DS/HVB ERLING

Tilbake til søk
ERLING
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5139325
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal LFAR
Byggeår 1908/05
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 73
Bruttotonn/BT 122
Nettotonn/NT 7
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Ikke reg
Skrog LBP 97`- 0 "
Bredde 18`- 1 "
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet 10,0
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), kullfyrt
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 11"-18"-29", slag 21", 39 NHK
Maskin-/motorbygger George T. Grey, South Shield, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1920 - 1925
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Kristiania

1908 Bygget som hvalbåt ERLING ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord, til Arranmore Whaling Co. Edinburgh (L. M. Christensen, Tønsberg disp, eier Erling Lund, Oslo).
Levert i mai.
1911 Solgt til A/S Laboremus (T. Dannevig), Sandefjord i oktober, omdøpt HOBART.
1914 Utleid til hvalfangst for kokeriet PYTHIA (Dominion Whaling Co., Ltd., Sandefjord) for sesongen 1914/15. Leien var kr. 15.000.
1915 Innleiet av den norske marine som bevoktningsfartøy 23/03-1915. Leien var kr. 1.500 pr. måned. Under militær kommando fra 03/04 for bevoktning av norskekysten og nøytraliteten. Besetningen bestod av 15 mann. Skytset bestod av en 37 mm L/45 HK Hotchkiss kanon.
HOBART tilhørte Tønsberg og Hvaleravdelingen under tjenesten. Første militære skipssjef var vernepliktig premierløytnant Yngvar Kjelstrup.
1918 Militær kommandoen strøket 20/03-1918 ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. HOBART ble overtatt av Statens Hvalfangstkontor.
1920 Solgt til Spitsbergen Hval-A/S (Anders Ingebrigtsen), Kristiania (Oslo). Omdøpt SØRKAP.
1922 SØRKAP får fiske og fangst nummer K-12-K.
1925 Solgt i januar til Aukra Hval-A/S, (Hans Halvorsen, disponent), Oslo. SØRKAP tildeles nytt fiske og fangst nummer, O-12-O.
1935 Sesongen 1935/36 i fangst ved O. A. Halvorsens landstasjon på Møre.
1936 Aukra Hval A/S drev hvalfangst fra Aukra Hvalstasjon med hvalbåten SØRKAP, samt HAUG I, W. BARENTS. Fangsten begynte 26/04 og ble avsluttet 13/08-1936. Under sesongen ble det fremstilt 691 fat hvalolje . Videre ble det produsert 67.000 kg. guano og 160 tonn hvalkjøtt.
1937 Ved kongelig resolusjon av 07/05-1937 ble det for Hvalfangstselskapet Haugar A/S fastsatt en kvote på 18.000 fat på feltet på Vest-Afrika, og hvalbåter begrenset til fire.
Fangstet på Kongo-feltet med kokeriet HAUGAR. Ingebrigtsen var bestyrer.
1937 Resultat av sesongen 1936/37 ble totalt 2.004 fat hvalolje og 991 fat spermolje med to hvalbåter (SØRKAP, VESTKAP).
Sesongen 1937/38 i fangst ved O. A. Halvorsens landstasjon på Møre
1938 Resultat av sesongen 1936/37 ble totalt 2.487 fat hvalolje og 99 fat spermolje med to hvalbåter (SØRKAP, VESTKAP). Solgt til Arendals Ophugningskompani, Arendal i oktober.
1939 Solgt til Peder Knutsen, Tromøya/Arendal i januar.
1940 Rekvirert av tyske Kriegsmarine (KM) 01/07-1940. Får nummer NK.09 og omdøpes SEEMANN. Nytt nummer, NK.10 fra oktober.
1941 Inn i Knutsens rederi (Jacob D. Knudesen), Arendal.
1945 Returnert til eierne 05/06-1945 og får tilbake navnet SØRKAP.
1947 Solgt til Lyder Kvellestad, Florø.
1950 Omdøpes KVELDULF. Innsatt nytt fremdriftsmaskineri, en 3-sylindret, 2-takt diesel motor på 150 BHK innsatt. Bygget ved M. Haldorsen & Sønner , Rubbestadneset i 1943. Fartsbeskrivelsen var 8,5 knop.
1961 Solgt i mars til Johs. & Olav Lervåg PR, Fonnes/Bergen. Omdøpt HAAVARD.
1967 Solgt til Olav Lervåg, Fonnes/Bergen i januar.
1968 Grunnstøtte 29/11 ved Obrestad på Jæren etter grov uaktsomhet fra vakthavende. Var på reise mellom Menstad (Skien) og Førde med syre i fat.
Brakt flott og tatt på slep til Bergen. Ankom Bergen 30/12. Etter inspeksjon kondemnert og solgt til Einar Cook for opphugging i Nyhavn ved Bergen.r Cook for opphugging i Nyhavn ved Bergen.

1908 Built as whale catcher ERLING by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord, on account of Arranmore Whaling Co. Edinburgh (L. M. Christensen, Tønsberg as manager, Erling Lund, Oslo as owner).Delivery in May.
1911 Sold to A/S Laboremus (T. Dannevig), Sandefjord in October, renamed HOBART.
1914 Hired out as catcher to the floating factory PYTHIA (Dominion Whaling Co., Ltd., Sandefjord) for season of 1914/15. The rent was NOK 15.000.
1915 Requested by the Royal Norwegian Navy as coast guard vessel 23/03-1915. The rent was set at NOK 1.500 pr. month. Under military command from 03/04 for patrolling the Norwegian coast and the neutrality. Manned by 15 men. Her guns consists of a 37 mm L/45 HK Hotchkiss gun.
HOBART was a part of the Tønsberg and Hvaler area during her service. The commander was compulsory military sevice premier lieutenant Yngvar Kjelstrup.
1918 Military command ended 20/03-1918 at the A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. HOBART taken over by the Government office of whaling.
1920 Sold to Spitsbergen Hval-A/S (Anders Ingebrigtsen), Kristiania (Oslo). Renamed SØRKAP.
1922 SØRKAP registered in the fishing register of Norway as id no. K-12-K.
1925 Sold in January to Aukra Hval-A/S, (Hans Halvorsen, as manager), Oslo. SØRKAP re-registered as O-12-O. Now her home port was Oslo.
1935 The season 1935/36 catching at O. A. Halvorsens shore station on the coast of Møre.
1936 Aukra Hval A/S did whaling from their shore station at Aukra with catcher SØRKAP, HAUG I and W. BARENTS. Catching commenced 26/04 and ended 13/08-1936. During the season the production was 691 barrels of whale oil. Further there was produced 67.000 kg. guano and 160 tons of whale meat.
1937 By a royal resolution of 07/05-1937 it was settled a quota of 18.000 barrels at the whaling ground of West-Africa for the Hvalfangstselskapet Haugar A/S. Limited to four catchers.
Catching on the coast of Congo with the floating factory HAUGAR. Mr. Ingebrigtsen was the whaling manager.
1937 The result of 1936/37 season was 2.004 barrels of whale oil and 991 barrels of sperm oil with two cathers, the SØRKAP and VESTKAP.
The season 1937/38 catching for O. A. Halvorsens at the Aukra Shore station at Møre, western Norway.
1938 Result of season 1936/37 gave a total of 2.487 barrels whale oil and 99 barrels of sperm oil with cather SØRKAP and VESTKAP. Sold to Arendals Ophugningskompani, Arendal in October for breaking.
1939 Sold to Peder Knutsen, Tromøya/Arendal in January.
1940 Seized by the German Navy (KM) 01/07-1940. Get her identification number NK.09 and named SEEMANN. New number, NK.10 from October.
1941 Included in the shipping company of Knutsens (Jacob D. Knudesen), Arendal.
1945 Returned to her owners 05/06-1945 and get back her name, SØRKAP.
1947 Sold to Lyder Kvellestad, Florø, Norway.
1950 Renamed KVELDULF. New propulsion, a 3-cylinder 2-stroke engine at 150 BHP mounted. Built by M. Haldorsen & Sønner , Rubbestadneset in 1943. The speed obtained was 8,5 knots.
1961 Sold in march to Johs. & Olav Lervåg PR, Fonnes/Bergen. Renamed HAAVARD.
1967 Sold to Olav Lervåg, Fonnes/Bergen in January.
1968 Grounded at Obrestad at Jæren 29/11 after a reckless  behavior from the mate in charge. Was enroute between Menstad (Skien) and Førde with acid in barrels.
Lifted off and taken in tow to Bergen. Arrived Bergen 30/12. After inspection condemned and sold to Mr. Einar Cook for breaking at Nyhavn at Bergen.

  • ERLING

    ERLING
Kilde: Fmv arkivet, Lardex sine egne arkiv
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net