjonert i Undereidet, Kvænangen i Troms under Hafenschutzflottille Hammerfest (NH) und Tromsö (NT).
1945 Returnert til eiere. Ble ikke tilbakestilt som hvalbåt og benyttet i hvalfangst.
1946 Solgt «as is» til Halvor Berntsen på Tau i Ryfylke. Ombygget til lastebåt for kysttrafikk. Dampmaskin erstattet med to GM diesel motorer, 6-sylindret, 4-takt/enkeltv. På hver 150 BHK. Motorene var bygd ved General Motors, USA.
Ny tonnasje målt til: 320 tdw, 257 brt. Dimensjoner: L: 122,7’ – B: 23,8’ – D: 13,3’.
1948 Ferdigstilt som lastebåt i juli. Omdøpt LOVIMA. Hjemmehavn var Stavanger.
1952 Hovedmotorer byttet ut på Frydenbø Slipp, Bergen med en Normo Diesel, 6-sylindret, 2-takt/enkeltv. syl dim.: 220 x 320 mm på 300 BHK. Bygget ved Bergen mek. Verksted, Bergen.
1957 Eier nå er Bernt Bertntsen, Tau.
1960 Ombygd ved Br. Bjørnevik, Buøy i Stavanger. Nytt poopdek, bro og innredning. Brutto tonnasje 260 brt.
1962 Atter en gang blir fremdriften byttet. Ny til en Wichmann 4-sylindret, 2-takt/enkeltv. på 400 BHK v/350 o.min. Bygget ved Wichmann Motorabrikk, Rubbestadneset.
1968 Solgt til Sverre Bertheussen P/R, Evenskjer, Harstad. Omdøpt STEIN BERG. Satt inn i sand transport.
1969 Ommålt til 273,12 brt.
1972 Solgt til Ingvald Wang, Harstad og fortsetter i sandtransport.
1973 Solgt i mai og omdøpt SIV-LINDA. (som singeldekker: 325 tdw, 273 brt, 111 nrt/Loa: 37,39 m, Br: 7,31 m)
1984 Solgt.og ombygget til singledekker. Solgt til Yngve Eide, Bogen i Kvæfjord. Omdøpt CALLA i oktober.
1987 Solgt til Nilsen & Lyså (Arne Johan Lyså), Bogen i Kvæfjord.
1991 Solgt i august til Sveis, Rør & Skipsopphugging A/S, Hol i Tjeldsund. Ombygd til lekter.
1992 Strøket av registeret 02/07.

1929 Built as a whale catcher STAR XIV at Nylands mek.Verksted, Oslo, Oslo for Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen and Magnus Konow), Sandefjord. Launched on 27/06 and handed over to her owners 30/07
1931 Factory and catchers laid up during season 1931/32.
1934 Arrived at Framnæs 24/04 for a short docking until 26/04. Arrived at the yard again 25/07 for docking and maintenance. Shifted to storing 01/10. Left Sandefjord heading for Southern Seas 10/10.
1935 Cathing for factory ship SIR JAMES CLARK ROSS season 1935/36. Arrives at the shipyard in Sandefjord 20/05.
1936 The result of the 1935/36 catch was 112.500 barrels of whale and 700 barrels of sperm oil.
Catching for SIR JAMES CLARK ROSS season 1936/37.
1937 The result of the 1936/37 catch was 122,976 barrels of whale and 55 barrels of sperm oil. The catchers arrived at Sandefjord 19/04.
Catching for SIR JAMES CLARK ROSS season 1937/38. A total of 9 catchers participated.
1938 Hired out to Panama registered factory VESTFOLD season 1938/39. STAR XIV flying Norwegian flag.
1939 Total result for the expedition season 1938/39 was 66,000 whale oil and 3,050 barrels of sperm oil.
Left for Sandefjord and enters the shipyard of Sandefjord for docking 05/06. Finished in dry dock 09/06. Returned to to dry dock 18/08 until 25/08.
1940 Located in Fremantle, Australia 13/04-1940. Went from Montevideo after summer storing to South Georgia 11/11-1940.
1941 Seized by German war ship PINQUIN 14/01-1941 together with six other catchers from Rosshavet (STAR XIX, XX, XXI, XXII, XXIII and XXIV). Was rebuilt and put in German war service as U-boat chaser UJ 1107 in the 11. U-Bootsjagdflottille established in September 1939 in Flensburg. Primary to control the traffic in the Baltic Sea area.
1942 Transferred 24/04 to the 12. U-Bootsjagdflottille with identity UJ 1215.
1944
, In May, the 65 Vorpostenflotille was established under command of the 2. Küstensicherungsverband, Lödingen and STAR XIV was transferred to the group under the identity V 6503. Stationed in Undereidet, Kvænangen in Troms, Norway under Hafenschutzflottille Hammerfest (NH) und Tromsö (NT)..
1945 Returned to owners. Was not re-built as a catcher and used in whaling.
1946 Sold 'as is' to Halvor Berntsen on Tau in Ryfylke. Converted to trader for coastal traffic. Steam engine replaced with two GM diesel engines, 6-cylinder, 4-stroke/single. At 50 BHP. The engines were built by General Motors, USA.
New tonnage measured at: 320 tdw, 257 brt. Dimensions: L: 122.7 '- B: 23.8' - D: 13.3 '.
1948 Completed as a coastal trader in July. Renamed LOVIMA. The home port was Stavanger.
1952 Main engines exchanged at Frydenbø Slipp, Bergen with a Normo Diesel, 6-cylinder, 2-stroke / single. Syl dim: 220 x 320 mm at 300 BHK. Built by Bergen mek. Verksted, Bergen.
1957 Owner now is Bernt Bertntsen, Tau.
1960 Re-constructed at Br. Bjørnevik, Buøy in Stavanger. New poop deck, bridge and accommodation. Gross tonnage 260 brt.
1962 Again, propulsion is being exchanged. New to a Wichmann 4-cylinder, 2-stroke/single acting of 400 BHP at 350 rpm. Built by Wichmann Motor Factory, Rubbestadneset.
1968 Sold to Sverre Bertheussen P/R, Evenskjer, Harstad. Renamed STEIN BERG. Set into sand transport.
1969 New tonnage measurement to 273.12 brt.
1972 Sold to Ingvald Wang, Harstad and continues in sand transport.
1973 Sold in May and renamed SIV-LINDA.
1984 Sold and rebuilt as single-deck. Sold to Eide, Bogen i Kvæfjord. Renamed CALLA in October.
1987 Sold to Nilsen & Lyså (Arne Johan Lyså), Eide, Bogen i Kvæfjord.
1991 Sold in August to Sveis, Rør & Skipsopphugging A/S, Hol in Tjeldsund. Converted to barge.
1992 Deleted from the register 02/07.

 

Maskineri:
Dampmaskin. 3 sylindere diam. 13.8"-22"-37.5".
Maskineri bygget ved Nylands mek. Verksted, Oslo.
Kjeler samme.

  • STAR XIV

    STAR XIV
  • STAR XIV

    STAR XIV
  • STAR XIV

    STAR XIV
Kilde: Dnv reg.-1935, Norsk Ill.skipsliste, www.warsailors.com, Norsk Hvalfangst Tidende. Framnæs mek. Værksted dokkelister.
Utarbeidet av: Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net