MS THORSWAVE

Tilbake til søk
THORSWAVE
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motorskip
Off nr 6722375
Klassifisering DnV +1A1, Ice B, T, F, E0, KMC
Kallesignal LMVA
Byggeår 1968/01
Leveringsmåned Januar
Byggenr 171
Bruttotonn/BT 10.132
Nettotonn/NT 5.695
Dødvekt/TDW 13.380
Skrog LOA 523,45' (159,55 m)
Bredde 70,99' (21,64 m)
Dybde (i riss) 30,31' (9,24 m)
Skipsbeskrivelse Motorskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for stykkgods, frukt og passasjerer
Hastighet 19,5 knop v/dypg. 8,84 m (21,34 knop gj.snitt på prøveturen)/49,
Drivstoffkapasitet 49,5 t/d
Lasthåndtering 5 x lasterom m/2 x 3 tonns, 10 x 5 tonns, 4 x 5/10 tonns, 2 x 15 tonns, 1 x 30 tonns bommer operert av el.drevet lastevinjer
Kjeletype 1 x dampkjel (donkey boiler), oljefyrt. 1 x eksoskjel (exh.gas economiser), eksos fyrt.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 3 x dieselgenerator, type Bergen Diesel RTBG 6, 4-takt, 540 BHK v/600 o.min (NEBB generatorer)
El-kraft 1440kVA/440-220V/60Hz
Navigasjonsutstyr Radar, gyrokompass, peileapparat (DF), ekkolodd
Manøvreringssystem 1 x styremaskin, Porgrunn Steering Gear type 500, ser.no. 250
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Sulzer (Horten) 6RD90, 2-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 900 x 1.550 mm, 13.800 BHK v/119 o/min.
Maskin-/motorbygger Marinens Hovedverft, Horten, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1968 Bygget som motorskip THORSWAVE ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Thor Dahl Hvalfangerselskap, A/S Odd og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 16/06-1967, overlevert 09/01-1968. Fart målt til 21,34 knop gjennomsnitt på prøveturen
Som et ledd i Adoptivskip tanken, blir THORWAVE tildelt Unneberg Skole. Ved Framnæs mek. Værksted 11/01-1968 får skipet besøk av et par klasser fra denne skole.
1972 Ombygging av lastesystem. To Stülcken 35 tonns konteinermaster installeres. Montert i Durban i mai 1972.
1981 Under Toronto/Montreal 26/08-81 støtte skipet mot sluseveggen med akterenden med den følge at propellen ble skadet. THORSWAVE ble dokksatt og reservepropell påsatt i Durban i august 1981 . Den skadde propeller ble sendt på land for reparasjon og ble tatt om bord igjen i oktober 1981. Saken er oppgjort og medførte en erstatning fra kaskoassurandørene på ca. kr. 450 000
1983 Solgt til Rimnes Maritime Corp., S.A. (Loutra Shipping & General Enterprises Ltd, Kypros), omdøpt IRINOULA og registreres i Monrovia, Liberia.
1985.Solgt til opphugging i India, fremdeles under navnet IRINOULA. Ankom Indisk opphuggingshavn Alang, ca. 01/10-1985

Fremdrift: 1 x diesel motor, type Horten-Sulzer 6RD90, 2-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl.dim.: 900 x 1.550 mm, 13.800 BHK v/119 o.min. Bygget ved Marinens Hovedverft, Horten.

1968 Built as motor ship THORSWAVE by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Thor Dahl Hvalfangerselskap, A/S Odd og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched on 16/06-1968, delivered to the owner on 09/01-1968
1972 New heavylift gear. Two Stülcken 35 tons container heavylift masts installed. Completed in Durban in May 1972.
1981 During route between Toronto/ Montreal 26/08-81, the ship hit the lock wall with the stern, with the result that the propeller was damaged. THORSWAVE was docked and a spare propeller was installed in Durban in August 1981. The damaged propeller was sent ashore for repair and was taken on board again in October 1981. The case has been settled and resulted in compensation from the hull insurers of approx. kr. 450 000
1983 Sold to Rimnes Maritime Corp., S.A. (Loutra Shipping & General Enterprises Ltd) renamed IRINOULA and registered in Monrovia, Liberia.
1985.Sold to scrapping in India, still by the name of IRINOULA. Arrived Indian demolition port Alang on 1/10-1985

 • THORSWAVE

  THORSWAVE
 • THORSWAVE

  THORSWAVE
 • THORSWAVE

  THORSWAVE
 • THORSWAVE

  THORSWAVE
 • THORSWAVE

  THORSWAVE
 • THORSWAVE

  THORSWAVE
 • THORSWAVE

  THORSWAVE
 • THORSWAVE

  THORSWAVE
 • THORSWAVE

  THORSWAVE
 • THORSWAVE

  THORSWAVE
 • THORSWAVE

  THORSWAVE
 • THORSWAVE

  THORSWAVE
 • THORSWAVE

  THORSWAVE
 • THORSWAVE

  THORSWAVE
 • THORSWAVE

  THORSWAVE
30 pers (1968)

Fra THOR-Glimt: M/S THORSWAVE - vårt nyeste, hurtigste og mest moderne linjeskip. Skipet overlevert fra A.S Framnæs mek. Værksted 9. januar 1968

MS THORSWAVE, byggenr. 171 ved A/S Framnæs mek. Værksted, er et efter forholdene stort og hurtiggående linjeskip. Og det er vel ikke for mye sagt at det i år vært stillet mange forventninger til dette skip og av denne type. Skipet ble overlevert fra A/S Framnæs mek. Værksted til rederiet den 9. januar og overleveringen fant sted ved innløpet til Sandefjordsfjorden efter en vellykket prøvetur. Det var direktør Leif Aanderud som på vegne av verkstedet leverte skipet til sine nye eiere ved direktør Per Fogstad. Under talene ved overleveringen påpekte direktør Fogstad at skipet siden kontraheringen har utviklet seg fra 11.500 t.d.w. til 12.825 t.d.w. Rederiet trenger i høy grad skipet og den økede tonnasje, konkurransen er skarp i linjefarten -i dag og det er å håpe at skipet alltid må ha full last. Direktør Fogstad takket Framnæs for et meget godt stykke arbeide og bragte en hilsen til gudmoren, fru Astrid Aanderud, som hadde fødselsdag samme dagen.
Direktør Leif Aanderud takket rederiet for utvist tålmodighet da skipets levering av flere grunner ble endel forsinket.
På overleveringsturen deltok en rekke representanter fra Veritas, skipskontrollen, leverandører, verkstedet, rederiets tekniske avdeling og offiserer. Skolestyrer Jon Aasen ved Unneberg skole var også med, da THORSWAVE er Unneberg skoles adopsjonsskip.
Skipet gikk tekniske prøveturer den 20. og 23. desember og oppnådde herunder en gjennomsnittsfart på 21,34 knop. Dessverre var ikke været det aller beste for å foreta fartsprøve, men ombord var det i første rekke all automatikken som ble omfattet med interesse av ekspertisen. THORSWAVE er det første FMV-skip i Det norske Veritas E0 klasse. Skipet har ikke passasjerbekvemmeligheter.
Under den tekniske prøvetur overbragte direktør Georg Moe en hilsen fra skipsreder Lars Christensen jr. som ville at det skulle overrekkes en sjekk til arbeidernes selvpensjoneringskasse. Som tillitsmann takket Arne Granerød for julegaven og opplyste at sjekken var på kr. 10.000,-. Denne gaven var en oppmuntring og beløpet var meget verdifullt og ville gjøre mulighetene bedre for FMV's pensjonister. Han minnet om Thor Dahl/Framnæsfamilien hvilket innebærer større forpliktelser og sa at også arbeiderne ved Framnæs mek. Værksted er interessert i tilfredse kunder. Granerød håpet at THORSWAVE ville bli en god representant for rederiet og innfri de forventningene som er stillet, at det måtte bli en god ambassadør for distriktet og verkstedet samt et godt hjem og en trivelig arbeidsplass for de ansatte ombord.
De tekniske data om skipet er følgende: Lengde overalt 159,55 m, lengde mellom perpendikulærer 149,35 m, bredde 21,64 m, dybde 1. dekk 12,50 m, dybde 2. dekk 8,75 m, dypgående 9,24 m, dødvekt 12.825 tons, fart ved dypgående 8,84 m, 19,5 knop. Klasse: Det norske Veritas +1A1, Is B, T, F, E0, KMC.
Skipet er et tørrlasteskip arrangert med bakk oplang poop og er inndelt i 5 lasterom med maskinrom beliggende mellom rom 4 og 5. Lasterom nr. 3 og 4 er delvis innredet som lastekjøle- og fryserom på tilsammen 140.000 kub.fot. Rom nr. 5 er under 2. dekk inndelt i 4 lastoIjetanker for vegetabilske oljer.
Alle værdekksluker er hydraulisk opererte patentluker med kjettingtrekk av Gøtaverken-ASCA konstruksjon. Foldingslukene i mellomdekkene er elektrisk manøvrert og drevet av elektrisk/hydrauliske kompaktaggregater og vrihydrauler av Gøtaverken ASCA konstruksjon. 
Laste- og losseutstyret består av i alt 2 stk. 3 tonns, 10 stk. 5 tonns, 4 stk. 5/lU tonns, 2 stk. 15 tonns og 1 stk. 30 tonns bommer betjent av Thrige lastewincher. Skipet er utstyrt med 4 automatiske fortøyningswincher.
Dobbeltbunn er arrangert i hele skipets lengde og inndelt i bunker- og ballasttanker samt en rørtunnel foran maskinrommet. I rørtunnelen er det arrangert skinnegående vogn for å lette vedlikeholdet av de rør og hydraulisk fjernopererte bunker- og ballastventiler som er installert der.
Fremdriftsmaskineriet er en direkte koblet Horten/ Sulzer motor, type 6 RD 90, som ved 119 o/min. yder 13.800 BHK.
Hjelpemaskineriet består av 3 stk. Bergen Diesel motorer, type RTBG 6, som hver yder 540 BHK ved 600 o/min. og er direkte koblet til hver sin 480 KVA NEBB generator.
Maskineriet er arrangert spesielt med henblikk på rasjonell drift og vedlikehold og er utstyrt for periodevis ubemannet maskinrom. Det norske Veritas klasse E0. Overvåking av maskineriet foregår fra et kontrollrom konstruert med henblikk på avdemping av maskinstøy. Systemet for overvåking og automatikk er av verkstedets egen konstruksjon.
Fra kontrollrommet foretas også tankpeilinger ved hjelp av et pneumatisk fjernpeilesystem, samtidig som manøvrering av de hydraulisk opererte bunker- og ballastventiler foretas fra samme sted. Hovedmotoren manøvreres enten fra kontrollrommet eller fra broen. Maskinromslensingen utføres automatisk.
Lastekjøleanleggets maskineri er samlet i eget maskinrom og dekker foruten klassens krav også reglene for U.S. Department of Agriculture.
All innredning er arrangert i overbygg over maskinrommet. Foruten 1-manns-lugarer til besetningen ombord, er det innredet gymnastikkrom og badebasseng. For å øke besetningens komfort er samtlige lugarer og oppholdsrom luftkondisjonerte, ved siden av at et stort antall radioapparater, televisjonsapparater, musikkanlegg og calling er installert.Skipet er utstyrt med det mest moderne navigasjonsutstyr. Skipets rasjonalisering innebærer en bemanning på 30 mann.

Kilde: Narve Sørensen/Thor-Glimt. Oppdatert via Ragnar Andersen, Bjørn D. Karlsen
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net