DS/HVB STAR II (III)

Tilbake til søk
STAR II (III)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal LDJL
Byggeår 1929/04
Byggenr 295
Bruttotonn/BT 247
Nettotonn/NT 85
Skrog LBP 115'
Bredde 23,2'
Dybde (i riss) 13,2
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel, (ildrør/fire tube boiler), dim.: 14' x 11', oljefyring m/3 fyrganger, heteflate (HF): 2.253 kv/ft
Kjelebygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telegrafi (Wireless telegraphy
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, Nyland, 3-syl., dia. 13,8"-22"-37,5", slag 24", 135 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Oslo
Reg havn Sandefjord

1929 Bygget som hvalbåt STAR II ved Nylands verksted Oslo for Hvalfanger A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Magnus Konow), Sandefjord i april.
Den var den tredje i selskapet med dette navnet. Den var en erstatning for hvalbåten STAR II ex PAGODROMA som gikk tapt etter store skader i skroget og sank 28/02 i Rosshavet etter et møte med isen underveis til Steward Island.
1930 Sesongen 1930/31 i fangst i Sydishavet med det nye kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS. Etter bemanning fra kokeriet fortsatte ekspedisjonen til fangstfeltet 15/10.
1931 I opplag gjennom sesongen 1931/32. Opplagsplassen på Steward Islands avvikles og hvalbåtene legges opp i Syd Afrika.
1932 Hvalfangsten tas opp igjen fra høsten 1932. Flåten med kokeri og 7 hvalbåter deltar i fangsten sesongen 1932/33.
1933 For sesongen 1932/33 ble produksjonen 156.895 fat hvalolje.
Sesongen 1933/34 fanger for SIR JAMES CLARK ROSS
1934 Resultatet av ekspedisjonens fangst for sesongen 1933/34 ble 130.934 fat hvalolje og 4.589 fat spermolje.
Fra høsten av er ikke STAR II (3) med i ROSSEN’S ekspedisjon.
1936 Kokeriet C. A. LARSEN er solgt til Hvalfangstselskapet Blaahval A/S (stiftet 25/09-1936)(Jørgen Krag og Margarine-Rohstoff-Beschaffungsgesellschaft m.b.H., Berlin (40%)), Tønsberg/Sandefjord. Kokeriet og 7 hvalbåter er utleid på bare-boat charter til Margarine-Rohstoff-Beschaffungsgesellschaft m.b.H., Berlin med opsjon på kjøp etter 4 år. Disponent var Hamburger Walfang-Kontor GmbH, Hamburg, Tyskland. Norsk representant var Magnus Konow (Hvalfangstselskabet Blaahval A/S), Oslo. Hvalbåtene er HVAL I (ex. STAR X), HVAL II (ex. STAR IX), HVAL III (ex. STAR XI), HVAL IV (ex. STAR II), HVAL V (ex. STAR XII), HVAL VI (ex. STAR XV) og STAR XVII. Alle under norsk flagg.
1937 Resultatet for sesongen 1936/37 blir 56.709 fat hvalolje, 883 fat spermolje. Hvalbåtene ankommer Hamburg 16/04. STAR XVII går til Sandefjord.
C. A. LARSEN går fra Sandefjord 02/10 med kurs for Curacao for bunkering for sesongen 1937/38. Denne sesongen med 7 hvalbåter. Hvalbåtene går fra Hamburg 15/10 med anløp av Dakar for bunkering. Denne sesongen er det to nye hvalbåter med og HVAL I er hjemme. Tillegget er HVAL VII (ex. STAR XVII) og den innleide SOUTHERN FIELD (Southern Whaling & Sealing Co Ltd., (N. C. Watt), Dunedin, UK, britisk flag, registrert i Stanley, Falkland) som har vært i opplag i Durban. Gikk fra Durban og møtte resten av ekspedisjonen i sjøen 20/11.
De andre hvalbåtene møter kokeriet i Walvis Bay før man går videre til feltet 16/11.
Motortanker THORSHAVN skal være transportskip denne sesongen.
1938 Resultatet for sesongen 1937/38 blir 84.057 fat hvalolje, 2.099 fat spermolje
Går til Sydishavet for sesongen 1938/39 med hvalbåtene HVAL II, III, IV, V, VI, VII, WAL I og WAL VIII. Kun WAL I og WAL VIII bærer tysk flagg og tilhører Margarine-Rohstoff-Beschaffungsgesellschaft m.b.H., Berlin. WAL VIII er et nybygg av året, og den største og kraftigste.
1939 Resultatet av sesongen 1938/39 ble 53.847 fat hvaloljeog 3.101 fat spermolje. Kokeriet ankommer Sandefjord 15/04 og går videre til Hamburg 16/04. Hvalbåtene ankommer Hamburg rundt 15/04.
Kokeriet settes ikke i fangst for sesongen 1939/40.
På høsten blir HVAL IV og andre hvalbåtene fremdeles under norsk flagg blir rekvirert av Den Norske Marine (KNM) som bevoktningsfartøy.
HVAL IV la til ved Framnæs mek. Værksted i Sandefjord 18/10 sammen med HVAL II og V. HVAL VI og VII ankom 13/10. HVAL IV gikk fra Framnæs mek. Værksted i Sandefjord 26/10
1940 Natten til 09/04 lå HVAL IV ved Oksøy Fyr i Oksøygapet i innløpet til Kristiansand og var tilsluttet Kristiansand festning sammen med HVAL VI som lå ved Grønningen Fyr. En tysk eskadre med krysseren KARLSRUHE i spissen gikk til angrep kl. 05.15 om morgenen. Etter flere forsøk måtte festningen gi tapt og det tyske flagget ble heist kl. 11.00.
Overtatt av den tyske Kriegsmarine 11/04 og omdøpt HUSAR 5.
Kokeriet er nå rekvirert av den tyske Kriegsmarine (Admiral Norwegen) og satt i tysk krigstjeneste.
1944 Inntatt i 53. Vorpostenflottille med base i Måløy 16/07. Omdøpt JÄGER og med identitet V 5305.
1945 Angrepet av engelske fly fra Banff Strike Wing skvadron 25/01 i Edfjord ved Måløy under eskorte oppdrag for to tyske konvoier. Konvoi AL-134-BE var blant annet norske TORE HUND og LØVAAS eskortert av JÄGER V 5305 og TORNADO V 5105 (ex ANDERS LIAANEN, fiskebåt).
JÄGER V 5305 tilbakelevert til den norske stat i mai. Omdøpt HVAL IV.
1947 Solgt til Herman Christiansen, Oslo.
1949 Omdøpt WHALE I, som eier A/S Hvalfjord, Oslo. Fanger for Hvalur H/F fra landstasjon i Hvalfjord på Island i sommersesongen. Sesongen startet 21/04 og varte til 06/10. Fangsten med 4 hvalbåter (WHALE 2, WHALE 3 og WHALE 4) bestod av 33 blåhval, 249 finhval 2 knøl 12 seihval og 28 spermhval. Utkoket ble 11.820 fat hvalolje. Fangstbestyrer var L. H. Skarre.
1951 Solgt til Hvalfjørdur, Island. Omdøpt HVALUR I.
1969 Solgt til Storbritannia for hugging.

1929 Built as whale catcher STAR II by Nylands verksted, Oslo for Hvalfanger A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Magnus Konow); Sandefjord. Delivered in April.
She was the third in a row with the same name. It was a replacement for the STAR II ex PAGODROMA whaling catcher that was lost following major hull damage and sank 28/02 in the Ross Sea following a meeting with the ice en route to Steward Island.
1930 The 1930/31 season in the Southern Ocean catches up with the new factory SIR JAMES CLARK ROSS. After manning of the catchers from the factory, the expeditions run for the whaling ground continued on 15/10.
1931 After end of season, laid up. The warehouse and repair facilities on the Steward Islands is shut down and the whaling catchers are being laid up in South Africa.
1932 The whaling is reintroduced from the autumn of 1932. The fleet with factory and 7 whaling catchers participates in the 1932/33 season.
1933 For the 1932/33 season, production was 156,895 barrels of whale oil.
The 1933/34 season catcher for SIR JAMES CLARK ROSS.
1934
The result of the expedition's catch for the 1933/34 season was 130,934 barrels of whale oil and 4,589 barrels of sperm oil.
The season 1934/35 STAR II (3) is not included in ROSSEN's expedition.
1936
The factory C. A. LARSEN is sold to the whaling company Blaahval A/S (founded 25/09-1936. Jørgen Krag and Margarine-Rohstoff-Beschaffungsgesellschaft m.b.H., Berlin (40%)), Tønsberg/Sandefjord). The factory and 7 whale catchers are hired on a bareboat charter to the Margarine-Rohstoff-Beschaffungsgesellschaft m.b.H., Berlin with an option to purchase after 4 years. The dispatcher was Hamburger Walfang-Kontor GmbH, Hamburg, Germany. The Norwegian representative was Magnus Konow (Whaling Company Blaahval A/S), Oslo. The whaling catchers was WHAL I (ex. STAR X), WHAL II (ex. STAR IX), WHAL III (ex. STAR XI), WHAL IV (ex. STAR II), WHAL V (ex. STAR XII), WHAL VI (ex. STAR XV) and STAR XVII. All under the Norwegian flag.
1937
The result for the 1936/37 season is 56,709 barrels of whale oil, 883 barrels of sperm oil. The whaling boats arrive in Hamburg 16/04. STAR XVII proceeds to Sandefjord.
C. A. LARSEN
leaves from Sandefjord 02/10 with a course for Curacao for bunkering for the 1937/38 season. This season with 7 whale catchers. The whaling catchers depart from Hamburg 15/10 with a call at Dakar for bunkering. This season there are two new whaling boats and HVAL I left back home. The addition is HVAL VII (ex. STAR XVII) and the hired SOUTHERN FIELD (Southern Whaling & Sealing Co Ltd., (N.C. Watt), Dunedin, NZ, British flag, registered in Stanley, Falkland) which has been in storage in Durban. Went from Durban and met the rest of the expedition in the sea 20/11.
The other whaling catchers meet at the factory in Walvis Bay before moving on to field 16/11.
Motor tanker THORSHAVN were the transport ship this season.
1938 The result for the 1937/38 season is 84,057 barrels of whale oil, 2,099 barrels of sperm oil
Goes to the South Sea for the 1938/39 season with the whaling boats HVAL II, III, IV, V, VI, VII, WAL I and WAL VIII. Only WAL I and WAL VIII carry the German flag and belong to the Margarine-Rohstoff-Beschaffungsgesellschaft m.b.H., Berlin. WAL VIII is a new build of the year, and the largest and most powerful.
1939 The result of the 1938/39 season was 53,847 barrels of whale oil and 3,101 barrels of sperm oil. The factory arrives at Sandefjord 15/04 and continues to Hamburg 16/04. The whaling boats arrive in Hamburg around 15/04.

The factory is not caught for the 1939/40 season.
In the autumn, HVAL IV and the other whaling catchers still under Norwegian flag is requisitioned by the Royal Norwegian Navy (KNM/RoNN) as a guard vessel.
HVAL IV
arrived at Framnæs mek. Værksted in Sandefjord 18/10 together with HVAL II and V. HVAL VI and VII arrived 13/10. HVAL IV departed from Framnæs mek. Værksted on 26/10
1940 In the night of 09/04 HVAL IV was positioned inside the Oksøy Lighthouse in Oksøygapet, the inlet to the port of Kristiansand. She was a part of the Kristiansand fortress defence together with the HVAL VI positioned inside the Grønningen Lighthouse. A German squadron with the cruiser KARLSRUHE in the lead went to attack at 05.15 am. After multiple attempts the fortress gave up and the German flag was hoisted 11: 00 am.
Seized by the German Navy 11/04 and renamed HUSAR 5.
1945 Returned to the Norwegian Government and renamed HVAL IV.
1947 Sold to Herman Christiansen, Oslo.
1949 Renamed WHALE I, as owner A/S Hvalfjord, Oslo.
1951 Sold and renamed HVALUR I, owner Hvalfjørdur, Iceland
1969 Sold to United Kingdom for scrapping.

  • STAR II (III)

    STAR II (III)
Nylands Verksted, Oslo
Kilde: Rolf Kristensen via Warsailors Forum.
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net