DS/HVB SUDERØ Tilbake til søk
SUDERØ
Nasjonalitet
Norge
Rederi Peder Bogen
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal HNKJ (KBPN)
Byggeår 1902/05
Bruttotonn/BT 115
Nettotonn/NT 40
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 27,73 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 5,73 m
Dypgående 3,65 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 10
Drivstoffkapasitet 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler)
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), kullfyrt.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 11"-18"-29", slag 20", 38 NHK
Maskin-/motorbygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1902/05
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 41

1902 Bygget som hvalbåt SUDERØ ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Suderø (Peder Bogen), Sandefjord. Prøvetur og overlevering foregikk 01/05. Skytter var senere hvalfangstbestyrer Th. Sørlle.
To måneder tidligere hadde Framnæs mek. Værksted levert søsterskipet ØRNEN. Den første spesialbyggede hvalbåt fra Framnæs.
1904 Overført til Færøyene og Hvalfangerselskapet A/S Suderø, Trangisvaag. Fiskerimerket TG-364 og under dansk flagg.
1906 SUDERØ og kompanibåten NORRØNA blir tatt hjem fra fangsten på Færøyene og Shetland i september. De skal begge delta i fangst på sydligere breddegrader for det nyetablerte selskapet A/S Sandefjords Hvalfangerselskap. I begynnelsen av oktober forlater SUDERØ Sandefjord på sin ferd mot Syd-Georgia for sesongen 1906/07. Kokeriet FRIDTJOF NANSEN forliste på vei til feltet. SUDERØ måtte derfor snu og reise tilbake til Norge, uten å ha deltatt i fangst.
1907 SUDERØ var tilbake i Sandefjord 04/02.
Ny sesong og nytt kokeri, FRIDTJOF NANSEN (II). SUDERØ og NORRØNA går til Syd-Georgia med kokeriet for sesongen 1907/08. Hvalbåtene forlot Sandefjord 14/10 og kokeriet dagen etter. Nedturen gikk via Montevideo med ankomst 26/11. Ankom Port Stanley på Falklandsøyene 04/12. 11/12 var fangstflåten endelig fremme i Strømness. Skytter på SUDERØ var Thoralf Sørlle. SUDERØ var den hvalbåt som først fikk fangst i det nye selskapets historie.
1908 Fangsten avsluttes 15/03. Resultatet for flåten var rundt 8.000 fat hvalolje. SUDERØ ble beste båt i selskapet den sesongen, med 176 hval.
Ved hjemkomst gikk SUDERØ direkte til verkstedet for overhaling og dokksetning og klargjøring for sommersesongen ved Færøyene for eierselskaper.
1910 SUDERØ blir igjen innleid av A/S Sandefjords Hvalfangerselskap for fangst ved Syd Georgia.
1914 Alle selskaper i Firma Peder Bogen tas over av Johan Rasmussen og Alex. lange som disponenter etter Peder Bogens bortgang.
1916
Selskapet går til innkjøp av hvalstasjonen Nordebble for kr 20.000. Stasjonen kom aldri i drift før den ble solgt i 1920.
1917 Grunnet Tysklands sperresone til sydspissen av Færøyene ble det ikke fanget hval fra landstasjonen på Færøyene i 1917. SUDERØ ble utleid fra 17/02 for kr. 90.00 pr døgn til Den Norske Marine som bevoktningsbåt. Marinekommandoen ble heist 21/02 med en besetning på 13 mann.
SUDERØ grunnstøtte 30/12 Fartøyet støtte på et skjær ved Tvillingene og ble stående på grunn. .
1918 Bergingen av SUDERØ kom først i gang i midten av januar. SUDERØ også bortleid dette året.
1920 Militærkommandoen ble strøket 26/01 men satt igjen 12/03 før den igjen ble strøket 19/03 i Sandefjord hvor SUDERØ ble tilbakeført til eieren. Ankom verkstedet 18/04. Forlot havnen igjen 09/04.
I fangst på Færøyene i sesongen. Konsesjonen sier fra mai til september. Første del av fangsten er man mye plaget av dårlig vær. Etter årets sesong finner man det ikke formålstjenlig å fortsette eierskap og fangst. Man selger stasjonen Nordebble for kr. 29.090.
1921 Hvalbåten SUDERØ og SKULD I ligger i opplag i Sandefjord. Ingen fangst dette året.
1922 Ingen fangst i 1922. Forhaler til verkstedet 06/10 og tilbake i opplag 11/10 etter dokking.
1923 I dokk på Framnæs i tiden 15/03 til 20/03.
Sesongen 1923 ble det tatt 1 blåhval, 96 finnhval, 6 seihval, 1 knøl og 2 sperm. Noe som ga 2.971 fat hvalolje og 2.293 sekker guano. Hele produksjonen ble solgt i Glasgow. Hvalbåtene SUDERØ, SKULD I og LOPRA deltok.
SUDERØ legges opp i Sandefjord og ankommer verkstedet 26/11 og forhaler til opplag 28/11.
1924 I fangst igjen. Også denne gang med de samme 3 hvalbåter. Det var mye dårlig vær i begynnelsen av sesongen. Spesielt tåke. I opplag i Sandefjord. Ankommer verkstedet 27/10 til ut i slutten av november.
1925 Forhaler til verksted 26/04 for dokking.
Ankommer verkstedet 04/12.
1926 Avgår verkstedet 12/03. Overtatt av Johan Rasmussen & Co. A/S Suderø.
Ankommer Framnæs mek. Verksted 22/10 frem til 25/10 for dokking.
1927 Ankommer verkstedet for dokking og ettersyn 30/09. Dokker inn 01/10 sammen med hvalbåten CELINA som er solgt og omdøpt LOBO (Cia. Argentina de Pesca). SUDERØ forlater verkstedet 05/11.
1928 Solgt til Det Færøiske Hvalfangstselskap A/S., Ejnar Mikkelsen, København.
1934 Tilhørte Gudmund Mortensen, Trangisvaag, under navnet SUDERØ.
1946
Strøket i registeret.

1902 Built as a whale catcher SUDERØ by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Suderø (Peder Bogen), Sandefjord. Sea trail and handover took place 01/05. The shooter was the later well-known Norwegian whaling manager Th. Sørlle.
1904 Transferred to the Faroe Islands and the Whaling Company A/S Suderø, Trangisvaag.
1906 SUDERØ and the company boat NORRØNA are taken home from the catch in the Faroe Islands and Shetland in September. They will both participate in fishing at southern latitudes for the newly established company A/S Sandefjords Hvalfangerselskap. At the beginning of October, SUDERØ leaves Sandefjord on its journey to South Georgia for the 1906/07 season. The factory ship FRIDTJOF NANSEN sank on its way to the whaling ground. SUDERØ therefore had to turn around and return to Norway, without having participated in the catch.
1907 SUDERØ was back in Sandefjord 04/02.
New season and new factory ship, FRIDTJOF NANSEN (II). SUDERØ and NORRØNA went to South Georgia with the factory for the season 1907/08. The whale catcher left Sandefjord 14/10 and the factory the next day. The descent went via Montevideo with arrival 26/11. Arrived at Port Stanley on the Falkland Islands 04/12. 11/12, the whaking fleet finally arrived in Strømness. The shooter on SUDERØ was Thoralf Sørlle. SUDERØ was the whale catcher that first to make fast in the new company's history.
1908 The catch ends on 15/03. The result for the fleet was around 8,000 barrels of whale oil. SUDERØ became the best boat in the company that season, with 176 whales.
Upon returning home, SUDERØ went directly to the repair yard for overhaul and docking and preparation for the summer season in the Faroe Islands for owner companies.
1910 SUDERØ is again leased by A/S Sandefjords Hvalfangstselskap for hunting off South Georgia.
1914 All companies in Firm Peder Bogen are taken over by Johan Rasmussen and Alex. long as managers after the owner Peder Bogen's death in August.
1916 The company buys the whaling station Nordebble for NOK 20,000. The station never went into operation until it was sold in 1920.
1917 Due to Germany's restricted zone to the southern tip of the Faroe Islands, no whales were caught from the land station in the Faroe Islands in 1917. SUDERØ was leased from 17/02 for NOK. 90.00 per day to the Norwegian Navy as a guard boat. The naval command was hoisted 21/02 with a crew of 13 men.
SUDERØ grounded 30/12. The vessel hit the ground on a reef at Tvillingene and was left aground.
1918 The salvage of SUDERØ first began in mid-January. SUDERØ also rented out this year.
1920 The military command was abolished 26/01 but left 12/03 before it was again abolished 19/03 in Sandefjord where SUDERØ was returned to the owner. Arrived at the shipyard 18/04. Left the harbour again 09/04.
Catching in the Faroe Islands during the season. The license runs from May to September. The first part of the catch is much bothered by bad weather. After this year's season, it is not considered appropriate to continue ownership and capture. The Nordebble station is sold for NOK 29,090.
1921 The whale catcher SUDERØ and SKULD I are stored in Sandefjord. No catch this year.
1922 No catch in 1922. Shifted to the shipyard 06/10 and back in storing 11/10 after drydocking.
1923 In drydock at Framnæs in the period 15/03 to 20/03.
In the 1923 season, 1 blue whale, 96 fin whales, 6 white whales, 1 humpback whale and 2 sperm were caught. Which gave 2,971 barrels of whale oil and 2,293 bags of guano. The entire production was sold in Glasgow. The whale catcher SUDERØ, SKULD I and LOPRA participated.
SUDERØ is laid up in Sandefjord and arrives at the shipyard on 26/11 and is back in the storing position on 28/11.
1924 In whaling again. Also, this time with the same 3 whale catchers. There was a lot of bad weather at the beginning of the season. Especially fog. In lay-up in Sandefjord again. Arriving at the shipyard 27/10 until the end of November.
1925 Shifted to the shipyard 26/04 for drydocking and bottom cleaning.
Arriving at the shipyard 04/12.
1926 Departures from the shipyard 12/03. Taken over by Johan Rasmussen & Co. A/S Suderø.
Arriving at Framnæs mek. shipyard 22/10 until 25/10 for drydocking.
1927 Arrives at the shipyard for docking and inspection 30/09. Docked in 01/10 together with the whale catcher CELINA which has been sold and renamed LOBO (Cia. Argentina de Pesca). SUDERØ leaves the shipyard 05/11.
1928 Sold to Det Færøiske Hvalfangstselskap A/S., Ejnar Mikkelsen, København.
1934 Belonged to Gudmund Mortensen, Trangisvaag, under the name SUDERØ.
1946 Deleted from the register.

  • SUDERØ

    SUDERØ
  • SUDERØ i Trangisvaag

    SUDERØ i Trangisvaag
  • SUDERØ

    SUDERØ
Kilde: Boken ”DAMP-Dampskipets æra i Vestfold, Dnv/Lloyds 1934/35. Boken «Den Norske marines Bevoktningsfartøyer under første verdenskrig» av Atle Wilmar.
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen