DS/HVB SKULD

Tilbake til søk
SKULD
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal MSCG
Byggeår 1898/03
Leveringsmåned Mars
Byggenr 80
Bruttotonn/BT 82
Nettotonn/NT 26
Skrog LOA 25,69 m
Bredde 5,21 m
Dybde (i riss) 2,77 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 8,0-10,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), kullfyrt.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Sekstant, kompass og kronometer
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Ingen trådløs
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2-trinns ekspansjon, 2-sylindret, 150 IHK/30 NHK
Maskin-/motorbygger Kristiansands mek. Verksted, Kristiansand, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1898 Bygget som hvalbåt SKULD av Kristiansand mek. Værksted, Kristiansand for A/S Urd & Skuld (Albert Grøn), Sandefjord. Fartøy overlevert i mars. Registrert med norsk flagg.
1907 Solgt/overført til Urd (O. Finsen/A. Grøn), Torshavn, Færøyene i mars. Registrert med Dansk flagg og Trangisvaag som hjemmehavn.
1909 Fra «Jarlsberg og Larvik Amtstidende» 18/09 korrespondent i Sandefjord:
«I går formiddag 17/09 ankom hvalfangerne URD og SKULD til Sandefjord fra Færøyene, bestyrer Øhre, tilhørende A/S av samme navn, disponent Alb. Grønn, Ranvik, med en fangst av henholdsvis 52 og 32 hval, utkokt 2.300 fat olje og 2.900 sekker guano. Det var hval nok på feltet, men været hadde vært dårlig i halvparten av fangsttiden så båtene hadde ikke kommet ut til fangstfeltet».
1910 Ankom Sandefjord fra Færøyene 27/09 sammen med URD. Antall hval innmeldt var 51 hval.
1916 Solgt til Hvalfanger A/S Suderø (firma Peder Bogen v/Johan Rasmussen, Sandefjord), Trangisvaag, Færøyene for kr. 70.000. Omdøpt SKULD I. Den ble imidlertid påkostes ca. kr. 15 000 for å bli klar til fangst. Fangsten var beregner å tilta i april rundt Færøyene.
Tysklands blokadeerklæring skapte problemer for fangsten i farvannet rundt Færøyene. Denne situasjonen hadde inntrådt etter at innkjøp av SKULD I var foretatt. Dette gjorde det umulig å drive fangst denne sommeren.
1917 Heller ikke denne sesongen var det mulig å drive fangst.
Utleid til Den Norske Marine som bevoktningsbåt fra 17/05 for kr 90 pr dag. Militær kommando heist 30/05 etter montering av krigsutrustning ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Slept av bevoktningsbåten HOBART (også hvalbåt) til Melsomvik.
1918 Militær kommando strøket 20/03 og SKULD I ble overtatt av Statens Hvalfangstkontor for hvalfangst på norskekysten.
1919 I fangst for selskapet på Færøyene. Ankom Sandefjord 11/09 og går direkte til verksted for overhaling og dokking.
1920 Forhaler til havnen for mottak av utstyr for sesongen 08/03 og forlater Sandefjord havn 09/04. I fangst på Færøyene.
1921 Hvalbåtene ligger i opplag i Sandefjord. Selskapet finner det ikke regningssvarende å drive fangst denne sesongen. Forhaler fra lager til verksted 17/02, og returnerer til lager 24/02 etter et kort opphold i dokken.
1922 Ingen fangst i denne sesongen. Ligger i opplag i Sandefjord. Forhales til verkstedet 06/10 for dokksetning. Forhales tilbake til lager 11/10.
1923 Forhaler til verkstedet 16/03 for en kort dokking.
I fangst denne sesongen. Plaget av dårlig vær og tåke i første delen av sesongen. Resultatet ble 2.971 far hvalolje og 2.293 sekker guano. Fangsten ble drevet med SKULD I og hvalbåtene LOPRA og SUDERØ. SKULD I ankom Sandefjord 21/11 og direkte til verkstedet. Forlater verkstedet 26/11 etter dokking og ettersyn.
1924 I fangst også denne sesongen. Ankommer verkstedet 27/10 for rutinemessig vedlikehold.
1925 Ankommer verkstedet 18/02 for vedlikehold. Tilbake på verkstedet 05/05 for dokksetning.
1926 Ankommer verkstedet 25/10. Forhaler fra verkstedet til lager 28/10.
1928 Ankommer verkstedet 09/05. Dokksetning fra 11/07 til 14/07. Dokksettes igjen 29/10 til 14/11.
1929 Innført i det norske skipsregister. Får kallesignalet LHCS. Ombygget til tankskip ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Avgår verkstedet og havnen 05/02. Ankommer Sandefjord og verkstedet 02/03. Forlater verkstedet 15/04.
Tilbake til verkstedet 04/10. Deretter 12/11 for dokksetning 13/11.
1931 Ankommer verkstedet på Framnæs 04/11 for dokksetning. Forlater verkstedet 06/11.
1932 Ankommer verkstedet 07/10.
1933 I dokk fra 07/10 til 13/10.
1934 Solgt til A/S Tankrensing, Oslo. Forlater Sandefjord 21/08. Samme år videre solgt til Jarlsø Verft A/S og ombygget til lekter.
1935 Solgt til A/S Tankrensing (O. Aanderud Larsen), Tønsberg.
1936 Solgt til Juul Wold, Oslo.
1940 Solgt til Skibs-A/S Oljaren (Eiv. Evensen jr), Oslo i september. Omdøpt OLJEREN.
Beslaglagt av tyske okkupasjonsmakten 18/10. Fortsetter sitt virke med norsk mannskap som Stützpunktleicher, Oslo.
1943 Frigitt 29/06. Igjen beslaglagt 07/10. Fortsetter med norsk besetning.
1945 Frigitt 08/05. Skjebne ukjent.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), to-trinns ekspansjon (compound exp.), 2-sylindret.

1898 Built as catcher SKULD by Kristiansand mek. Værksted, Kristiansand for A/S Urd & Shoulders (Albert Grøn), Sandefjord. Vessel delivered in March.
1907 Sold to Urd (O. Finsen), Thorshavn, Faroe Islands in March.
1909 “Yesterday morning 17/09 the whalers URD and SKULD arrived in Sandefjord from the Faroe Islands, manager Øhre, belonging to A/S of the same name, manager Alb. Grønn, Ranvik, with a catch of 52 and 32 whales respectively, boiled out 2,300 barrels of oil and 2,900 sacks of guano. There were enough whales in the field, but the weather had been bad for half of the whaling period so the boats had not come out to the whaling area”, writes Jarlsberg and Larvik Amtstidende 18/09 correspondent in Sandefjord
1916 Purchased by Hvalfanger- A/S Suderø (company Peder Bogen (Johan Rasmussen as manager), Sandefjord), Trangisvaag, Faroe Islands for NOK 70.000 in January, and a extra cost of abt. NOK 15.000 to be ready for catching. Renamed SKULD I. The whaling season was meant to commence in April around the Faroe Islands. But Germany's blockade declaration created problems for the catch in the waters around the Faroe Islands. This situation had arisen after the purchase of SKULD I was undertaken. This made it impossible to engage in whaling this summer.
1917 Neither this season it was possible to operate in the whaling season.
Leased to the Royal Norwegian Navy as patrol boat from 17/05 for NOK 90 per day. Military command hoisted 30/05 after installation of armaments by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Towed by the HOBART (also a catcher) to Melsomvik.
1918 Military Command terminated 20/03 and SKULD I was taken over by the Government Whaling Office (Statens Hvalfangstkontor) for possible whaling on the Norwegian coast.
1919 In operation as catcher for her company in the Faroe Islands. Arrived Sandefjord 11/09 and goes directly to the ship repair yard for overhaul and drydocking.
1920 Shifted to the port berth for storing equipment and provision for the season 08/03 and leaving Sandefjord port 09/04. Catching in the waters of Faroe Islands.
1921 The catchers are laid up in Sandefjord. The company found it not cost effective to operate during this season. Shifted from lay-up buoy to shipyard 17/02, and returns to the buoy 24/02 after a short stay in the drydock.
1922 No whaling this season. Laid up in Sandefjord. Shifted to the shipyard of Framnæs 06/10 for dry docking. Shifted back to lay-up buoy 11/10.
1923 Shifted to the shipyard 16/03 for a short drydocking.
Prepared for whaling this season. Plagued by bad weather and fog in the first part of the season. The result was 2.971 bbls whale oil and 2.293 sacks of guano. The catch was driven by SKULD I and catcher LOPRA and SUDERØ. SKULD I arrived Sandefjord 21/11 and went directly to the shipyard. Leaving the yard 26/11 after docking and inspection.
1924 In whaling this season. Arriving shipyard in Sandefjord 27/10 for routine maintenance after end of season.
1925 Arrives shipyard 18/02 for maintenance. Back in the shipyard 05/05 for a docking sentence.
1926 Arrives workshop 25/10. Shifted from shipyard to the lay-up status 28/10.
1928 Arrives ship yard 09/05. Docking from 11/07 to 14/07. Returned to dry dock again 29/10 to 14/11.
1929 Recorded in the Norwegian shipping register. Getting call sign LHCS. Converted to tanker at Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Depart from yard and port 05/02. Arriving Sandefjord and shipyard again 02/03. Leaving shipyard 15/04.
Back to the shipyard 04/10. Then 12/11 docking sentence 13/11.
1931 Arrives shipyard on Framnæs 04/11 for dry docking. Leaving shipyard 06/11.
1932 Arrives shipyard 07/10.
1933 In dry dock from 07/10 to 13/10.
1934 Sold to A/S Tank Cleaning, Oslo. Leaving Sandefjord 21/08. That same year sold to Jarlsø Verft A/S and converted into a barge.
1935 Sold to A/S Tank Cleaning (O. Aanderud Larsen), Tønsberg.
1936 Sold to Juul Wold, Oslo.
1940 Sold Skibs-A/S Öljaren (Eiv. Evensen Jr.), Oslo in September. Renamed OLJEREN.
Seized by German occupying forces 18/10. Continuing her work with Norwegian crew as Stützpunktleicher, Oslo.
1943 Released 06/29. Again seized 07/10. Continuing with Norwegian crew.
1945 Released 08/05. Fate unknown.

  • SKULD

    SKULD
   
https://www.lardex.net