SKN GUNGNER Tilbake til søk
GUNGNER
Nasjonalitet
Norge
Rederi Peder Bogen
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 1883
Bruttotonn/BT 62
Nettotonn/NT Ikke reg
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Ikke reg
Skrog LBP 80,0’
Bredde 22,0’
Dypgående 9,0’
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Seilskip Skonnert
Skipsfunksjon/bruk Bottlenosefanger
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1904 - 1905
Norge
1900 - 1904
Norge
1892 - 1900
Norge
1883 - 1892
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1883
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 17

1883 Bygget som skonnert GUNGNER ved Rødsverven (Chr. Christensen), Framnæs, Sandefjord (senere A/S Framnæs mek. Værksted) for Svend Foyn m.fl med reder Alf Monsen, Tønsberg som disponent. Fartøyet var bygget for torskefiske på nordlige farvann. (GUNGNER var navnet på Odins spyd)

Sandefjords Tidende nr. 52 4/7-1883 omtaler stabelavløpningen:
«Et Fartøi af en her i Landet næsten ukjendt Konstruktion gik iforgaars paa Vandet fra Framnæsværftet hvor det er bygget for Regning af Svend Foyn m. fl. i Tønsberg og bestemt til Torskefiskeri paa de nordlige Fiskebanker. Fartøiet hvis bestyrende Reder er Alf Monsen i Tønsberg, bærer Navnet «Gangner» (avisen retter det senere til «Gungner»), og skal fuldt udrustet koste ca. 250.000 Kroner. Det er bygget efter en amerikansk Model, der er noget modifiseret af Svend Foyn, og maa nærmest sammenlignes med en amerikansk Klipper. Det har en Bredde af 22 Fod mod en Længde paa kun 80 samt en skarp og dybgaaende Kjøl. Dybden i selve Skibsrummet er kun 9 Fod. Der er lagt overveiende Vægt paa Hastigheden og paa Grund af sin Bygningsform fører ogsaa Fartøiet en usædvanlig stor Rig. Stormasten er saaledes 72 og Fokkemasten 70 Fod høi, saa den hertil svarende Seilmasse vil efter vore Begreber om Seillads passe bedre for et Fartøi paa 300 end et paa meget under 100 Tons. Da det ikke faar Ræer, vil man vel hos os nærmest kalde det for skonnertrigget. Besætningen bestaar af 13 Matroser eller rettere sagt Fiskere, idet der er lagt mere Vægt paa Dygtigheden som Fisker end som Navigatør. 1 Styrmand og Skipperen A. Nielsen fra Tønsberg, der har opholdt sig i Amerika en Tid for at sætte sig ind i Bygningen af dette Slags Fartøier samt i Amerikanernes Maade at fange Torsken paa. Saasnart Fartøiet er udrustet gaar Farten nordover til Bankerne, hvor Torskefiskeriene foregaar med Liner. Da denne Bedrift er ny her i Landet ville vi ledsage dette første Forsøg med de bedste Ønsker.»

1885 Historien sier at GUNGNER befant seg til ankers ved Røvær, nord for Utsira i Rogaland. Det økte på til storm fra sør og ankerfestet ga etter. Det var 12 mann om bord i fartøyet. For å forsøke å få kontroll over situasjonen ble det satt seil for å gå lenger ut i havet og vekk fra land. Det er fortalt at da de skulle gå ut delvis kantret fartøyet og en mann ble slått over bord. GUGNER ble liggende på siden uten å rette seg opp. Den drev med strøm og vind nordover langs kysten fra denne søndagskvelden og helt til onsdags morgen 25/02. Da drev hun på et skjær sør for Bulandet. Da var det bare syv mann igjen i live ombord. Mannskapet hadde kjempet mot elementene men forgjeves. GUNGNER var hjelpeløs og halvt kantret. To mann omkom av sjøen og fire blir sagt omkom av kulde og frøs i hjel. Til slutt drev de på land på Bulandet natt til onsdag 25/02.
Senere hevet og berget og tauet til Bergen og reparert. 6 mann mistet livet. 7 mann ble berget av to lokale unge damer som trosset vær og vind i robåt for å berge de som fremdeles var i live.
1892 Solgt til A/S Gungner (Peder Bogen, disponent), Sandefjord.
1900 Selskapet solgt til A/S Gungner (Johan Bryde, disponent), Sandefjord.
1904 Selskapet videresolgt til A/S Gungner (Jean B. Linaae, disponent), Sandefjord.
1905 Solgt til Færøyene.
1913 Forsvant under en orkan mellom Førøyene og Shetland 12/11-1913. GUNGNER var da hjemmehørende på Kalsøy lengst nordvest på Færøyene. Alle omkom.

1883 Built as schooner GUNGNER by Rødsverven (Chr. Christensen), Framnæs, Sandefjord (later A/S Framnæs mek. Værksted) for Svend Foyn and others and with ship owner Alf Monsen, Tønsberg as manager. The vessel was built for cod fishing in northly waters. The name GUNGNER is taken from the name of Oddind's sparrow"

In "Sandefjords Tidende" no. 52 04/07-1883 mentions the launching:

«A vessel of a construction almost unknown in this country went yesterday on the water from the Framnæs shipyard where it was built at the expense of Svend Foyn and others. in Tønsberg and intended for cod fishing on the northern fishing banks. The vessel whose managing owner is Alf Monsen in Tønsberg, bears the name «Gungner» (the newspaper later corrects it to «Gungner»), and will be fully equipped costing approx. 250,000 Kroner. It is built according to an American Model, which is somewhat modified by Svend Foyn, and can almost be compared to an American Clipper. It has a width of 22 feet against a length of only 80 as well as a sharp and deep keel. The depth of the Shipyard itself is only 9 Feet. Emphasis has been placed on speed and, due to its construction, the vessel also carries an unusually large rig. The main mast is thus 72 and the jib mast 70 feet high, so that the corresponding sail mass will, according to our concepts of sail lads, be better suited for a vessel of 300 than one of much less than 100 tons. Since it does not get Ræer, we will probably call it the schooner rig. The crew consists of 13 sailors or rather fishermen, as more emphasis has been placed on skill as a fisherman than as a navigator. 1 mate and skipper A. Nielsen from Tønsberg, who has stayed in America for a while to get acquainted with the construction of this type of vessel and in the American way of catching cod. As soon as the vessel is equipped, the voyage goes north to the banks, where the cod fisheries take place with lines. As this company is new in this country, we would like to accompany this first attempt with the best wishes. "

1885 Drifted ashore at Røvær 22/02 in a snow storm with random wind up to hurricane after the anchor had given up. Captain Nilsen cut the anchor line to try to get into calm sea to ride the storm. When it was on its way out, it was taken by a big breaking wave and capsized. The crew fought against the elements but in vain. GUNGNER were in a helpless state and capsized. Two men were killed by the sea and four were killed by cold and froze to death. Finally, they landed on land on Bulandet night until 25/02.
Later refloated and salvaged and towed to Bergen and repaired. 6 men lost their lives. 7 men were salvaged by two local young ladies who defied weather and wind in rowing boats to save those who were still alive.
1892 Sold to A/S Gungner (Peder Bogen, manager), Sandefjord.
1900 Sold to A/S Gungner (Johan Bryde, manager), Sandefjord.
1904 Sold to A/S Gungner (Jean B. Linaae, manager), Sandefjord.
1905 Sold to Faroe Islands.
1913 Disappeared during a hurricane between Faroe Islands and Shetland 12/11-1913. GUNGNER then had her homeport at Kalsøy an Island north-west in Faroe-Islands. All onboard disappeared with the ship.

  • GUNGNER

    GUNGNER
  • GUNGNER

    GUNGNER
Skipsfører:
1883 - A. Nielsen
Kilde: "Seilskip i Sandar og Sandefjord" av Haakon Hansen og Johan Knap, ", boken «Skutetider»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen