DS/HVB BALEINE

Tilbake til søk
BALEINE
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5608403
Klassifisering Bureau Veritas
Kallesignal LNPH
Byggeår 1936/07
Leveringsmåned Juli
Byggenr 706
Bruttotonn/BT 328.328
Nettotonn/NT 108
Skrog LOA L: 128,7’
Bredde 26,3’
Dybde (i riss) 14,5’
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 12,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x dampkjeler (ildrørskjeler/fire tube boilers), dim.; 15,3’ x 11,8’ m/3 fyrganger, kunstig trekk. Total heteflate (HF): 2.795 kv/ft.
Kjelebygger Stülken & Sohn, Vegesack, Tyskland
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radar, ekkolodd, gyrokompass, radiopeiler
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer
Maskin-/motorbygger Stülken & Sohn, Vegesack, Tyskland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1948 - 1953
Norge
Sted Hamburg
Reg havn Tønsberg

1936 Bygget som hvalbåt TREFF I av H. C. Stülcken Sohn, Steinwerder, Hamburg, Tyskland for Erste Deutsche Walfang-Gesellschaft m.b.H.,Hamburg. Satt i drift som hvalbåt for kokeriet JAN WELLEM sesongen 1936/37.
1938 Overført til Henkel & Cie. G.m.b.H. (Erste Deutsche Walfang G.m.b.H.), Wesermünde, Tyskland. Fanget for Fl/k JAN WELLEM.
1939 Rekvirert i november av Die Kriegsmarine. Satt i tjeneste i 13. U-Bootsjagdgruppe fra 29/11. Omdøpt til UJ. G. Brukt som ubåtjager. Driftsområde Østersjøen.
1941 Overført til 14. U-Bootsjagdflottille i mai. Driftsområde Norge. Stavanger område. Satt i tjeneste som UJ 1414 fra 21/05.
1942 14. U-Bootsjagdflottille flyttes til vestkysten av Frankrike. Vanlig patruljeområde mellom Lorient og Auray frem til invasjonen.
1944 Etter invasjonen ble 14. U-Bootsjagdflottille værende i Lorient og ble overgitt franske myndigheter der.
1945 Sank 13/03 i posisjon 47.45N-03.21W (vest for Lorient, Frankrike). Hevet og reparert. Tilfalt Frankrike som krigsbytte. Omdøpt til BALEINE.
1948 Overtatt av Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg på bareboat charter for fangst med kokeriet PELAGOS. Registrert i Tønsberg og bemannet med norske mannskaper. Gikk til Sydishavet med kokeriet PELAGOS sesongen 1948/49 sammen med 10 andre hvalbåter. Fangsten startet 12/12 med spermfangst. Bardehvalfangst fra 15/12
1949 Fangsten avsluttes 26/03. Det ble fanget 1.208 hval denne sesongen. Ankom Walvis Bay 05/04 for sommeropplag og vedlikehold.
I fangst med kokeriet PELAGOS sesongen 1948/49. Gikk fra Melsomvik 27/10 med kurs for Sydishavet. Anløp Las Palmas 05/11 og videre mot Walvis Bay med ankomst 22/11. Nådde frem til feltet 09/12 sammen med resten av flåten.
1950 Etter endt sesong ankom Walvis Bay 05/04 for sommeropplag og vedlikehold sammen med JUBARTE og GOS 8. Resten av flåten fortsatte til Norge.
I fangst med kokeriet PELAGOS sesongen 1950/51
1953 Tilbakelevert franske myndigheter (Ministere de la France d. Outre-Mer), Frankrike.
1954 Hugget i Frankrike

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre trinns ekspansjon (triple exp.), 3 sylindret dim.: 14,0"-23,2"-36,6", slag/stroke: 26,0", 393 NHK. Bygget av H. C. Stülcken Sohn, Steinwerder, Hamburg, Tyskland

1936 Built as whale catcher TREFF I by H. C. Stülcken Sohn, Steinwerder, Hamburg, Germany for Erste Deutsche Walfang-Gesellschaft m.b.H., Hamburg. Commissioned as a whale catcher for the whaling factory JAN WELLEM in the 1936/37 season.
1938 Transferred to Henkel & Cie. G.m.b.H. (Erste Deutsche Walfang G.m.b.H.), Wesermünde, Germany. Captured for Fl/k JAN WELLEM.
1939 Requisitioned in November by Die Kriegsmarine. Commissioned in 13. U-Bootsjagdgruppe from 29/11. Renamed to UJ. G. Used as a submarine chaser. Operating area Baltic Sea.
1941 Transferred to the 14th U-Boat Hunting Flotilla in May. Operating area Norway. Stavanger area. Put into service as UJ 1414 from 21/05.
1942 The 14th U-Boat Hunting Flotilla is moved to the west coast of France. Regular patrol area between Lorient and Auray until the invasion.
1944 After the invasion, the 14th U-Boat Fighter Flotilla remained in Lorient and was handed over to the French authorities there.
1945 Sank 13/03 in position 47.45N-03.21W (west of Lorient, France). Raised and repaired. Fell to France as spoils of war. Renamed BALEINE.
1948 Taken over by the whaling company Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg on bareboat charter for catching with the factory PELAGOS. Registered in Tønsberg and manned by Norwegian crews. Went to the Arctic Ocean with the cooker PELAGOS in the 1948/49 season together with 10 other whale catchers. The capture started on 12/12 with sperm capture. Baleen whale hunting from 15/12
1949 The catch ends on 26/03. 1.208 whales were caught this season. Arrived at Walvis Bay 05/04 for summer storage and maintenance.
In catch with the factory PELAGOS season 1948/49. Left Melsomvik 27/10 with a course for the Arctic Ocean. Called Las Palmas 05/11 and on to Walvis Bay with arrival 22/11. Reached the field 09/12 along with the rest of the fleet.
1950 After the season ended, Walvis Bay arrived on 05/04 for summer storage and maintenance together with JUBARTE and GOS 8. The rest of the fleet continued to Norway. In catch with the factory PELAGOS in the 1950/51 season.
1953 Returned to French authorities (Ministere de la France d. Outre-Mer), France.
1954 Dismantled in France

  • BALEINE som UJ. G

    BALEINE som UJ. G
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Boken Hvalfangsten, Eventyret tar slutt av Dag Bakka jr.
Utarbeidet av: Ragnar Iversen og Steinar Norheim
   
https://www.lardex.net